SAP-FEPOL presenta esmenes a la nova proposta de criteris de llicències, permisos, reduccions de jornades i absències del cos de mossos d’esquadra

Novament, SAP-FEPOL és l'organització sindical que més esmenes ha presentat a la proposta presentada per la Subdirecció General de Recursos Humans.

Barcelona, 30 d’octubre del 2018.-

En data de 25 d’octubre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem presentat esmenes a la proposta de redactat dels nous criteris proposats per la Subdirecció General de Recursos Humans sobre llicències, permisos, reduccions de jornades i absències del cos de mossos d’esquadra.

La nostra organització sindical, en la reunió mantinguda el mateix dia amb l’Administració va defensar una proposta que millora la conciliació de la vida familiar amb la laboral dels membres del cos, en comparació amb la presentada per l’Administració. En aquest comunicat us exposem de manera molt resumida quines són les esmenes presentades per la nostra organització sindical.

 • Llicència per assumptes personals: proposem que els dos anys comencin a comptar des del primer dia que el membre del cos comença a gaudir d’aquesta llicència.


 • Permís per mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un familiar fins al segon grau: per casos de nuclis familiars o per casos de germans, que ambdós siguin membres del cos de mossos d’esquadra, proposem que es tregui l’obligatorietat de gaudir el permís a partir de la primera jornada planificada de treball posterior al dia en què s’hagi produït el fet causant. Considerem que es pot donar la possibilitat que, per aquests casos, es pot flexibilitzar l’obligatorietat de demanar-ho a partir de la primera jornada de treball.


 • Gaudiment del permís per mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un familiar fins al segon grau: reclamem per al nostra col·lectiu, el dret que tenen altres cossos administratius de la Generalitat, sobre la possibilitat de gaudir de les jornades de festa, de manera no consecutiva.


 • Justificació hospitalització: reclamem que del justificant d’hospitalització es retiri la necessitat d’indicar el dia d’alta, dada que considerem del tot innecessària per atorgar o denegar el permís més quan és l’ingrés a l’hospital el fet causant.


 • Justificació per intervenció quirúrgica que precisa repòs domiciliari: reclamem (a l’igual que en el cas anterior) que de la justificació es retiri el fet d’haver d’acreditar que la persona intervinguda hagi estat intervingut quirúrgicament i que a més precisi de repòs domiciliar. Insistim en el fet que és l’hospitalització (en qualsevol de les seves tres modalitat hospitalària, hospital de dia o hospitalització domiciliària) el que dona dret a gaudir del permís. Per tant, reclamar altres dades no és necessari a més que pot anar contra normativa de protecció de dades.


 • Per a exàmens en centres oficials i per a altres proves alliberadors en els esmentats centres: l’Administració contempla com a temps a computar pel permís, el del trajecte d’anada i tornada al centre on es realitza la prova, a més del temps propi per a realitzar-la. Per computar aquest temps pren com a dades de referència la ruta més curta del web de mobilitat. Des de la nostra organització sindical defensem que ha de ser la recent instrucció 1/2018 sobre formació dels funcionaris del cos de mossos d’esquadra la que estableixi el temps de  compensació del trajecte (2 hores per cada 70 quilòmetres).


 • Permís per assumptes personals: contrari al que determina l’Administració, SAP-FEPOL ha denunciat que la concessió d’aquest criteri no pot quedar supeditat a les necessitats del servei. A l’efecte hem recordat sentències que la nostra organització ha guanyat al respecte sobre la denegació d’un dret, sota l’excusa de les necessitats del servei.


 • Reducció de fill menor d’edat de càncer o una altra malaltia greu: la nostra organització sindical ha reclamat que aquest dret sigui contemplat també per als cònjuges dels membres del cos de mossos d’esquadra.


 • Reducció de jornada amb minoració de retribucions per interès particular: des de la nostra organització sindical hem reclamat aquest tipus de reducció de jornada a la qual avui no tenim dret, però si el tenen altres col·lectius de la Generalitat de Catalunya, tal i com així estableix la llei 8/2006 i el Decret 56/2012.


 • Formes de gaudiment de les reduccions de jornada amb minoració de les retribucions: la nostra organització ha reclamat els extrems demanats amb escrits presentats el mes de gener (número de registre 1-2018-0041527-1) i el mes de maig (número de registre 006/2942/2018).

En primer lloc reclamem per aquells progenitors que ambdós són membres del cos de mossos d’esquadra que es pugui tenir accés indistintament i de manera simultània a la reducció de jornada, repartint-se les fraccions previstes en els criteris.

En el segon escrit reclamàvem la flexibilització els criteris de gaudiment no trobant un impediment en la normativa en aquells casos que efectiu policial i comandament arribaven a un acord sobre la seva forma de gaudiment.


 • Compatibilitats amb reduccions de jornada: l’Administració no contempla la possibilitat d’atorgar compatibilitats per aquells efectius que gaudeixin d’una reducció de jornada. A diferència del criteri establert per l’Administració, SAP-FEPOL ha demanat que es concedeixin totes aquelles compatibilitats que es puguin realitzar fora de la franja horària reduïda.


 • Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies naturals consecutius: des de la nostra organització sindical considerem necessari continuar mantenint aquest dret i no retallar-lo. Per un costat, les característiques específiques del cos de mossos d’esquadra i per l’altra, l’actual sistema de funcionament i comunicació de baixes mèdiques del sistema de salut, així ho aconsella.  Considerem que, aprofitant la mateixa argumentació que va emprar el Departament d’Interior per justificar l’increment de 30 a 37,5 hores d’absències per motius de salut en el darrer Acord del 2017, es pot aprofitar ara per no retallar aquest dret i continuar assegurant que els mossos tinguin aquestes mateixes hores.

Aquestes són les esmenes que la nostra organització sindical ha presentat per escrit i ha defensat en la reunió del passat dia 25 d’octubre. Totes les esmenes presentades són possibles dur-les a terme si hi ha la voluntat política de fer-ho. Novament la nostra organització ha estat la qui més esmenes ha presentat, defensant els interessos dels membres del cos de mossos d’esquadra. Esperem ara el retorn de l’Administració.

ENLLAÇ A L’ESCRIT: Clica aquí

Número de comunicat:
C-166/2018
Data: 
30/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend