Resum del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 29 de juny

Resum del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Interior celebrat el passat 29 de juny del 2018

Barcelona, 10 de juliol del 2018.-

En data de 29 de juny s’ha realitzat la darrera sessió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants que es van tractar:

 • Vacunes i risc biològic

Sobre les vacunes i risc biològic dels agents del cos de mossos d’esquadra que sospitin que poden haver patit algun tipus de contagi s’han d’adreçar a la mútua ASEPEYO.

 • Simulacres d’evacuació

A dia d’avui s’han fet simulacres i se’n faran d’altres encara que no estan concretats al 100%. A preguntes de la nostra organització sindical se’ns confirma que tant el resultat d’aquests simulacres, com el dels Informes d’Avaluacions de Riscos (AR) s’envien a Infraestructures per solucionar el que sigui necessari.

 • Qüestionari de riscos psicosocials

El tercer trimestre d’aquest any es farà una prova pilot a la Regió Policial de Camp de Tarragona, on prèviament es farà una fase d’informació per tal que com a mínim el 60% dels efectius hi participin.

Un cop informada la plantilla es penjarà el qüestionari per a què els efectius la pugueu omplir. Tots aquells que participeu se us compensarà amb trenta minuts (30’) de treball. Concretament s’haurà de respondre a un qüestionari de trenta-tres (33) preguntes que s’hauran de contestar a través d’un Google Drive.

 • Afectats per lipoatròfia semicircular

A dia d’avui hi ha dos (2) afectats a Girona, quatre (4) al Complex Central, tres (3) a l’ABP de Granollers i tres (3) a la comissaria de Les Corts.

Des del SAP-FEPOLrecordem a tots els nostres afiliats i afiliades que la lipoatròfia és una malaltia relacionada amb el lloc de treball, com a conseqüència de les descàrregues elèctriques que patim durant la jornada laboral. Es manifesta a les cames en forma d’enfonsament de la cara anterior i lateral de les cuixes.

 • Revisions mèdiques

A dia d’avui s’han fet cinc-centes cinquanta-vuit (558) revisions. SAP-FEPOLha transmès la dificultat que han tingut i tenen alguns efectius per poder demanar hora, a la qual cosa se’ns ha contestat que hi ha hagut diversos problemes (un d’ells informàtic).

En relació a les revisions mèdiques del GEI se’ns recorda que hi ha un protocol de revisions mèdiques per a les unitats especialitzades.

 • Relació de proves analítiques Policia Científica

Relacionat amb les Unitats de Policia Científica, des del SAP-FEPOLhem demanat la relació de proves i el quadre de les analítiques que es fan anualment. Es comenta que hi ha un protocol per aquestes unitats, sobretot pensant en el risc biològic i químic, especialment en les nanopartícules que contenen els reactius que s’utilitzen.

 • Sinistralitat del primer trimestre

SAP-FEPOLha qüestionat el document que es fa en cas d’accident laboral ja que un 25% d’aquests consta que NO S’APORTA INFORMACIÓ (cosa que dubtem). A l’efecte la nostra organització sindical ha reclamat que el document sigui més concret per tal de reduir aquest tant per cent.

A més denunciem que des de Prevenció de Riscos no es fan les investigacions pertinents dels accidents que pateixen els membres del CME (cosa que la llei obliga a fer). Des de la nostra organització sindical hem recordat que no fer les investigacions dels accidents laborals és una infracció greu.

 • Protocol de resolució de conflictes

Enguany només s’han acollit dos casos. Des de la nostra organització sindical posen en dubte el coneixement per part del col·lectiu d’aquest protocol i de l’interès que pot despertar el tema. Per tant proposem que es faci difusió.

 • Protocol d’assetjament sexual en l’àmbit laboral

A dia d’avui encara no està preparat. Des del SAP-FEPOLreclamem la seva redacció.

 • Absentisme laboral en el CME

S’ha comprovat un repunt d’1,65% respecte l’any 2017. S’ha passat la informació per comissaries i regions.

 • Subministrament de medicament a la Comissaria de Les Corts

Des del SAP-FEPOLtornem a denunciar els extrems manifestats en escrit presentat el mes de maig del 2018 i denunciem que els efectius de l’Àrea de Custòdia hagin de subministrar medicaments als detinguts.

Exigim que la medicació la subministrin personal qualificat (tècnics sanitaris) i no els agents del cos, que desconeixen quins són i per a què serveixen els medicaments que subministren.

 • Complement d’incapacitat temporal per intervencions bucals

S’ha demanat que certes intervencions bucals no tinguin minoració de les retribucions. Aprofitem l’acord estatal per recordar que la implementació de fins el 100% de les retribucions en cas d’incapacitat temporal ha estat acordat a nivell estatal.

Per tant reclamem a la Generalitat que aquesta sigui una qüestió que es porti a la Mesa General de la Funció Pública i que els membres del CME deixem de patir minoració en les nostres retribucions per aquest fet.

 • Temari de prevenció de riscos

S’ha requerit a l’ISPC per tal que prepari un temari sobre Prevenció de Riscos Laborals. Considerem insuficients les dues hores que a dia d’avui s’estan donant. Se’ns contesta que ja s’està preparant.

 • Formació de Policia Científica

Des del SAP-FEPOLhem preguntat quina és la formació que han rebut en matèria de Prevenció de Riscos els efectius de Policia Científica (tal i com així s’ha denunciat a la Inspecció de Treball).

Se’ns informa que es vol fer al sis-cents (600) agents en dos nivells: un per tothom (genèric) i un segon per laboratoris (més específic). El curs seria de seixanta 60 hores. Es preveu que estigui preparat pel 2 semestre i que estigui composat de matèria teòrica i de pràctica. Des de la nostra organització sindical hem demanat conèixer el temari.

 • Temperatures en les comissaries

SAP-FEPOLha presentat diverses denúncies a Inspecció de Treball per les altes temperatures que pateixen algunes destinacions (Mataró, Mollet, etc.). Se’ns informa que Mataró s’ha solucionat, Mollet s’han fet actuacions provisionals i que un cop es solucioni definitivament es començarà amb Premià i Arenys.

Se’ns comunica que la licitació de totes les obres de millora i condicionament van a càrrec d’INFRAESTRUCTURES.CAT (antiga GISA). Com a conseqüència de l’actual situació política no s’han fet licitacions i per això, moltes de les obres destinades a seguretat i manteniment dels edificis no s’han pogut fer.

 • Dutxes ARRO Girona

En relació al regulador de la temperatura de l’aigua de les dutxes (que avui no existeix ja que funcionen amb sistema polsador), l’Administració ens comunica que hores d’ara no es pot canviar el sistema com a conseqüència del seu cost elevat.

Els delegats de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la nostra organització properament faran una visita en aquestes instal·lacions.

 • ABP Ciutat Vella

Sens comunica que s’ha de fer un canvi de la màquina refrigeradora i dels conductes.

 • Escales de l’auditori del Complex Central

Tal i com féssim per escrit previ al CSSL, SAP-FEPOL ha denunciat la manera com estan fetes aquestes escales, la qual ha provocat una caiguda amb lesions greus d’una persona (la qual molt possiblement acabarà amb una incapacitat permanent). Des de la nostra organització sindical hem denunciat que aquesta escala no compleix amb la normativa i alhora que, sobre l’accident laboral, no s’hagi fet el corresponent estudi.

 • Creació d’una Comissió d’Infraestructures

Des del SAP-FEPOLhem demanat la constitució d’una Comissió d’Infraestructures que depengui del mateix Comitè de Seguretat i Salut Laboral. L’objectiu d’aquesta comissió seria la de conèixer totes i cadascuna de les incidències que des de les organitzacions sindicals denunciem sobre l’estat de les infraestructures de la Direcció General de la Policia.

Tal i com s’ha fet amb la Comissió de Material, en la qual les organitzacions sindicals tenim dret a participar-hi després de la denúncia guanyada a Inspecció de Treball, creiem que una Comissió d’Infraestructures seria idònia.

Aquestes han estat les qüestions de més rellevància tractades al Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Per qualsevol dubte o ampliació d’informació us podeu posar en contacte amb els nostres delegats.

Número de comunicat:
C-106/2018
Data: 
10/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend