Sol·licitud de millora de la concessió de reducció de jornada per tenir cura d’un fill

La realitat canviant així com la diversitat de models familiars implantats a la nostra societat és un fet que tampoc escapa el dia a dia dels membres del CME i les necessitats que se’ns presenten alhora de coordinar la vida laboral i familiar

Maite Català Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

La realitat canviant així com la diversitat de models familiars implantats a la nostra societat és un fet que tampoc escapa el dia a dia dels membres del CME i les necessitats que se’ns presenten alhora de coordinar la vida laboral i familiar.

Els criteris de tramitació de permisos i llicències del CME preveuen la reducció de jornada amb minva de retribucions per tenir cura dels fills. Però a dia d’avui encara no permet concedir-la a dues persones pel mateix fill, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa.

Des del Sindicat Autònom de Policia ja vam fer aquesta petició per escrit mitjançant registre 926/2014 de 28 de juliol de 2014. I passat aquest temps creiem que ja és hora d’actualitzar aquesta fórmula que limita la bona coordinació de les famílies.

PROPOSTA DEL SAP: quan els dos progenitors són membres del CME, ambdós puguin tenir accés indistintament i simultània a la reducció de jornada, repartint-se les fraccions ja previstes en els criteris, de manera que el percentatge total mai excediria dels actuals.

Per exemple, en una reducció del 50% els dos progenitors membres del CME, es puguin repartir i optar cada un al 25% i en cas que l’altra persona no volgués fer reducció aleshores si que tingués opció a fer el 50%.

Des d’un punt de vista de repartiment de tasques familiars que cada cop més escurcen les mítiques diferències de gènere, des del Sindicat Autònom de Policia creiem convenient i necessari que ambdós progenitors tinguin les mateixes oportunitats de gaudiment dels seus fills/es i viceversa, fet que és un bé pel/la menor i la seva educació.

Amb aquesta proposta també evitem que l’interessat/da sempre hagi de demanar permís exprés a l’altre progenitor mitjançant l’aportació d’un document signat de renúncia/autorització a favor de l’altre, que avui és requisit indispensable i que en ocasions ja planteja problemes quan un dels dos es nega a facilitar-lo. Aquest requisit quedaria reduït només quan es volgués gaudir la part de reducció de l’altre membre de la parella però en cas de negar-s’hi sempre tindria accés a una part de reducció.

Atentament,

Anna Puig – Salva Triviño
Regió Policial Metropolitana Nord
Sabadell, 17 de gener de 2018

Número de comunicat:
E-10/2018
Data: 
17/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend