Informe sobre la formació i altres fets relacionats amb la prevenció de riscos laborals de les unitats de Policia Científica de la Regió policial Metropolitana Nord

Elisabeth Saltor i Camero Subdirectora General de prevenció de Riscos i Salut Laboral Departament d’Interior Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona Rafel Villena i Sánchez, Arquitecte Tècnic, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, agent amb TIP 4334 del cos de Mossos d’Esquadra, com...

Elisabeth Saltor i Camero

Subdirectora General de prevenció de Riscos i Salut Laboral

Departament d’Interior

Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Rafel Villena i Sánchez, Arquitecte Tècnic, Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, agent amb TIP 4334 del cos de Mossos d’Esquadra, com a delegat en Prevenció de Riscos Laborals del SAP- FEPOL informo dels aspectes que consten en el present document.

Antecedents:

Amb data de 27/02/2017 es va dur a terme comunicat de denúncia per part de SAP-FEPOL a la Subsecretària de la Direcció General de l’ Inspecció de treball i seguretat social del Ministeri de Treball i Seguretat Social, posant de manifest tot un seguit d’incompliment de la normativa vigent en matèria de Riscos i Salut Laborals de la Unitat de Policia Científica de l’ABP de Mollet del Vallès.

Els fets exposat en el document de denúncia es centraven en els següents aspectes:

 • Fitxes de dades de seguretat no subministrades pel proveïdor o fabricant de les substàncies químiques empleades.
 • Armaris o lleixes que incompleixen la legislació de productes químics
 • Manca de retolació en idioma oficial
 • Manca de pictogrames
 • Superficies de treball tacades de diferents components químics.

Per tal de dur a terme el present document s’han visitat les següents dependències per tal de verificar els fets exposats.

 • ABP Arenys de Mar.
 • ABP Mataró.
 • ABP Santa Coloma de Gramanet.
 • ABP Mollet.
 • ABP Badalona.
 • ABP Premià de Mar.

Fets:

 1. Manca de formació del efectius:

Consultats els diferents agents que presten servei dins les unitats de policia científica sobre formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels seus llocs de treball, aquest manifesten que no han rebut mai cap tipus de formació, sobre manipulació de productes químics, ni els consta que s’hagi fet cap avaluació de riscos del seu lloc de treball.

Llei 31/1995 sobre prevenció de Riscos Laborals

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos

Artículo 19. Formación de los trabajadores.

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

 1. Manca d’etiquetatge, pictogrames del recipients on es porten els diferents components químics.

En diferents ABP o llocs de treball es comprova que els components químics, com és el cas dels reactius magnètics i mecànics, es transporten en borses i pots com els que consten en les fotografies adjuntes, preses a diferents ABP´s.

En aquest pots no hi ha cap tipus d’indicació ni pictograma amb les dades de seguretat o amb el que contenen, tal hi com estableix el Reglament (UE) núm. 453/2010 sobre substàncies i preparats químics (REACH) annex I i II. I el RD 717/2010 sobre etiquetatge de substancies perilloses.

    

Diferent pots amb substancies sense etiquetar

Llei 31/1995 sobre prevenció de Riscos Laborals

Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.

1. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.

 1. Manca de fitxes de seguretat (FDS)

En cap de les ABP visitades s’han pogut observar les fitxes amb les dades de seguretat, tal hi com estableix el Reglament (UE) núm. 453/2010 sobre substàncies i preparats químics (REACH), annex I i II. Indicant el tipus de substància, riscos, forma d’emmagatzematge, etc…

 1. Equips de Protecció individuals etiquetats en idioma no oficial

Les mascaretes que es troben en els armaris tenen les indicacions en idiomes no oficials com es pot veure en la fotografia adjunta.

 1. Components químics emmagatzemats en llocs no adients.

En algunes comissaries, els components de reposició i d’ús habitual per part dels diferents efectius, es troba emmagatzemat de qualsevol manera. En aquestes dependències els reactius es troben col·locats sobre un palet de fusta, on hi ha mascares de protecció, amb pots de conserva i altres substancies comissades. A més a més, la cambra on resten els components està destinada a quadres de comandaments elèctrics de la pròpia comissaria amb en conseqüent rics que això suposa.

  

Dependencies on estan el components i reactius

A altres ABP’s el components estan emmagatzemats en una lleixa sense tancar, amb  arxivadors, material d’oficina. A més a més, uns estan etiquetats i altres no. En sales sense cap tipus de ventilació.

Lleixa amb components

RD 379/2001 reglament d’emmagatzematge de productes químics, art 52.1 estableix que les substàncies han d’estar emmagatzemades en armaris com a mínim amb una RF 15, i han de portar d’indicació del seu rics corresponent.

Segons guia NTP 725, seguretat en laboratoris: emmagatzematge de productes químics caldria un armari (UNE-EN 14740-1:2005) resistent al foc per tal de col·locar aquest productes segons la seva classificació indicat amb el seu corresponent pictograma. A més a més, cal tenir present l’ incompatibilitat de les diferents substàncies.

Armari tipus segons UNE-EN 14740-1:2005

 1. VESTUARI

Segons manifesten la majoria d’efectius disposen d’una i en alguns casos de dues bates de color blanc per tal d’evitar que els reactius, en forma de pols en suspensió, quan fan les inspeccions, es dipositi sobre la seva roba. A més, aquest efectius també manifesten que la bata, o bé la netegen a casa seva, o bé els hi neteja el mateix cos de Mossos d’Esquadra, de vegades, pot tardar entre un i dos mesos a retornar la peça de roba neta.

Cal doncs, que aquest efectius disposin de vestuari de reposició suficient per tal d’evitar que treballin amb bates plenes de pols o restes d’altres actuacions i que el servei de neteja, per part del CME, sigui eficient i efectiu. També els caldria calçat adequat, amb sola antipunxant, guants de protecció adients per casos on han de manipular objectes que poden causar danys per abrasió o talls.

Cal remarcar que l’actual RD 773-1997 en el seus annexes estableix els riscos i tipus de proteccions que cal facilitar als treballadors.

Aclariment: El RD 773-1997 art. 2.2.c manifesta que queden exclosos els cossos de policia. No obstant segons sol·licitud feta per SAP-FEPOL al Ministeri de Treball i Seguretat Social, amb núm. de resposta de consulta 0705.17 amb data de 30-03-2017, aquest deixar clar que els EPI que no siguin dissenyats en exclusivitat per cossos i forces de seguretat han de complir amb aquesta directiva.

CONCLUSIONS:

Un cop visitades diferents comissaries de la RPMN es pot verificar que s’incompleixen tot un seguit de aspectes relacionats amb la seguretat laboral del efectius que hi presten servei dins les unitats de Policia Científica. Cal recordar que el RD 1215-1997 art 3 estableix les obligacions dels empresaris pel que fa en matèria de Riscos laborals. A més a més, s’està posant en risc la salut dels treballadors/es, així com la seguretat de la pròpia comissaria.

RAFEL VILLENA I SANCHEZ

Arquitecte Tècnic

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals

Tècnic en emergències

Delegat de Prevenció de Riscos Laborals SAP-FEPOL 

Número de comunicat:
E-27/2018
Data: 
28/02/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend