Gaudiment d’assumptes personals dels membres adscrits a la Brigada Mòbil del cos de mossos d’esquadra

Estem detectant que en l’Àrea de la Brigada Mòbil s’estan denegant permisos per assumptes personals, amb l’argument que cal garantir sempre el 80% dels efectius en el servei

Maite Català Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

La instrucció 7/2017, de 8 d’agost, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra per a l’exercici 2017-2018 ha estat objecte de negociació, entre Administració i sindicats, en el marc de les comissions de treball.

Un dels punts discutits va ser l’acumulació de dies d’assumptes personals de l’any policial anterior. Acumulació esdevinguda com a conseqüència dels esdeveniments que van motivar la realització dels dispositius ÀGORA i CRONOS, que van provocar la denegació de dies de permís per dites necessitats de servei, així com també el reconeixement dels dies d’assumptes personals per antiguitat a partir del sisè trienni, reconeguts en l’acord sindical 2017.

Dit això, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) realitzem aquest escrit perquè estem detectant que en l’Àrea de la Brigada Mòbil s’estan denegant permisos per assumptes personals, amb l’argument que cal garantir sempre el 80% dels efectius en el servei.

Des de la nostra organització sindical recordem que l’article 5.1 la instrucció 7/2017 determina que “la concessió d’aquest permís resta subordinada a les necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat on es presten els serveis assumirà sense dany per a terceres persones o per a la pròpia organització les tasques del/de la funcionari/ària al qual es concedeix el permís”.

Si bé és cert que cal garantir el servei, també ho és el fet queel dret no pot quedar supeditat a la conveniència de l’Administració, tal i com així han reflectit sentències recents que s’han obtingut per part dels nostres serveis jurídics, en benefici dels interessos dels membres del cos de mossos d’esquadra.

Per altra banda i per rebatre l’erroni argument emprat a la Brigada Mòbil per denegar els permisos d’assumptes personals i que té relació amb la necessitat de garantir el 80% dels efectius, és cert que aquest queda recollit en l’article 7 de la citada instrucció 7/2017.

Ara bé! Aquest mateix article especifica que aquest 80% al qual fan referència des de la Brigada Mòbil no és per a tot l’any policial, sinó únicament pel gaudiment de permisos en els períodes festius dels mesos de desembre i gener.

És per això que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instem a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a comprovar les informacions que us transmetem en aquest escrit i que, en cas de resultar certes, doni les ordres oportunes per garantir que els membres adscrit a l’Àrea de la Brigada Mòbil puguin gaudir dels permisos d’assumptes personals. No actuar en aquest sentit provocarà, a més de no respectar els drets dels treballadors, una nova acumulació de dies per a l’any policial 2019.

Atentament,

Carles Peiruza i Romeu
Delegat del SAP-FEPOL a la Brigada Mòbil
Barcelona, 15 de gener del 2018

Número de comunicat:
E-23/2018
Data: 
15/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend