Consell de la Policia de 19 de novembre del 2018

Nou Consell de la Policia i nova mostra de distanciament entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals.

Barcelona, 20 de novembre del 2018.-

En data de 19 de novembre ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra. Una sessió ordinària precedida de nou per unes mobilitzacions que evidencien de nou, la distància de les postures entre les organitzacions sindicals i el Departament d’Interior.

A continuació us fem un resum dels punts tractats:

 • Estat de les convocatòries.

Les bases finals del concurs general ja es troben al DOGC i la seva publicació és imminent. Aquesta publicació s’ha endarrerit perquè l’Administració, a petició de SAP-FEPOLen el darrer Consell, ha volgut que totes les felicitacions i condecoracions tinguin la possibilitat de meritar.

En relació a la previsió de convocatòries d’especialitats, l’Administració està treballant en el cronograma del 2019. Sobre aquesta qüestió, SAP-FEPOL ha exigit el compliment dels compromisos adoptats en el propi Consell en relació a les especialitat d’Investigació, Protecció de Persones i Bens i Trànsit. Recordem que en la sessió anterior i tal i com consta en l’acta 121/2018, l’Administració va manifestar que aquestes convocatòries i més específicament (ARRO i TRÀNSIT).

Des de la nostra organització sindical hem denunciat el fet que, en relació a la presentació d’esmenes, no se n0hagi acceptat cap. L’Administració ens ha convocat a una reunió per tractar aquesta qüestió.


 • Manca d’efectius.

SAP-FEPOL ha tornat a insistir en la necessitat d’aprovar una bossa d’hores estructurals per a seguretat ciutadana i trànsit. A diferència d’altres Consells, la nostra organització ha posat sobre la taula el greuge que pateix el CME en relació al Cos de Bombers per a qui la Generalitat està estudiant ampliar la bossa d’hores, de les 420.00 actuals a més de 600.000. Per tant reclamem l’aprovació d’una bossa, proporcional al número d’efectius igual que la de bombers.

El Conseller Buch ha manifestat que aquesta és una qüestió prioritària de cares als propers pressupostos de l’any 2019, a l’igual que ho és incrementar el preu de l’hora extraordinària.


 • Increment de l’import de l’hora extraordinària.

En la segona reunió mantinguda amb les organitzacions sindicals, el Departament va fer una proposta d’increment del preu de l’hora del 20,4% sobre  el preu actual, la qual va ser considerada insuficient. Ara s’està estudiant una nova proposta.


 • Jubilació anticipada.

A dia d’avui l’expedient que ha de servir per permetre al nostre col·lectiu jubilar-se de manera anticipada es troba a la Secretaria d’Estado de Empleo, la qual ha respost que la complexitat d’aprovar aquesta qüestió requereix temps.

Des del SAP-FEPOL, com a part presentada en el procediment, ja hem manifestat que el que fa anys no era una prioritat per la franja d’edat del col·lectiu (tot i que sí una necessitat), ara ja ho és de manera absoluta. Per tant cal que la Generalitat pressioni per a que s’acceleri.


 • Pla de Carrera Professional per a Seguretat Ciutadana.

La DGP comparteix la necessitat de tenir un PCP que motivi als efectius a avançar dins de la família de Seguretat Ciutadana. No obstant cal estudiar amb profunditat aquest PCP i el seu impacte econòmic per a fer-lo viable.

Des del SAP-FEPOL recordem que aquest és un compromís signat en l’acord de millora de les condicions de treball de ‘any 2015 i per tant és un compromís que l’Administració ha de complir.


 • Fora el Q10 de trànsit.

L’Administració ens ha convocat a una reunió per tal d’acabar de perfilar, donant resposta a la nostra campanya sindical de Fora el Q10, la retirada de l’actual quadrant de trànsit per implantar el Q5.

A tal efecte ens ha lliurat el document que permetrà signar la retirada del Q10 per tal que pugui ser estudiat i treballat prèviament a la reunió del proper 22 de novembre.


 • Nous criteris de llicències, permisos, reduccions de jornada i absències del CME.

SAP-FEPOL en data de 25 d’octubre (escrit amb número de registre 0260/30224/2018) va presentar esmenes a la proposta presentada per l’Administració sobre els nous criteris de permisos, llicències i absències del CME. Sobre aquest escrit, l’Administració ens ha manifestat que (per l’extensió del document presentat) ens contestarà per escrit, ja que s’han considerat algunes esmenes, però d’altres no.

En relació a una de les esmenes concretes presentades (retirada de les 37,5 hores d’absències justificades), des de la nostra organització sindical s’ha tornat a insistir que és voluntat política del Departament poder-les mantenir, ja que tal i com diguem en les esmenes, l’article 48.2 de la llei 10/1994 els habilita.

USPAC ha sol·licitat la votació per la recuperació de les 37,5 hores d’absències justificades per motius de salut. La votació ha resultat negativa amb 18 vots en contra i 14 a favor. Per tal que no quedi cap dubte, SAP-FEPOL ha votat a favor de la recuperació d’aquest dret.


 • Aplicació de coeficients multiplicadors per canvis d’escamot o d’horari durant l’any policial.

USPAC ha sol·licitat la votació per derogar la part de l’Acord de 2015 que reconeix coeficients multiplicadors a partir del sisè canvi de planificació, sota el fals argument que amb anterioritat a la signatura de l’acord es reconeixia el mateix coeficient sobre tots els canvis.

Volem recordar que abans de la signatura de l’acord del 2015, abans del dia 20 del mes anterior, es podien fer tots els canvis de planificació que es volguessin i que va ser després de la signatura, que es van acotar a sis aquests canvis, fossin o no, abans del dia 20.

A més, hem recordat que en el marc de la comissió de seguiment d’aquest acord, SAP-FEPOL ha considerat que es consideri com a canvi, tots aquells que es facin abans de la publicació de la planificació anual.


 • Augment fins a 9 dies d’assumptes personals.

L’Administració, tal i com va fer amb la signatura de l’acord del 2017, ha mostrat la seva predisposició en reconèixer 9 dies d’assumptes personals, tornant així a la situació del 2012.


 • Compensació Dispositiu ÀGORA.

A la nòmina del mes de novembre s’ha fet el pagament de 7440 funcionaris. No obstant en algunes Regions Policials s’han donat certs problemes que provocarà que alguns efectius, cobrin ÀGORA el mes de desembre.

Des del SAP-FEPOL hem recordat que en les primeres reunions, l’Administració va manifestar que hi hauria, a més de la compensació econòmica, una d’horària com a conseqüència dels canvis d’horari (aplicació de coeficients igual que USC). La SGRH s’ha compromès a mirar-ho.

Així mateix, des de la nostra organització sindical recordem que hem obert un correu (incidenciesagora@sap-mossos.cat) per tal que ens feu arribar totes aquelles incidències amb la respectiva documentació.


 • Modificació de la instrucció 9/2006 sobre la formació dels funcionaris del CME.

Tal i com se’ns va dir en el darrer Consell, l’Administració té la voluntat de modificar aquesta instrucció. El mes de gener s’iniciaran els tràmits per fer-ho.


 • Reducció de jornada per interès particular als funcionaris del CME.

SPC i CAT han demanat en aquest Consell el reconeixement d’aquest dret. Des del SAP-FEPOL aquesta és una de les esmenes que ja es va presentar per escrit en data de 25 d’octubre (escrit amb número de registre 0260/30224/2018) tot manifestant que hi ha altres funcionaris de la Generalitat que ja tenen aquest dret.

Per tant, tal i com fèiem en l’escrit, posem en evidència un nou greuge comparatiu que patim els membres del CME.


 • Conflicte col·lectiu de treball del CME.

La DGP ha manifestat que des que s’iniciés el conflicte s’estan atenent el 100% de les nostres demandes i que són competència del Departament d’Interior. El darrer tram d’equiparació (acord 2017) ja està incorporat per aprovar-se amb els propers pressupostos, el novembre es paga ÀGORA, la compensació per treballar 12 hores en cap de setmana s’està pagant i l’única cosa que queda pendent és el de les hores extraordinàries i el Pla de Carrera USC (acord 2015).

Des del SAP-FEPOL, tal i com es va comprometre el Secretari general d’interior en la reunió de 28 de setembre, s’ha demanat un pronunciament conjunt del Consell de la Policia en favor de la revisió i recuperació de les mesures que afecten el CME que encara estan retallades.

Aquest pronunciament no s’ha arribat a produir per la qual cosa ho veiem com un nou incompliment (encara que només sigui per escenificació) del que el Departament s’ha compromès amb els mossos i les mosses d’esquadra.


 • Ús del tapaboques a les ARRO i a la BRIMO.

Diverses són les vegades que la nostra organització sindical ha demanat que l’ús del tapaboques quedi a discreció dels efectius que es troben a la línia.

Tal i com vam demanar en el darrer Consell, en el que SAP-FEPOL va denunciar els fets ocorreguts en data de 23 de juliol quan es va denegar que els efectius de la línia es col·loquessin el tapaboques per protegir la seva identitat, la nostra organització sindical ha rebut la resposta.

En aquesta resposta hi ha dues qüestions a tenir en compte. La primera és que es deixa a criteri del comandament de la BRIMO que estigui al càrrec del servei qui ha de decidir sobre la utilització d’aquesta peça. I la segona, que aquest criteri és el que consta en l’informe 124/2015.

Sobre aquesta segons qüestió, SAP-FEPOL ha manifestat que desconeixia la realització d’informes com aquest ja que en cas de saber-ho, haguéssim demanat participar en la seva realització ja que afecta la seguretat dels efectius policials.


 • Lliurament guants de motorista professional.

L’Administració ens ha manifestat que el 9 de novembre es va signar el contracte de subministrament dels guants de motorista. 700 guants (els d’hivern) es lliuraran abans de finalitzar l’any. La resta (700 més d’estiu) es lliuraran durant el mes de gener.

Recordem que aquesta és una nova peça aconseguida per la nostra organització sindical gràcies a la denúncia presentada davant la Inspecció de Treball respecte els guants que es pretenien lliurar que no complien amb la normativa UNE.


 • Fundació mossos d’esquadra.

L’Administració continua treballant en aquest projecte. Es continuar treballant en la realització dels estatuts. Des del SAP-FEPOL tornem a reclamar que s’avanci en un projecte que des de fa temps veiem que està aturat.


 • Sistemes de gravació dels dispositius conductors d’energia.

SEIME ha demanat una millora dels sistemes de gravació reclamant que comencin a gravar de manera automàtica quan es desenfunda la TASSER. Aquesta millora hauria d’estar incorporada en el plec de futures licitacions de compra d’aquest material.


 • Reubicació menors no acompanyats (MENA).

Des del SAP-FEPOL hem denunciat la problemàtica que a dia d’avui continua amb els MENA. Denunciem que hagi de ser el CME qui s’hagi de fer càrrec d’un problema que no ens pertoca. Som l’única organització que ha denunciat aquesta situació davant la Fiscalia de Menors de Barcelona,

Sabem de la profunditat i de la complexitat del problema, però no ha de ser mossos qui s’encarregui de gestionar-ho. Reclamem que, per a tenir els menors en els vestíbuls o despatxos de les comissaries, seria millor tenir-los en les recepcions o menjadors dels centres de menors.

El Conseller d’Interior comparteix tots els nostres arguments i a tal efecte, aquesta setmana hi ha prevista una reunió entre departaments (un d’ells el de Presidència) per fer front comú a aquesta problemàtica.


 • Àrea de custòdia de detinguts de Barcelona.

Des del SAP-FEPOL hem denunciat per escrit la situació en la que es troben aquests efectius, reclamant per aquests mateixos un tracte preferencial, que minimitzi els efectes de la penositat que pateixen.

La SGRH sobre aquest punt ha posat sobre la taula la voluntat d’aplicar el Q5 e ARSET, APEN i ARIACD.


 • Regulació del manteniment de les capacitat físiques dels funcionaris del CME.

CAT i SPC han proposat en aquest Consell que els membres del CME siguin compensats per mantenir les capacitats físiques al llarg de la seva carrera professional.

A tal efecte, SAP-FEPOL ja va presentar aquesta mesura en escrit presentat el 8 de juliol de l’any 2016, dins del seu projecte de Pla de Carrera Professional.

L’Administració ha manifestat que aquesta és una qüestió que preocupa a l’Administració i que tenen pendent de regular.


 • Altres temes tractats:

– La Instrucció que reguli els tatuatges i la nova imatge corporativa està a punt de sortir.

– La DGP considera que a dia d’avui no hi ha una problemàtica en relació a l’atorgament de felicitacions i condecoracions en el CME. Des de la nostra organització sindical considerem que, quan una qüestió, provoca una allau de notes informatives és perquè sí hi ha un problema i per tant cal solucionar-lo.

– Igualment passa amb el règim disciplinari. L’Administració no veu necessitat en modificar-lo. Sobre aquesta qüestió recordem que hi ha una resolució del Parlament de Catalunya instant al Govern a fer-ho.

– En relació a l’increment de les mesures de seguretat a les comissaries s’han reactivat dos òrgans interns del Departament que treballen en l’increment de les mesures de seguretat i autoprotecció. Hores d’ara s’han aprovat la instal·lació de diferents sistemes de seguretat de les comissaries. A tal efecte, SAP-FEPOL ha denunciat en concret les dependències de l’ABP Girona, la qual pateix una preocupant mancança en seguretat àmpliament denunciada per la nostra organització.

Aquestes són les qüestions més rellevants tractades en aquest Consell. Si alguna conclusió traiem d’aquest Consell és que les postures entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals continuen molt distanciades encara.

Cal que el Departament d’Interior (tal i com es va manifestar ahir) posi en valor la seguretat pública de Catalunya i això només passa per arrencar una injecció econòmica molt important per al nostre col·lectiu.

Cal tenir present que només la mesura proposada per SAP-FEPOL d’avançar en hores extraordinàries, la promoció que a dia d’avui està a l’ISPC, té un cost (amb l’actual preu d’hores extraordinàries) de 13.500.000 d’euros.

Així mateix, la nostra organització també és conscient que aquelles mesures que cal recuperar i que són més valorades pel nostre col·lectiu (pagues extraordinàries, FAS, complement de productivitat, etc.) no depenen exclusivament d’Interior i que Economia i Funció Pública també han de rebre les pressions de les nostres reivindicacions.

És per això que SAP-FEPOL estarà en les mobilitzacions proposades pels sindicats representats a la Mesa General de la Funció Pública, proposades per al dia 12 de desembre (vaga de tot el sector públic).

Número de comunicat:
C-176/2018
Data: 
20/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend