Les mares treballadores poden beneficiar-se d’una deducció per despeses d’escolarització de fills de fins a 3 anys

Comunicat sobre els passos a seguir que cal realitzar per poder beneficiar-se de la deducció per despeses d'escolarització de fills de fins a 3 anys d'edat

Barcelona, 24 de gener del 2019.-

El passat 21 de desembre es va aprovar l’Ordre HAC/1400/2018 per la qual es va aprovar la Declaració informativa per despeses en escoles bressol o centres d’educació infantils autoritzats, gràcies a la qual les mares treballadores poden arribar a beneficiar-se d’una deducció de fins a mil (1000) euros per nens de fins a tres anys d’edat.

Des de la nostra organització sindical recordem que l’increment de la deducció per maternitat consisteix al fet que les dones amb fills menors de tres anys, amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat (ja sigui per compte propi o d’altri) i que estiguin donades d’alta en el règim de la Seguretat Social podran minorar la quota diferencial del seu IRPF dins a 1000 euros anual per cada fill  menor de l’edat esmentada, sempre i quan es satisfacin despeses de custòdia en escoles bressol o en centres d’educació infantil autoritzats.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)volem informar a les nostres afiliades que, com a mares treballadores, poden beneficiar-se d’aquesta deducció. A tal efecte, per realitzar aquesta reclamació cal tenir present:

1.- Les escoles bressol o els centres d’educació infantil autoritzats hauran de presentar una declaració a Hisenda.

2.-El model a utilitzar és el Modelo 233 de Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

3.- Haurà de fer-se durant el mes de gener complimentant la informació de l’any anterior tals com:

  • Nom del menor i dels seus pares.
  • Número de mesos complerts que ha estat inscrit a l’escola bressol.
  • Despeses pagades durant aquests mesos.
  • Subvencions rebudes respecte aquestes depeses.

4.- Cal demanar al centre escolar el certificat per a incloure’l a la renta.

5.- Es presenta abans del 15 de febrer.

Davant qualsevol dubte l’Agència Tributària ha facilitat telèfons de contacte 901 200 345 /  91 535 68 13 i per tant podeu posar-vos en contacte per tal que us siguin resolts.

Número de comunicat:
C-14/2019
Data: 
24/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend