Modificacions dels criteris de tramitació de llicències, permisos, reduccions de jornada i absència del cos de mossos d’esquadra

Resum de les modificacions més rellevants en quan a permisos de les persones membres del cos de mossos d'esquadra

Barcelona, 9 de juliol del 2019.-

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) informem a tot el col·lectiu de les modificacions més rellevants que la Direcció General de la Policia ha publicat aquest mes de juliol, sobre els criteris de tramitació  de llicències, permisos, reduccions de jornada i absència de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

  1. Permís naixement per la mare biològica (antic permís de maternitat)

Durada de 16 setmanes. Si els dos progenitors treballen, les sis (6) primeres setmanes seran obligatòries gaudir-les de manera ininterrompuda (per part de la mare).

Les deu (10) següents es podran gaudir de manera fraccionada (per setmanes) fins els 12 mesos del fill o de la filla avisant amb 15 dies d’antelació al seu gaudiment.

Si l’altre progenitor no treballa, les setze (16) setmanes hauran de complir-se de manera ininterrompuda, immediatament després del naixement del fill o de la filla.

  1. Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement (antic permís de naixement i paternitat)

Per al 2019 serà de vuit (8) setmanes. Si els dos progenitors treballen, les dues primeres setmanes seran obligatòries gaudir-les de manera ininterrompuda, immediatament després del naixement  del fill o de la filla.

Les sis (6) setmanes següents es podran fraccionar (per setmanes), a partir de la sisena setmana de naixement i fins els 12 mesos del fill o de la filla, essent necessari també fer el preavís amb 15 d’antelació.

Recordem que aquest permís s’ampliarà progressivament a 12 setmanes el 2020 i a 16 setmanes el 2021.

  1. Permís per lactància

A diferència d’abans, aquest permís el podran gaudir els dos progenitors, en cas que ambdós siguin funcionaris. Per tant, els dos progenitors (a partir de la 16a setmana) podran gaudir d’una hora diària per lactància fins el primer any del fill o de la filla.

No obstant, si el gaudiment és diari es podrà començar a gaudir d’aquest permís a partir de la sisena setmana del naixement del fill o de la filla.

  1. Permís per cirurgia ambulatòria.

Per totes les cirurgies ambulatòries el permís serà d’un dia (ja sigui cirurgia menor o major).

  1. Permís hospitalització.

Per justificar l’hospitalització (i a diferència dels criteris anteriors) ara només caldrà fer constar la data d’ingrés. Per tant, tal i com va reclamar la nostra organització sindical,  ja no serà necessari que es faci constar la data d’alta.

Número de comunicat:
C-93/2019
Data: 
09/07/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend