La Inspecció de Treball, juntament amb SAP-FEPOL, inspeccionen la Sala de Coordinació i l’ART de Girona

Després de denunciar repetidament les deficiències d'aquest edifici ja s'ha fet la Inspecció per part del Departament de Treball. En aquesta hi van estar presents els delegats de prevenció del SAP-FEPOL

Girona, 26 de juny del 2019.-

Al llarg del mes de març del 2017 SAP-FEPOL va redactar un informe sobre un conjunt de deficiències i incompliments de la normativa vigent i d’obligat compliment,  en l’edifici destinat a la SALA-ART Girona. Aquestes deficiències i incompliments, centrats en el mal estat del mobiliari, el rics de contactes elèctrics, l’amuntegament que pateixen els efectius policials en els vestidors i menjador, van acabar essent denunciats per escrit davant la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior.

Com a conseqüència d’aquests escrits, l’Administració va substituir en un primer moment el mobiliari de la sala de coordinació operativa, però no va realitzar cap tipus d’intervenció ni en els vestidors, ni tampoc en el menjador, malgrat que en data de 7 de setembre del 2017 en resposta als escrits inicials ens va informar que estaven “estudiant les possibles solucions”.

Doncs bé, vista la incapacitat del Departament per resoldre l’incompliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral, SAP-FEPOL va presentar denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social en data de 5 d’octubre del 2018 (número de registres E/17-002616/18). Passats més de 6 mesos, SAP-FEPOL va requerir a la Inspecció de treball (escrit entrat en data de 20 de maig del 2019 i núm. de registre E/17-001508/19), per tal que es fes de forma urgent la respectiva inspecció. L’objectiu no era altre que els propis responsables del Departament de Treball comprovessin in situ el mal estat de les instal·lacions.

Finament, després de totes les gestiones fetes, el passat 28 de maig a les 10.00 hores s’ha dut a terme la inspecció, feta conjuntament per l’inspector de treball, els responsables de l’Administració i el delegat de prevenció del SAP-FEPOL. En aquesta inspecció es van centrar els esforços en comprovar i verificar el mal estat de les instal·lacions del vestidor d’homes, per incompliment d’amplada de passos, ocupació de vestíbul de sectorització d’incendis, manca d’armariets que compleixen amb la normativa vigent, recorreguts de sortida d’emergència i manca d’espai en el menjadors.

Feta la inspecció, el Departament de Treball dins de l’expedient administratiu i vist el flagrant incompliment de la normativa vigent, obligarà a l’Administració a realitzar les actuacions pertinents.

Número de comunicat:
C-85/2019
Data: 
26/06/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend