El desconfort tèrmic provoca maldecaps, migranyes, picor als ulls i enrampades per contacte

Aquestes són les conseqüències que estan patint els efectius de la Unitat d'Investigació Bàsica de l'ABP de l'Eixample. Uns efectes que poden patir altres efectius d'altres destinacions com a conseqüència del desconfort tèrmic.

Barcelona, 14 de novembre del 2018.-

En visita efectuada el 30 d’octubre a la Comissaria de l’Eixample de Barcelona i més concretament als despatxos de la Unitat d’Investigació Bàsica, els delegats de prevenció de riscos del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) han detectat i mesurat que, en aquestes dependències, no es compleixen les condicions ambientals determinades per la normativa actual.

A tal efecte, la nostra organització sindical ha comunicat aquests extrems a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior, amb escrit amb número de registre 0716E/926/2018.

En aquest, SAP-FEPOL ha denunciat l’incompliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos, del Reial Decret 1215/1997 sobre utilització d’equips de treball, del Reial Decret 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i del Reial Decret 488/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut davant treball amb pantalles de visualització de dades (PVD).

A tal efecte, els nostres delegats han estat informats per les persones que treballen en aquestes dependències dels continus maldecaps diaris, de migranyes fins i tot, de picor i coïssor d’ulls,  de pell resseca i de fiblades i enrampades per contacte. Unes conseqüències que podrien venir produïdes per les condicions tèrmiques i ambientals ja que, en cap de les mesures recollides, s’ha detectat que la humitat estigui (tal i com indica la normativa) per sobre del 50%.

És per això que des de la nostra organització sindical s’ha instat a l’Administració que es realitzin mesures de CO2, de la velocitat de l’aire, de la temperatura i de la humitat relativa (%) per tal que aquestes dependències recuperin els valors de la normativa vigent.

Número de comunicat:
E-147/2018
Data: 
15/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend