SAP-FEPOL demana un aclariment sobre diverses denegacions del gaudiment de reduccions de jornada

Des de la nostra organització sindical estem destectant que certes peticions de reduccions de jornada s'estan denegant, tot i que el servei i l'efectiu afectat estan d'acord en el sistema de gaudiment. Per aquest motiu ens hem adreçat a la SGRH demanant un aclariment.

Barcelona, 18 de maig del 2018

El punt 5.2 dels criteris de tramitació de les reduccions de jornada dels membres del cos de mossos d’esquadra regula les formes de gaudiment de les reduccions de jornada amb minoració de retribucions.

A l’efecte, la norma determina que el gaudiment o bé pot ser diària o per altre formes entre les que s’estableixen:

b.1) Jornades senceres planificades de treball, concretes i fixes, repartides per setmanes, sempre hauran de ser les mateixes jornades de la setmana mentre duri la reducció (per exemple: gaudiment de la reducció de jornada tots els divendres de cada setmana).

b.2.) Totes les jornades senceres planificades de treball d’un torn concret, sempre s’haurà de mantenir el mateix torn mentre duri la reducció (Per exemple: gaudiment de la reducció de jornada durant la setmana que el funcionari té planificat treball en el torn de nit).

Doncs bé! La nostra organització sindical té diversos casos sobre la taula que, si bé són casos fins ara excepcionals, són casos que poden generar un precedent en les formes de gaudiment de les reduccions de jornada per tenir cura d’un fill i que per tant caldria tractar-los amb celeritat.

Concretament aquests casos són:

  • Membre del cos de mossos d’esquadra que sol·licita la reducció de jornada per tenir cura del seu fill amb minoració de les retribucions de dilluns a divendres les setmanes que té planificat treball en torn de tarda-nit.
  • Membre del cos de mossos d’esquadra que sol·licita la reducció d’1/3 de la jornada amb minoració de les retribucions, prioritàriament de dilluns a dijous quan té planificat treball en la setmana de tarda-nit, així com també de dilluns a dijous quan té planificat treball en torn de tarda fins esgotar el límit d’hores.

Sobre aquests dos casos, la resposta que han rebut per part de l’Administracióha estat la de desestimar-ho i la justificació per a fer-ho és que, per poder gaudir de la reducció hauria de demanar-ho per les setmanes senceres.

Bé! Un cop exposats els casos des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) no podem estar d’acord amb la denegació del gaudiment de les reduccions de jornada esmentades pel motiu esmentat i és per això que ja ho hem denunciat a la Subdirecció General de Recursos Humans.

I no hi podem estar d’acord pels següents extrems:

Primer.- En cap cas els criteris establerts parlen de setmanes senceres, sinó de jornades senceres.

Si observem els dos exemples exposats, ambdós compleixen els criteris determinats per la Direcció General de la Policia ja que són jornades senceres, concretes i fixes, repartides per setmanes, sempre les mateixes jornades i fins i tot dels mateixos torns de treball (tarda o tarda-nit).

Per tant, ja amb aquest primer punt no podem estar d’acord que en ambdós casos s’hagi denegat les formes de gaudiment sol·licitades pels funcionaris.

Segon.- Tant els responsables operatius del servei, com els membres del cos estan d’acord amb la forma de gaudiment de la reducció sol·licitada. I s’hi han posat perquè en ambdós casos, per un costat el servei guanya un efectiu per al cap de setmana i per l’altre, els dos funcionaris no es veuen obligats a gaudir de la reducció quan no s’origina el motiu que ha motivat la seva sol·licitud i que no és altra que el fill o filla ja està qui el pugui curar.

Per tant, encara que en la interpretació dels criteris de la DGP, l’Administració tingués la raó, considerem que és necessària i imprescindible una flexibilització en la implementació de la norma quan les formes de gaudiment beneficien al servei i al treballador.

No fer-ho així generaria en el treballador un sentiment gens beneficiós pel servei on desenvolupa les seves tasques.

Són per tots els extrems esmentats que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instem a la Subdirecció General de Recursos Humans a fer les gestions oportunes per tal que:

  1. Es comprovin els extrems denunciats per la nostra organització sindical en aquest escrit.
  2. Un cop comprovats es donin les ordres oportunes per tal que s’interpreti la norma segons els criteris manifestats en aquest escrit.
  3. En el seu defecte i en cas que la interpretació sigui encara la que venim a denunciar, es flexibilitzi les formes de gaudiment de les reduccions en aquests casos que beneficien tant al servei com al propi funcionari.

Des de la nostra organització sindical estarem pendents de la resposta a les denúncies presentades en tant que, una resposta atemptaria al nostre entendre, contra els drets dels membres del cos de mossos d’esquadra.

Número de comunicat:
E-54/2018
Data: 
18/05/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend