SAP-FEPOL demana al Departament d’Interior a instal·lar punts de recàrrega per als vehicles elèctrics particulars

La nostra organització sindical insta al Departament d'Interior a complir amb la normativa vigent i amb els Acords de Govern aprovats del Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 12 de febrer del 2020.-

El Pla estratègic per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC) preveu, dins dels edificis i equipaments de la Generalitat que disposen de flota de vehicles elèctrics, la necessitat d’instal·lar de punts de recàrrega, també per als vehicles particulars de les seves persones treballadores.

A l’efecte, en el marc actual de promoció de la mobilitat elèctrica per afavorir un nou model energètic per Catalunya, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) no és la primera vegada que sol·licita al Departament d’Interior que instal·li als pàrquing de totes les ABP, CD i Sectors de Trànsit, punts de recàrrega per als vehicles elèctrics particulars.

I s’ha fet aixçi perquè fins i tot, el mateix PIRVEC marca el rati mínim tenint com a mesura de coordinació i seguiment del desplegament, la instal·lació de com a mínim una plaça d’aparcament equipada amb recàrrega elèctrica normal, per cada 40 places d’aparcament convencionals, tant si el pàrquing és de titularitat pròpia o com si és de lloguer.

En aquest sentit, des de la nostra organització sindical, en un nou escrit presentat a la Subdirecció General de Recursos Humans, ha recordat els antecedents legals que mostren l’orientació clara cap a un lideratge de la Generalitat de Catalunya sobre transició energètica, la qual ha d’anar encaminada a la reducció de la contaminació, com són  l’Acord de govern pel qual s’aprova el Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya i La Llei 16/2017 d’1 d’agost del canvi climàtic (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017) recull els objectius i les orientacions del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.

I és que segons el punt 3.6de l’Acord de Govern, la mobilitat elèctrica és un element decisiu i catalitzador de la transició energètica. Ara bé, la mobilitat elèctrica no es desenvoluparà si no es transmet als usuaris dels vehicles elèctrics (actuals i futurs) la confiança que podran recarregar el seu vehicle.

Per la seva banda, la mateixa llei 16/2017, del canvi climàtic, posa com a objectiu disposar d’un Pla de desplegament d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics i, de forma específica, la reserva de punts de recàrrega en els centres de treball i edificis públics.

És per això que el PIRVEC és l’instrument del Govern per avançar de forma decidida cap a una mobilitat cada cop més eficient, més neta i més elèctrica, i per aconseguir minvar les barreres que actualment alenteixen el desenvolupament d’aquesta tecnologia i que no permeten assolir els nivells d’implantació d’altres països d’Europa.

Tanmateix, en el mateix escrit presentat s’ha recordat que aquest Acord, pren el compromís de posicionar la Generalitat en el marc actual de promoció de la mobilitat elèctrica, per afavorir un nou model energètic per a Catalunya, tenint com a mesura de coordinació i seguiment del desplegament, la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Per tots els extrems esmentats, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha tornat a instar a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a que instal·li en tots els edificis del cos de mossos d’esquadra, de punts de recàrrega pels vehicles elèctrics particulars de les persones treballadores.

En definitiva reclamment que el Departament d’Interior compleixi així, els ratis abans esmentats del PIRVEC amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament d’aquesta transició energètica dins la mobilitat viària, amb un cost econòmic per a la nostra Administració catalana poc significatiu

Número de comunicat:
E-8/2020
Data: 
12/02/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend