SAP-FEPOL presenta ja, la proposta de modificació de la instrucció de vacances 2018-2019

SAP-FEPOL, a l'igual que va fer l'any passat, ha presentat ja un escrit proposant aspectes que milloren la instrucció de vacances per als membres del cos de mossos d'esquadra. Dins d'aquesta propost s'han adjuntat en annexs els períodes de vacances proposats per a tots els quadrants i horaris implantats en el cos.

Barcelona, 8 d’agost del 2018.-

A la instrucció 10/2017, de 5 de setembre, sobre normes d’aplicació a les vacances de les persones funcionàries membres del cos de Mossos d’Esquadra per a l’exercici policial 2018-19 van ser introduïts uns canvis proposats pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL). Cal dir que els canvis introduïts van ser i han suposat una millora de la conciliació de la vida laboral i familiar dels membres del cos de Mossos d’Esquadra.

Fets aquests canvis i com ja és habitual en la nostra organització sindical encara creiem convenient fer noves aportacions per a la millora de la instrucció sobre normes d’aplicació de les vacances del CME, amb la intenció de millorar encara més la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus membres.

Primer.-És habitual els casos de membres del cos que prefereixen fer les seves vacances en dos torns d’hivern, enlloc de fer-ho un torn d’estiu i un altre torn d’hivern. A causa d’aquesta causalitat, des del SAP-FEPOL s’ha proposat afegir en el punt 4 de la instrucció el redactat que especifiqui que “Excepcionalment, sempre que el funcionari així ho desitgi, podrà gaudir de dos períodes de vacances (dins els períodes d’hivern).

Segon.- La nostra organització sindical ha realitzat una distribució dels períodes de vacances dels diferents quadrants flexibles (QF), concretament del QF de 5 setmanes, del QF 7×7 i del QF de 3 setmanes.

Tercer.- Així mateix hem realitzat un annex genèric d’aplicació a la resta de quadrants horaris de la PG-ME. Aquest annex ha estat pensat per als horaris de la PG-ME que fan torns de dilluns a divendres. En aquest sentit es proposen 4 períodes de vacances estivals, que comprenen entre el 10 de juny i el 29 de setembre, per coincidir el màxim possible amb els períodes de vacances escolars.  Cal dir que aquests 4 períodes són de 4 setmanes cadascun, per a poder gaudir del màxim d’hores de vacances que el funcionari desitgi en període estival i per a garantir el gaudiment del mínim de 20 dies.

Així mateix, la nostra organització sindical ha demanat la modificació del punt 2.2 de la instrucció i més concretament la modificació del tant per cent de permanència mínima amb caràcter setmanal. Considerem que situar el % de permanència mínima en el 75% ja garanteix que hi hagi suficients efectius a les unitats i a la vegada es garanteix que més funcionaris puguin gaudir dels períodes sol·licitats.

Quart.- La nostra organització sindical, igual que va fer per a les vacances del 2017, fins i tot ha presentat en un annex els diferents períodes per a tots els quadrants i horaris que a dia d’avui hi ha implantats al cos de mossos d’esquadra. Unes propostes que, sumades a les de l’any anterior, han aconseguit millorar les condicions de tots els efectius.

És per això que SAP-FEPOL ha ha presentat per escrit aquestes millores (les quals podeu consultar al peu de la noticia), instant a l’Administració a atendre les nostres demandes en quant a períodes es refereix. Així mateix s’ha instat a la pròpia SGRH a publicar durant la tardor la instrucció de les vacances per tal que els efectius del cos pugueu escollir les vostres preferències i a la vegada organitzar els quadrants anuals amb les vacances ja incloses.

Número de comunicat:
E-97/2018
Data: 
08/08/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend