Comissió delegada d’infraestructures de 3 de maig del 2019

Després que SAP-FEPOL instés al Departamemt a fer una Comissió per tractar únicament qüestions d'infraestructures i material, en data de 3 de maig s'ha reunit.

Barcelona, 8 de maig del 2019.-

En data de 3 de maig del 2019 es porta a terme la primera reunió de la Comissió Delegada d’Infraestructures. Volem recordar que aquesta comissió forma part del Comitè de Seguretat i Salut i es crea a petició de SAP-FEPOL, per poder rebre la màxima informació de l’estat de manteniment, obres, o qualsevol altre intervenció en les infraestructures que formen part del Departament d’Interior, destinades a l’ús del cos de Mossos d’Esquadra.

En aquesta primera reunió es presenten els diferents agents que intervindran, tant, per part de l’administració com dels representants sindicals, havent un delegat sindical amb el seu corresponent suplent per cada sindicat representat i per part de l’administració, els responsables d’infraestructures, SGAIS, Subdirecció de Prevenció de Riscos Laborals, Unitat Central de Recursos, etc.

1.- Renovació Equips d’Aire Condicionat.

S’han licitat les refrigeradores de les ABP de Cervera, Mollet, Berga, Ciutat Vella, Granollers i Blanes amb la previsió de substituir-les al mes de juliol. Cal remarcar que la de l’ABP de Berga actualment no funciona.

També es comenta que els aparells de ART-SALA Girona i ABP Mataró ja estan comprades. El de Mataró es va instal·lar, amb caràcter d’urgència,  degut a la denúncia presentada al Departament de Treball per SAP-FEPOL, al mes d’agost passat.

Es va fer la licitació de les ABP de la Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Roses i Arenys de Mar, quedant aquesta deserta. És a dir, NO s’ha fet l’adquisició de noves refredadores. Per aquesta raó, els responsables del departament ens manifesten que l’empresa responsable del manteniment els hi ha garantit que per la propera temporada d’estiu, els aparells, funcionaran salvaguardant les condicions tèrmiques dels edificis. Des de SAP-FEPOL, manifestem que si una licitació ha quedat deserta, és perquè no s’ha fet un bon plec de clàusules ja que costa d’entendre, que cap empresa vulgui licitar per quatre aparell d’aire condicionat.

A més a més, els manifestem el nostre neguit, ja que considerem que no es pot assegurar el bon funcionament tèrmic de les dependències policials. En conseqüència, en el moment oportú ens plantejarem les iniciatives a prendre per part de la nostra organització sindical.

2.- Obres escala CD Pineda.

S’han licitat les obres de l’escala metàl·lica posterior de la CD de Pineda, amb previsió de fer la seva adjudicació el mes de setembre. Des de SAP-FEPOL els demanen quina modalitat de licitació s’ha dut a terme. Se’ns informa que s’ha fet una licitació d’obra, una altra per la redacció del projecte, una altra per la coordinació de seguretat, una altra per el programa de control de qualitat i una última per la direcció de l’execució de les obres.

A preguntes de SAP-FEPOL els responsables deixen clar que en el cas que una de les licitacions quedés deserta NO es podria adjudicar l’obra. Caldria, tornar a iniciar el procés de licitació de la part que hagués quedat deserta. Davant d’aquest fets, els demanem que cal fer les licitacions amb paquets d’obra que no puguin quedar deserts ja que les obres es poden eternitzar, com és el cas de l’escala de la CD de Pineda, que actualment suposa un risc pels treballadors pel seu precari estat.

3.- Nova Ubicació Unitat d’Informació.

Se’ns informa que la Unitat d’Informació de la RPMN, que actualment es troba ubicada en les aules de la zona de tir de l’ISPC, es traslladarà a la CD de Montcada i Reixac. En aquestes dependències es disposa d’uns 80 m2 on es poden ubicar 12 llocs de treball. També, ens manifesten que es van valorar altres espais a Sabadell, Terrassa, Santa Perpetua, etc.. però que aquests no reunien les condicions.

Des del SAP-FEPOL manifestem la nostra preocupació per la possible manca d’espais en els vestidors. Manifestem que, en el cas que no es compleixin els requisits que estableix la normativa vigent, ho posarem en coneixement del Departament de Treball, via denúncia per escrit.

4.- Substitució de càmeres i gravadores.

S’han adjudicat la substitució de les càmeres i gravadores de les ABP de les Corts, Sabadell, Reus, Horta i Sant Adrià. Així mateix a l’ABP de les Corts ja s’està fent la substitució.

També se’ns comenta que es portarà a terme la substitució de càmeres i gravadores de les diferents regions, la qual es farà en cinc fases. La primera serien les esmentades anteriorment, la segona les de la Regió Policial de Girona, la tercera les de la Regió Central, la quarta Regió Pirineu i l’última la Regió de Ponent. Totes aquestes substitucions es fan sobre una previsió de dos anys, amb un pressupost d’1,125 milions d’euros.

5.- Renovació d’enllumenat perimetral.

En aquest moments es troba en licitació la renovació de l’enllumenat perimetral amb lluminàries tipus LEDS. Es vol fer un especial incís en evitar zones fosques. La previsió es fer-ho un cop col·locades les càmeres i seguint el mateix criteri de les Regions Policials. La primera fase es té previst els seu inici el proper mes de setembre. També es vol fer una domotització dels edificis per centralitzar el seu control pel que fa a l’enllumenat exterior.

6.- Millores en Edifici A del Complex Central.

En aquest edifici s’estan duent a terme diverses actuacions. Per un costat s’està estudiant entre d’altres la zona d’accés, l’arxiu, els circuits de climatització, la protecció solar de la façana, la regulació de reflectors i el canvi de sensors. A més, s’estan duent a terme requeriments fets per l’ajuntament sobre la 1º ocupació de l’edifici.

7.- Millores amb energia fotovoltaica.

S’instal·laran noves plaques solars a diferents ABP’s. A Terrassa es portarà a terme un pla pilot per aprofitar l’energia elèctrica en el menteix edifici com a consum instantani.

8.- Empreses de manteniment.

Es garanteix el servei de les empreses de manteniment fins a 31 d’agost del 2019. A partir del mes d’agost es farà una licitació en 10 lots, un per cada regió policial, amb un import total de 647.300 €.

Des de SAP-FEPOL deixem molt clar que es tracta d’una quantia totalment insuficient, amb la que no es podrà fer front al manteniment dels edificis. També, demanen quina quantia màxima por decidir el cap d’Administració de cada regió policials, se’ns diu que aquest és de 3.000 €.

9.- Mobiliari per dependències.

Es pregunta per la manca de mobiliari i en especial per la falta alarmant de cadires. Se’ns informa que el mobiliari s’adquireix des de la Comissió Central de Subministraments que no depèn del Departament d’Interior, sinó del Departament d’Economia.

Manifestem la nostra preocupació per la manca de mobiliari en condicions i l’enorme problemàtica a l’hora d’adquirir cadires i mobiliari adaptat per a persones treballadores amb problemàtiques de salut o adaptacions al lloc de treball. A més a més, manifestem la necessitat d’adquirir armariets de majors dimensions, ja que, la normativa vigent deixa clar que cal que tot el vestuari tingui cabuda en l’armariet.

10.- Altres.

Se’ns diu que a l’ABP de Gavà s’està estudiant el tema del desconfort tèrmic i que l’OAC de Plaça Catalunya està tot aturat per manca de seguretat.

També es demanda que el Consell de la Policia traslladi la petició al Departament de Territori i Sostenibilitat, que davant l’actual Nivell 4 del Pla de prevenció i protecció antiterrorista, es doti les comissaries o dependències policials d’un perímetre d’afectació per garantir la seguretat de les mateixes.

Aquestes han estat les qüestions que s’han tractat en aquesta reunió! Com sabeu disposeu de tota la xarxa de delegats i delegades per ampliar la informació que us facilitem. Així mateix restem a la vostra disposició per poder portar, en reunions futures, alguna cosa concreta a la vostra destinació.

Número de comunicat:
C-67/2019
Data: 
08/05/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend