SAP-FEPOL demana una flexibilització horària dels efectius policials pel tancament de les escoles

Des de la nostra organització sindical hem presentat un escrit demanant que es permeti flexibilitzar el règim horari del col·lectiu com a conseqüència del tancament de les escoles.

Barcelona, 12 de març del 2020.-

Avui s’ha fet pública la noticia que el Departament d’Educació ha ordenat el tancament de les escoles de Catalunya a partir de demà dia 13 de març. Com a conseqüència d’aquests extrems, les persones membres del cos de mossos d’esquadra que tenen fills i filles a càrrec han de gestionar aquesta situació imprevista i sobrevinguda.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) som conscients que la gestió d’aquesta situació és certament complicada per a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia. No obstant, la Generalitat de Catalunya ha de poder garantir que els fills i filles dels seus treballadors i treballadores públics quedin custodiats.

Tant és així que avui, la Secretaria d’Administració i Funció Pública ha publicat la Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 la qual facilita la possibilitat de conciliar la vida familiar amb la laboral amb la implantació del teletreball.

No obstant, les persones membres del cos de mossos d’esquadra estem excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta instrucció. És per això que des del SAP-FEPOL considerem que per al nostre col·lectiu el Departament d’Interior ha de flexibilitzar les condicions horàries del cos de mossos d’esquadra a les necessitats especials i personals dels seus membres.

Garantir el servei de seguretat pública i la custòdia dels fills i filles de les persones membres del nostre col·lectiu ha de ser una qüestió que el Departament d’Interior ha d’assegurar i això passa exclusivament per flexibilitzar el règim horari a les necessitats individuals de cada cas. Més quan les pròpies Administracions està aconsellant no deixar els menors amb els avis i àvies per considerar aquests, un col·lectiu de risc que caldria preservar al màxim de la malaltia.

Així mateix i davant la dificultat que pot implicar administrar la diversitat de casos que es poden produir, des del SAP-FEPOL insistim en la necessitat de crear un Grup de Gestió de coronavirus, tal i com es va plantejar en l’escrit presentat ahir a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos del Departament d’Interior i dins del qual ja es va preveure a la vostra Subdirecció. Més quan, tal i com féssim constar en el punt primer del document, un dels seus objectius seria el d’assegurar el funcionament normal dels serveis.

Número de comunicat:
E-15/2020
Data: 
12/03/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend