Instrucció 7/2019 de modificació en el sistema de justificació de les absències per motius de salut

Amb la publicació d'aquesta Instrucció es facilita la presentació de la documentació relativa a absències per motius de salut. No obstant des de la nostra organització sindical hem presentat un escrit esmenant part del redactat

Barcelona, 24 de juliol del 2019.-

Després que el 15 de juliol, la Secretaria d’Administració i Funció Pública publiqués la nova instrucció que contemplava els canvis sobre les justificacions de les absències laborals per motius de salut, la Direcció General de la Policia l’ha adaptada per al cos de mossos d’esquadra, mitjançant la instrucció 7/2019 de 19 de juliol.

Aquesta nova instrucció suposa per als efectius del cos de mossos d’esquadra una millora, en tant que facilita el procés de presentació de la documentació justificativa de les absències laborals per motius de salut. Unes millores que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) veníem reclamant des de fa temps i que per fi elimina el greuge comparatiu, respecte altres departaments de la Generalitat de Catalunya.

Els principals canvis que incorpora la Instrucció 7/2019, de 19 de juliol són relatius a les formes vàlides de presentació dels comunicats de baixa, confirmació de baixa i alta que a partir d’ara:

– Presentació presencial al servei d’administració de la unitat de destinació: Aquesta haurà de datar i segellar el comunicat mèdic, als efectes de la comprovació del compliment dels terminis de presentació dels comunicats establerts en el punt 4.2 de la Instrucció 8/2018, de 12 de novembre. Si en el moment de presentar el comunicat, el servei d’administració (per horari) està tancat, s’haurà de presentar al Cap de Torn de la unitat policial o responsable policial del servei, el qual (igualment) l’haurà de datar, segellar i lliurar al personal d’administració l’endemà mateix (o el següent dia hàbil).

Si la persona interessada ho sol·licita se li haurà de lliurar una còpia del comunicat mèdic datat i segellat com a comprovant de la presentació (es recomana fer-ho).

– Presentació per correu electrònic a la bústia de la unitat de destinació: Als efectes de la comprovació del compliment dels terminis de presentació dels comunicats establerts en el punt 4.2 de la Instrucció 8/2018 es tindrà en compte la data d’enviament del correu electrònic. Si no es disposa de mitjans individuals per fer-ho telemàticament es podrà fer des de qualsevol comissaria (la més propera al domicili). Caldrà per tant habilitar un correu electrònic (si és que no es té encara) per cada unitat de destinació, publicitat de la qual l’haurà de fer cada servei d’administració.

L’original s’haurà de presentar el dia de la reincorporació, o cada dos mesos si la baixa és de llarga durada (a partir dels 61 dies naturals). Els serveis d’administració han de segellar i datar els originals.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem presentat un escrit esmenant aquest darrer punt, al entendre que haver de presentar presencialment la documentació en aquelles baixes de llarga durada (a partir dels 61 dies naturals) atempta contra els interessos del col·lectiu.

A l’efecte considerem que amb aquesta obligatorietat  no es facilitaria la presentació de la documentació (confirmació de baixa) als membres del cos de mossos d’esquadra, ja que se’ls obliga a fer un mínim de dos desplaçaments de manera periòdica.

Així, tal i com s’ha traslladat a la Subdirecció General de Recursos Humans en escrit presentat el 22 de juliol, considerem que no tindria sentit que un membre del cos que pateix una malaltia de llarga durada s’hagi de desplaçar fins a la seva unitat de destinació (cada dos mesos) per lliurar els comunicats de confirmació de baixa. De continuar així, entenem que no es compliria el sentit de protecció que Funció Pública ha intentat garantir amb les modificacions normatives amb l’acceptació de la justificació telemàtica de les baixes mèdiques. Esperem per tant que s’accepti l’esmena proposada.

ENLLAÇ A PDF DE L’ESCRIT PRESENTAT: clica aquí per descarregar

Número de comunicat:
C-106/2019
Data: 
24/07/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend