SAP-FEPOL visita el cos de guàrdia del Departament d’Interior i fa una inspecció de les condicions de treball

SAP-FEPOL ha visitat les dependències de mossos del Departament d'Interior per fer la inspecció sobre les condicions de treball. Sobre les deficiències detectades ja hem presentat les propostes d'actuació que sol·licitem que es facin amb urgència.

Barcelona, 17 de maig del 2018.

En data de 03 de maig del 2018 s’ha portat a terme la inspecció, per part del delegat de Prevenció de Riscos del sindicat SAP-FEPOL, de les instal·lacions de vigilància del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i més concretament al cos de guàrdia on presten servei els agents dels Mossos d’Esquadra.

En la visita, el nostre delegat ha comprovat l’espai o volum on es troben les instal·lacions, amb les càmeres de vigilància exterior, vestíbul d’accés a aquesta cambra i els vestidors on es canvies els efectius destinats a aquest servei.

La nostra organització ha presentat propostes de millora que defensarà en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Recollir el cablejat divers que tenen les instal·lacions i retirar tot aquell que no té cap tipus d’utilitat, substituir el paviment del cos de guàrdia com a conseqüència del desgast de l’actual, senyalitzar els recorreguts de les sortides d’emergència o instal·lar un sistema que garanteixi el tant per cent d’humitat necessari són algunes de les propostes.

Davant la inspecció realitzada, la nostra organització ha comunicat a l’Administració la necessitat de realitzar una actuació acurada i amb celeritat per garantir la salubritat del lloc de treball i evitar riscos en les persones.

Fins i tot, SAP-FEPOL considera que s’hauria de plantejar el trasllat de l’actual despatx o oficina, al  despatx del costat, ja que aquest, té un volum més gran, gaudeix de llum natural i es poden garantir les ventilacions de forma correcte.

Per tant esperem que l’Administració atengui les nostres demandes, les quals es fonamenten amb la normativa actual en matèria de prevenció de riscos. Així ho defensarem en el proper Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Interior.

Data: 
17/05/2018


Send this to a friend