SAP-FEPOL reclama que els dies de baixa per contingència professional comptin com a dies treballats en el còmput dels assumptes personals de desembre i gener

Instem a la SGRH que els dies de baixa per contingència professional entrin dins del còmput de dies treballats pel càlcul que dona dret als permisos per assumptes personals de desembre i gener

Girona, 17 de novembre del 2020.-

El passat 6 de novembre de 2020 es publicava la Instrucció 9/2020 sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

El punt 4.3 sobre el procediment especial per a la concessió de permisos per assumptes personals en les dates assenyalades de desembre i gener estableix que es tindrà en compte el sumatori dels punts pels dies “efectivament treballats l’any anterior”.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)  posats en contacte amb la Sub-direcció general de recursos humans, en l’aplicació de la Instrucció que recentment ha estat aprovada, hem detectat una qüestió que caldria revisar.

Des de la nostra organització sindical entenem que una absència justificada per una contingència professional no hauria de quedar exclosa en la meritació dels punts que s’assoleixen com a dies efectivament treballats. A l’efecte considerem que globalitzar la meritació a tots els dies efectivament treballats, excloent les baixes per contingència professional suposa una discriminació cap a la persona que la pateix.

SAP-FEPOL considera per tant necessari meritar en el còmput esmentat, aquells dies que es produeixin per absència justificada, en cas que aquesta sigui fruit d’una incapacitat temporal per contingència professional.

No és una qüestió  que no s’hagi tingut en compte ja, per altres aspectes laborals d’afectació a les persones membres del cos de mossos d’esquadra. En aquest sentit volem recordar que el punt 3.3 de l’Acord de 13 de febrer de 2008 sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de mossos d’esquadra estableix que “si es produeix una absència justificada sobre la jornada nocturna prevista, es mantindrà la percepció del complement diari de nocturnitat en cas que l’absència justificada estigui ocasionada per una incapacitat temporal causada per accident de treball, (…)”.

És per això que des de la nostra organització sindical hem presentat avui un escrit instant a la Sub-direcció general de recursos humans que faci les gestions oportunes per tal que, en l’aplicació de la fórmula en el càlcul dels punts per a la concessió de permisos per assumptes personals de les persones funcionàries del CME es tinguin en compte, com dies efectivament treballats, aquells que han estat compresos dins d’una baixa per incapacitat temporal per contingència professional.

Número de comunicat:
E-136/2020
Data: 
17/11/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend