En vigor la nova regulació de permisos per naixement o adopció de filles o fills

A partir de l'1 d'abril s'apliquen les novetats en relació als permisos per naixement i lactància.

Barcelona, 2 d’abril del 2019.-

Després de la publicació del Reial Decret 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, te afectació directa sobre els drets dels membres del cos de mossos d’esquadra.

A l’efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) informa a les seves persones afiliades que des de l’1 d’abril s’apliquen les següents modificacions:

 • Permís per naixement de 5 dies: Desapareix.
 • Permís de naixement per a la mare biològica, per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment:
  • Substitueix a l’anterior permís de maternitat.
  • Té una durada de setze (16) setmanes, les sis (6) primeres de les quals són de descans obligatori des del naixement, adopció o guarda.
  • Les deu (10) setmanes restants, només que tots dos progenitors treballin, podran gaudir-se de forma interrompuda per setmanes, fins als dotze (12) mesos de la filla o el fill. Serà necessari un preavís de quinze (15) dies per cada període de gaudi.
 • Permís del progenitora o progenitor diferent de la mare biològica:
  • Substitueix l’anterior permís de paternitat.
  • Fins el 31/12/2019 tindrà una durada de vuit (8) setmanes, que s’aniran ampliant a les dotze (12) el 2020, fins arribar a les setze (16) el 2021 quedant equiparat al permís per naixement per a la mare biològica.
  • Per aquest any 2019, les dues primeres setmanes hauran de gaudir-se de manera ininterrompuda des del naixement o adopció. Les sis (6) restants podran gaudir-se ininterrompudament per setmanes, fins als 12 mesos de la filla o del fill, amb un preavís de 15 dies per a cada període de gaudi.
 • Permís de lactància.
  • Es permet el gaudiment del permís de forma individual per a les dues persones progenitores.

Des de la nostra organització sindical restem a disposició de les persones afiliades per qualsevol aclariment.

Número de comunicat:
C-57/2019
Data: 
02/04/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend