SAP-FEPOL presenta esmenes a les bases de concurs general

Des de la nostra organització sindical instem a l'Adminstració a incrementar els punts per antiguitat i experiència professional i una dismunució del PGA

Barcelona, 10 d’octubre del 2018.-

El passat 3 d’octubre,  la Subdirecció General de Recursos Humans ens va fer  arribar la proposta de bases per a la convocatòria mitjançant concurs general per a la provisió de llocs de treball de la categoria de mosso/a, de la categoria de caporal/a, de la categoria de sergent/a i de la categoria de sotsinspector/a.

En primer lloc, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem vist amb sorpresa com, de les esmenes i de les propostes que s’han presentat des del darrer concurs general l’any 2015 (escrit amb número de registre 0105E/904/2015), cap ha estat tingudes en consideració fins el moment.

L’argument emprat per l’Administració a aquesta negativa ha estat que per fer-les efectives, calia modificar el Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra. Però sobre aquesta qüestió volem dir que, tenint en compte que les darreres esmenes es van fer l’any 2015 en la publicació de la proposta de bases de concurs, no comprenem com en tres anys, no s’han tingut en consideració les nostres propostes i com no s’han fet els canvis legislatius oportuns per dur-les a terme.

El cert és que, de les propostes que la nostra organització sindical va presentar llavors, no és necessari modificar dita normativa. És per això que considerem oportú tornar-les a concretar:

Primer.-Puntuació per experiència professional.

El treball desenvolupat té una puntuació màxima de vuit (8) punts , amb una puntuació de 0,08 punts per mes completat.  Tenint en compte aquesta puntuació, un membre del cos assoleix el màxim de puntuació en 8 anys i 4 mesos. Per tant, tenint en compte la franja d’edat mitjana del cos, podríem dir que un efectiu que va assolir la seva plaça amb vint-i-sis (26) anys, als trenta-cinc (35) ja té la màxima puntuació.

És per això que des de la nostra organització sindical considerem que cal incrementar la puntuació, així com també el màxim d’anys per assolir-la. Només així es valorarà d’una manera equitativa l’experiència professional.

Segon.- Increment del pes de l’antiguitat en el cos.

Amb la proposta de bases actual, un efectiu del cos que ha entrat amb l’edat de 20 anys, arribat als 40 ja ha assolit la màxima puntuació. Des de la nostra organització sindical considerem aquests extrems inèdits i provoquen en els efectius un efecte desmotivador, ja que la diferència d’antiguitat en el cos no es veu representada en les bases del concurs.

És per això que des de la nostra organització sindical considerem que cal valorar encara més l’antiguitat i ha de fer-se durant tota la vida laboral dels efectius policials.

Tercer.- Valoració excessiva del PGA.

Són nombrosos els escrits que des del SAP-FEPOL hem presentat denunciant la importància excessiva que se li dona al PGA en tots els processos del cos de mossos d’esquadra, ja siguin de promoció o de provisió.

A més, una de les qüestions també denunciades per la nostra organització sindical és la subjectivitat del procés d’avaluació dels membres del cos, cosa que en opinió nostra encara agreuja més el fet que el PGA rebi una proporció tant elevada.

Per tant, des de la nostra organització sindical considerem que cal donar al PGA la importància mínima que permet el Decret 401/2006 de 24 d’octubre, és a dir, del 5% del total de puntuació.

Quart.- Inclusió com a mèrit l’acreditació de l’assoliment del llenguatge de signes.

Des de la nostra organització sindical, en el darrer concurs general, ja es va instar a l’Administració a reconèixer el mèrit sobre el coneixement del llenguatge de signes.

A l’efecte volem recordar que l’article 4 de la llei 17/2010, de 3 de juny, sobre la Llei de de la llengua de signes catalana determina que “Les persones sordes i sordmudes tenen garantit el dret a usar la llengua de signes catalana en l’àmbit de les administracions públiques catalanes, d’acord amb la normativa a què fa referència la disposició addicional primera”.

Per tant, des de la nostra organització instem a l’Administració a reconèixer la capacitat de domini d’aquesta llengua de la mateixa manera que es reconeix el coneixement de llengües estrangeres, tot tenint present també el que ve determinat per l’article 9.2 del mateix Decret 401/2006.

Cinquè.- Destinació prèvia del cònjuge o de l’altre membre d’una unió estable de parella.

El punt 6.2.1. de la proposta de bases de concurs determina que “es valora la destinació prèvia del cònjuge o de l’altre membre d’una unió estable de parella, si també treballa a l’Administració pública i a la mateixa comarca on hi ha el lloc o els llocs sol·licitats”.

Des del SAP-FEPOL, tot sabent que aquesta esmena pot ser criticada pels qui fins ara han estat afavorits, considerem que cal ser justos en la publicació de bases de concursos.

A l’efecte estimem que aquests són uns mèrits no genèrics que generen un element de discriminació per a tots els efectius del cos de mossos d’esquadra que no tenen la parella treballant dins l’Administració Pública.

Per tant, tenint en compte que l’article 9.3 del Decret 401/2006 li concedeix a l’Administració capacitat potestativa per meritar aquesta qüestió en dir textualment la norma que “es pot valorar”, des de la nostra organització sindical considerem que aquest és un mèrit que ha de deixar de puntuar.

Sisè.- Meritació per tenir cura d’un familiar de fins a primer grau de consanguinitat que no es pugui valdre per si mateix.

Des de la nostra organització sindical considerem oportú insistir, tal i com ja hem fet en altres ocasions, en l’exigència de concedir mèrits no genèrics a aquells efectius que es veuen en la necessitat de tenir cura d’un familiar de fins a primer grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valdre per si mateix i no realitzi cap activitat retribuïda, sempre que s’accedeixi des d’una comarca de destinació diferent a l’actual.

 Setè.- Supressió de les places genèriques de la RPM de Barcelona.

Tot i que aquest punt queda fora de l’àmbit dels mèrits, des de la nostra organització sindical considerem que cal suprimir les places genèriques de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.

A l’efecte, la Secció Sindical del SAP-FEPOL a la Regió Policial de Barcelona ha demanat en repetides ocasions aquests extrems, destinant els efectius que a dia d’avui es troben en aquesta destinació, a incrementar les diferents plantilles fixes de les comissaries.

Conclusió.- Per tots els extrems esmentats, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considerem que cal una reflexió i un canvi de rumb en la puntuació dels mèrits dels concursos de provisió que es pretenen publicar.

Considerem que, tal i com li hem demanant any rere any, cal ara més que mai aplicar el sentit comú i per tant, cal modificar la proposta de bases dels concursos que se’ns han enviat, incrementant el tant per cent dels mèrits relacionats amb el treball desenvolupat i l’antiguitat i disminuint el d’aquells mèrits que poden tenir una subjectivitat evident com el PGA.

De manera sincera esperem que la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia i mentre no modifica el Decret 401/2006 valori positivament les esmenes presentades.

En definitiva la nostra organització pretén que s’atorgui una major puntuació en tots aquells apartats que li hem demanat. Del contrari, instem a l’Administració a convocar-nos a una reunió per tal de poder-les defensar i debatre sobre el que es vol i no es vol modificar.

Volem incidir i insistir en el fet que la normativa actual permet fer totes i cadascuna de les esmenes proposades per la nostra organització sindical. No hi ha limitació normativa, més que al que marca l’article 9.4 del Decret 401/2006 en relació al 30% i el 5% com a màxims i mínims dels diferents mèrits respectivament valorats.

Número de comunicat:
E-135/2018
Data: 
10/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend