USPAC menteix i manipula la realitat cansant al col·lectiu i ho fa només, amb clares finalitats electoralistes

Nova mostra de manipulació la realitzada per USPAC en el seu comunicat de 23 de febrer del 2019.

Barcelona, 25 de febrer del 2019.-

La manipulació de la “Unitat” Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) no té límits. Quan semblava que la seva imaginació i la seva malícia havia arribat a límits insospitats per atemptar contra el prestigi de SAP-FEPOL, novament ens sorprenen. I és que el comunicat difós el passat 23 de febrer del 2019 acusant-nos de defensar els interessos de l’Administració en contra dels interessos dels mossos sobrepassa l’esperpèntic.

I la veritat és que amb comunicats com el difós per aquest sindicat, juntament amb la resta de mentides vesades contra la nostra organització sindical, ja cansen al col·lectiu. I cansen més quan aquests comunicats, provoquen de manera inevitable respostes de SAP-FEPOL, del tot necessàries per desmuntar cada vegada les seves manipulacions.

Per tant, contra el comunicat difós per USPAC, des de la nostra organització sindical volem afirmar els següents extrems:

Primer.- Sobta que USPAC afirmi amb una rotunditat absoluta que SAP-FEPOL (per ells eternament SAP-UGT) hagi anat contra els interessos dels mossos (i mosses), en un procediment contenciós – administratiu.

Però, com és que no fan públics els motius d’aquest procediment? Com és que no fan públics els arguments esgrimits per SAP-FEPOL en el procés judicial que evidencien com diuen, que la nostra organització ha anat contra els interessos del col·lectiu?

No hi ha dubte que, tenint en compte la ràbia que històricament USPAC ha mostrat contra el sindicat que més àmpliament representa al col·lectiu, si hi hagués en tot el procediment contenciós un sol argument que demostrés, que SAP-FEPOL ha anat contra els interessos del col·lectiu, l’haurien fet públic.

Per tant, tenint en compte que ni tant sols han explicat al col·lectiu de què anava el contenciós del qual hem estat expulsats, és que alguna cosa va en contra les afirmacions tant rotundes que afirmen en el seu comunicat.

Segon.- Ja ho expliquem nosaltres! El procediment al qual USPAC fa referència és el Recurs d’empara ordinari – drets fonamentals 31/2018 M1 instruït pel Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona, per la no convocatòria en temps de la sessió ordinària del Consell de la Policia.

Al ser un procediment presentat per USPAC (part demanada) i segons estableix l’article 116.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, la resta de parts (que poden estar interessats en comparèixer) només ho podran fer com a part demandada (codemandada) en el termini de cinc dies.

És l’’article 116.2 de la 29/1998 el que determina que “Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el plazo de cinco días”.

Per tant, SAP-FEPOL davant la presentació d’una demanda per vulneració de drets fonamentals, i al haver estat presentada per una altra organització, només pot estar present dins del mateix com a part “codemandada”.

Tercer.- Un cop dins del procediment iniciat per USPAC i al veure els arguments esgrimits pels seus serveis jurídics, SAP-FEPOL no va considerar oportú fer cap mena d’actuació. Cap ni una! I és aquesta inactivitat la que provoca que se’ns expulsi del procediment. No cap altra! I menys la que USPAC ha dit en el seu comunicat.

De fet, és el propi servei jurídic d’USPAC qui, tal i com consta en escrit presentat en data de 18 de maig del 2018, sol·licita al Jutjat que se’ns aparti del procés. Però en cap cas per haver defensat els interessos de l’Administració (tal i com diuen en el seu comunicat), sinó per no haver participat activament en el procediment judicial.

Quart.- Fins a tal punt USPAC tergiversa i manipula la realitat, que en aquest mateix escrit de 18 maig USPAC afirma que “En este supuesto, el codemandado (SAP-FEPOL) que ha comparecido voluntariamente y no contesta a la demanda en forma debe tenérsele por apartado del procedimiento dado que no representa ninguna postura procesal, y no existe en el proceso contencioso – administrativo la posición procesal de mero “veedor”. Más bien todo lo contrario, si un interesado comparece lo hace como codemandado y o bien defiende la postura de la administración o se aparta del proceso”. clica aquí per veure l’escrit

Cinquè.- És habitual que davant d’un procediment contenciós administratiu, les organitzacions sindicals que no actuen com a únic demandant, hi participin sota l’única figura possible de codemandats. Tal és així que per posar un exemple podríem fer referència al Procediment Abreujat 232/2018-2C del Jutjat Contenció Administratiu 12 de Barcelona, amb el qual SAP-FEPOL denuncia les bases del concurs oposició de guia caní i que USPAC es presenta com a part codemandada juntament amb l’Administració. Defensa en aquest cas USPAC els interessos de l’Administració?

Conclusió.- Per tant, des del SAP-FEPOL convidem a USPAC que, si veritablement hem defensat els interessos de l’Administració, facin públic el document que ha de constar en aquest procediment per tal de demostrar les seves afirmacions.

No fer-ho deixarà en evidència novament que USPAC ha manipulat, ha tergiversat i ha mentit de nou al col·lectiu només amb una finalitat, l’interès individual. Un interès individual i organitzacional que sobreposen a l’interès col·lectiu, davant l’actual conflicte que mantenim amb el Departament d’Interior.

Número de comunicat:
C-37/2019
Data: 
25/02/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend