SAP-FEPOL reclama la creació d’un Grup de Gestió del coronavirus

Des de la nostra organització sindical considerem indispensable la creació d'un Grup de Gestió del coronavirus en el cos de mossos d'esquadra, així com també un Pla d'actuació informant els passos a seguir en tot moment davant l'aparició de possibles casos

Barcelona, 11 de març del 2020.-

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) essent conscients de la gravetat dels fets i veient els fets recents ocorreguts a Igualada i a l’Àrea de Seguretat Aeroportuària de Barcelona (ASA) considerem necessari crear un Pla d’Actuació i un Grup de Gestió del coronavirus.

Per a la realització i implementació d’aquest Pla d’Actuació, des de la nostra organització sindical considerem indispensable constituir de manera immediata un grup de gestió que depengui del Comitè de Seguretat i Salut del Cos de Mossos d’Esquadra, el qual hauria de mantenir-se en funció de l’evolució de l’epidèmia.

Primer.- Objectiu:

 • Extremar les precaucions i cuidar la salut dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra
 • Minimitzar l’impacte a la plantilla i inclús preparar-se per les absències per incapacitat temporal mentre durin els efectes d’aquest virus
 • Assegurar el funcionament normal dels serveis

Segon.- Gestió:

 • Cal la designació d’un Grup de Gestió amb responsabilitats i funcions ben definides que s’ocupi de la planificació i de donar resposta durant el període d’actuació del virus. Aquest equip tindrà la funció de donar les instruccions per a l’execució de les mesures establertes en el mateix

Tercer.- Equip de Gestió:

 • Subdirecció de Recursos Humans
 • Delegats de Prevenció del CME
 • Tècnics de PRL de la Subdirecció General de Prevenció de riscos i salut laboral del DINT
 • Prefectura

Quart.- Mesures Generals de Prevenció:

4.1.- Des de la nostra organització sindical considerem que cal informar a tota la plantilla sobre el virus, les vies de transmissió i les mesures de prevenció individuals i/o col·lectives que caldrà prendre, fent especial esment en les mesures higièniques.

Cal tenir a disposició dels treballadors els equips de protecció individual (mascaretes FFP2/FFP3, guants de nitril i ulleres) que caldrà fer-los servir segons les circumstàncies i el moment, amb especial atenció en funció dels diferents llocs de treball:

 • Espais tancats sense atenció al ciutadà propis del CME
 • Espais tancats amb atenció al ciutadà propis del CME
 • Espais tancats on la persona jurídica titular és un altre, seguint la Coordinació d’Activitats Empresarials
 • Espais oberts on se desenvolupa l’activitat policial

4.2.- Des del SAP-FEPOL considerem indispensable reforçar la neteja de les instal·lacions, amb especial atenció a les zones i superfícies que puguin ser susceptibles d’afavorir la transmissió.

Individualment cal netejar les zones i equips de treball susceptibles de ser utilitzats en els diferents torns de treball (taules, ordinadors, teclat, ratolí, mòbils, emissores i equips portàtils, etc.), més quan aquests virus deixen de ser actius després de 5 minuts en contacte amb desinfectants.

4.3.- Així mateix cal assegurar que les instal·lacions es ventilen amb freqüència, si és possible mitjanant l’apertura de finestres (ventilació natural). Cal tenir present el dèficit de circulació d’aire i de renovacions del cabal d’aire en molts llocs de treball del cos de mossos d’esquadra.

4.4.- Paral·lelament cal disposar a les zones susceptibles de necessitat, sobretot en espais tancats del CME limitats als agents o amb presència dels ciutadans (OAC, ACD, furgonetes d’atestats de trànsit on se realitzen proves de detecció de estupefaents i/o alcohol, etcètera) de sabó i aigua calenta sanitària.

En cas d’impossibilitat d’aquests extrems, cal assegurar la dotació de solucions hidroalcohòliques antisèptiques amb etanol mínim al 60% i preservar que es pot guardar una distància de seguretat de mínim 1 metre, i en general les mesures higièniques que manen els responsables sanitaris.

4.5.- Cal limitar es reunions tal com indica la Instrucció del Secretari General del Del Departament d’Interior i el comunicat intern del Comissari en Cap del cos de mossos d’esquadra.

Cinquè.- Normes d’actuació si es presenta simptomatologia de la malaltia.

Des de la nostra organització sindical considerem que el col·lectiu ha d’estar informat sobre què ha de fer en cas que apareguin símptomes compatibles amb la malaltia i per tant instem al Departament d’Interior a fer-ne difusió.

5.1.- Què fer si apareix simptomatologia en el domicili.

Si els símptomes són compatibles amb la malaltia cal trucar al 061 i en defecte acudir al Centre Mèdic de referència per confirmar el positiu. Així mateix s’informarà a la Unitat de Seguiment i Valoració Mèdica de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, per si calgués una quarantena domiciliaria.

5.2.- Què fer si apareix simptomatologia en el lloc de treball.

Les persones membres del cos de mossos d’esquadra han de ser plenament conscients que en cas de patir simptomatologia compatible amb coronavirus han de posar-ho en coneixement del seu comandament superior.

Haurà de ser aquest qui avisi a la resta de treballadors amb qui hagi pogut estar en contacte, i activi les recomanacions higièniques i sanitàries que corresponguin, així com informar a la Unitat de Seguiment i Valoració Mèdica de la DGP seguint els canals de comunicació que s’hagin previst.

L’actuació en el lloc de treball serà netejar-lo immediatament allí on hagi estat treballant el presumpte positiu i es netejaran les superfícies de treball amb les quals hagi pogut estar en contacte.

Sisè.- Recordatori de la simptomatologia.

Tot i semblar obvi, cal que el pla d’actuació proposat faci un recordatori sobre quina és la simptomatologia que una persona treballadora pot patir quan estigui presumptament infectat per coronavirus.

 • Febre per sobre de 37 ºC
 • Esternuts, tos i manca d’aire, sensació d’ofec
 • Mal de cap i dolor articular en general

Setè.- Consideració com accident laboral.

Des de la nostra organització sindical considerem que aquest Protocol d’Actuació hauria de deixar constància que, a les persones treballadores del cos de mossos d’esquadra que hagin de ser aïllades pel coronavirus cobraran la baixa des del primer dia, ja que es considera un accident de treball.

Vuitè.- Periodicitat de les reunions.

Des del SAP-FEPOL proposem que el Grup de Gestió per a la prevenció i control del SARS-CoV-2 en el cos de mossos d’esquadra es reuneixi amb la periodicitat que es determini, així com també que emetrà els comunicats i informacions en funció de l’evolució de la epidèmia.

Per tots els extrems esmentats, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en escrit presentat avui hem instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior a considerar la nostra proposta i fer-la efectiva en el mínim temps indispensable.

Número de comunicat:
E-14/2020
Data: 
11/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend