Resum de la Comissió Delegada d’Infraestructures d’11 de desembre

Resum de les qüestions tractades i portades per la nostra organització sindical a la darrera Comissió delegada d'Infraestructures

Barcelona, 19 de desembre del 2019.-

El passat 11 de desembre es va reunir la Comissió Delegada d’Infraestructures del cos de mossos d’esquadra, formada pels responsables de Gestió Tècnica d’Infraestructures de la Direcció de Serveis del Departament d’Interior i pels representants sindicals del col·lectiu. A continuació us fem un resum dels punts defensats per la nostra organització sindical.

  • Retorn d’olors a l’ABP Manresa

SAP-FEPOL, va denunciar per escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos laborals, la problemàtica succeïda arran dels problemes que va patir un agent que realitzava les tasques de custòdia de detinguts, quan va inhalar vapors de marihuana, pels quals va haver de rebre assistència sanitària.

Des de SAP-FEPOL es va detectar i informar, que les conduccions d’extracció d’aire de la zona d’aparcament, no extreien l’aire cap a l’exterior de les dependències policials, sinó que degut a algun tipus de problema, el tornaven cap a l’interior causant els problemes de salut comentats anteriorment. A l’efecte es va demanar que es fes una prova de fums o bé de pressions per verificar amb exactitud el lloc on es produïen les fuites del sistema.

Els responsables de Direcció de Serveis comenten; per un costat, s’està preparant un protocol conjunt per custodiar les substàncies en un magatzem central, situat a Nou Barris. Per altre banda, se’ns informa que s’ha demanat a l’empresa de manteniment que faci el segellat de totes les conduccions d’extracció d’aire, tant del pàrquing com de la resta de zones de les dependències. Molt possiblement, el problema és degut al fet que els conductes siguin d’obra i amb el temps han patit algun tipus de fissura o trencament fent que perdin l’estanquitat.

  • Laboratori Científica Regió Policial Central

Des de SAP-FEPOL s’ha fet escrit informant de la situació actual del laboratori de científica. En aquest escrit es posa de manifests, la manca d’espai, d’ordre, instal·lacions, etc.

Se’ns comenta que des de Serveis Centrals s’està fent un informe per tal de saber la distribució territorial dels actuals laboratoris de Policia Científica. Dins d’aquest estudi, s’està analitzant la necessitat dels laboratoris que actualment hi ha a Manresa i a La Seu d’Urgell. També se’ns comenta que l’actual laboratori de Manresa no s’hauria de fer cap tipus d’assaig que inclogui l’ús de la campana extractora.

Per altre banda, a dia d’avui s’ha fet informe sobre el sistema d’extracció de la campana del laboratori de Regió  Policial de Ponent a Lleida .

  • Climatització de les ABP i de les CD

Com ja s’ha informat al col·lectiu, el passat mes de juliol SAP-FEPOL denunciava davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social l’incompliment reiterat i general de les temperatures que, en més de vint dependències policials es produïen dins les quals es ultrapassaven els 32 ºC quan la màxima no hauria de superar el 28 ºC.

Fruit d’aquesta denúncia, la Inspecció de Treball de la Seguretat Social va fer un requeriment al Departament per tal que controlés i fes un informe detallat dels problemes denunciats per la nostra organització sindical.

Com a conseqüència de les denúncies, a principis d’any el Departament d’interior té previst canviar tres climatitzadores, entre elles les de Caldes, Sant Sadurní, etc..

També, per part de SAP-FEPOL s’informa que les actuals dependències de Mataró i Gavà, segueixen patint problemes d’altes temperatures tot i tenir els equips de climatització en bon estat. Per part dels tècnics de SAP-FEPOL s’informa, que bona part dels problemes, són deguts al mal disseny de l’edifici, tal com hem posat de manifest en repetides ocasions. És per això que Des de Direcció de Serveis es té previst col·locar filtres solars als vidres de les façanes més exposades a la radiació solar.

  • OAC Mallafré

Aquestes instal·lacions provoquen problemes d’excés de soroll que fan els aparells de ventilació, cosa que ha fet que els veïns hagin presentat fins i tot, una queixa a l’Ajuntament obligant a paralitzar l’aparell durant les hores nocturnes.

Com a conseqüència d’haver de tenir l’aparell aturat s’ha detectat un fort increment del CO2 superant els límits permesos. Davant d’aquest fet, s’ha decidit col·locat tres sondes que mesuren l’excés de CO2, per tal que es posi en funcionament el sistema de ventilació i renovació d’aire.

  • ABP del Vendrell

A principis del mes de juny, el sistema de climatització de l’ABP del Vendrell va patir tot un seguit de problemes i averies amb les bombes. Inicialment es va fe malbé una d’elles. Però un com reparada, es va fer malbé la segona generant un desconfort tèrmic generalitzat. Davant dels problemes de temperatura, el Departament va decidir col·locar un alt número d’aparells autònoms.

Des del SAP-FEPOL es va denunciar aquest fet ja que suposava una sobrecàrrega molt important de la xarxa elèctrica amb el conseqüent risc d’incendi. A dia d’avui, se’ns informa que les averies estan resoltes.

També es demana pels problemes amb l’aigua calenta de les dutxes del vestidor d’homes, se’ns diu que també està resolt.

  • ABP Esplugues

De la mateixa forma que altres edificis del cos de Mossos d’Esquadra s’han sobre ocupat encabint unitats sense haver previst les millores i ampliacions de vestidors necessàries, a l’ABP d’Esplugues ha passat el mateix. En aquesta destinació s’han col·locant unitats d’ARRO fent que les instal·lacions, zones d’aparcament i altres pateixin un alt volum de persones i vehicles i provocant que alguns  dels efectius, no puguin aparcar o estacionar en zones segures.

Cal recordar que en l’actualitat el Cos de Mossos es troba a un Nivell 4 del Pla de Protecció i Prevenció Antiterrorista, cosa que s’ha insistit als responsables de la Direcció de Serveis.

Aquest punt, es decideix passar-ho al Comitè de Seguretat i Salut. A més a més, per part de SAP-FEPOL es plantejaran escrits a la Comissió Regional de Seguretat per tal que es preguin les mesures necessàries a través de la Comissió Técnica regional de seguretat.

  • Empreses de manteniment

Se’ns informa que la gestió tècnica de les empreses de manteniment es fa des de Gestió Tècnica d’Infraestructures de Direcció de Serveis del Departament d’Interior. En canvi, la gestió administrativa, la porta a terme cada Cap de servei de la regió policial.

També se’ns fa saber que ja s’ha iniciat el procés de selecció per la contractació de set enginyers tècnics, un per cada regió policial, per tal de fer el manteniment de les infraestructures amb personal qualificat i amb coneixements normatius.

  • Altres

Des de SAP-FEPOL es demana l’estat de les obres de millora de les recepcions de les ABP de Blanes, Girona, etc. S’informa que SAP-FEPOL ha presentat escrit suggerint millores a l’entrada de ABP Blanes. Per part dels tècnics del Departament se’ns diu, que en poc temps es té previst que tothom accedeixi a l’interior amb targes personal identificatives. Sobre els vestidors de CD Banyoles, se’ns comenta que es col·locarà un radiador per tal de garantir les condicions tèrmiques.

De l’ABP de Sant Vicenç dels Horts es té previst iniciar, de forma immediata, les obres de reparació de la coberta, substituint el sistema d’impermeabilització. S’aprofita per demanar que durant les obres es faci una millora de l’aïllament tèrmic.

Sobre la inundació que va patir l’ABP del Prat, es comenta, que aquest edifici es troba situat en una zona on el nivell freàtic està per sobre de la cota inferior de la planta soterrani. Que degut a unes fortes pluges, les dues bombes d’extracció no van donar el cabal suficient, fent que el pàrquing s’inundés.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Per ampliar la informació poseu-vos en contacte amb els nostres delegats i delegades.

Número de comunicat:
C-179/2019
Data: 
19/12/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend