SAP-FEPOL insta a l’Administració a indemnitzar els efectius de mossos que participen com a testimonis o pèrits en processos civils

SAP-FEPOL insta a l'Administració a fer-se càrrec de les indemnitzacions generades per les assistències a judicis i declaracions com a testimonis i pèrits dels membres del cos de mossos d'esquadra en la jurisdicció civil, tal i com passa quan la jurisdicció és la penal.

Lleida, 14 d’agost del 2018.-

Actualment, en compliment de la instrucció 19/2012, de 27 de novembre, sobre compensació de les declaracions en procediments judicials per part dels membres de la Policia de la Generalitat –Mossos d’Esquadra, la Direcció General de la Policia es fa càrrec del pagament de les indemnitzacions derivades de l’assistència davant qualsevol òrgan de la jurisdicció penal.

En canvi, quan la seva participació és en qualitat de testimonis, en els processos judicials civils als quals són citats com a conseqüència d’actuacions professionals (especialment en trànsit), els agents són els encarregats de sol·licitar davant de la instància judicial corresponent, la tramitació de les indemnitzacions a les quals tinguin dret.

Des de la nostra organització sindical hem denunciat a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia que, amb l’aplicació d’aquest criteri, el tractament i la gestió d’aquestes indemnitzacions genera problemes i inconvenients als agents afectats, com són la manca de possibilitat de seguiment, el retard en l’abonament i fins i tot en molts casos, que acabin per no fer-se efectives, amb el conseqüent perjudici per a l’afectat.

Des del sindicat SAP-PEPOL entenem que a l’igual que en els processos penals, les assistències en els processos judicials civils estan motivades per actuacions professionals i el tractament i el pagament d’aquestes indemnitzacions s’hauria d’assumir per part la Direcció General de la Policia i la seva Subdirecció General de Recursos Humans. I que per tant sigui, si procedeix, la DGP l’encarregada de reclamar aquestes compensacions a les instancies judicials corresponents.

En aquesta línia d’argumentació, la nostra organització sindical recorda la disposició final primera del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, la qual estableix que “les comissions de servei originades per compareixences a jutjats i tribunals en qualitat de testimoni i pèrits motivats per l’actuació professional, s’han d’indemnitzar amb càrrec al pressupost assignat a l’organisme al qual pertany el personal que ho realitza“.

Per tot això, des del sindicat  SAP- FEPOL, hem instat a la Subdirecció de Recursos Humans en escrit presentat a que, al igual que en els processos penals, sigui la DGP qui assumeixi el pagament als agents de les indemnitzacions derivades de la participació en qualitat de testimonis, en els processos judicials civils als quals siguin citats com a conseqüència d’actuacions professionals.

Número de comunicat:
E-107/2018
Data: 
14/08/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend