Es publica l’informe de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal de l’Acord de febrer de 2020

La Comissió informa favorablement de tots els punts acordats el passat mes de febrer (inclosa la jubilació anticipada) a excepció de la compensació per treballar 12 hores que la considera (de manera errònia) una ajuda al menjar

Barcelona, 29 de maig de 2020.-

Ahir, la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal va publicar l’informe del preacord sobre jubilació anticipada i altres millores de les condicions laborals del cos de mossos d’esquadra, signat entre Departament d’Interior i totes les organitzacions sindicals representatives.

La Comissió ha informat favorablement de totes les mesures acordades en el preacord signat el mes de febrer, a excepció de la compensació indemnitzatòria especial (MOIN). A continuació us ho exposem més àmpliament.

  • Jubilació anticipada:

La Comissió de retribucions dóna llum verda a la modificació normativa necessària per assolir la jubilació anticipada en el cos de mossos d’esquadra. Recordem que per assolir la jubilació anticipada cal l’aprovació per part del Congrés dels Diputats d’un Reial Decret tal i com així es va fer per exemple recentment, amb les policies locals.

Per tant, essent conscients que encara queda molta feina per fer, des del SAP-FEPOL ja hem demanat al Departament d’Interior que iniciï de manera immediata, la negociació necessària i imprescindible amb el Ministeri de la Seguretat Social i el Govern de l’Estat.

Per altra banda, la nostra organització no entrarà en el debat de qui finança la jubilació anticipada del cos de mossos d’esquadra. A l’efecte ens importa ben poc si el finançament és exclusiu del Departament d’Interior, de tots els pressupostos generals o del pagament del deute de 800M d’euros que el Govern de l’Estat té reconegut amb el de la Generalitat.

Simplement exigirem el compliment dels extrems pactats en l’Acord del 2020 per tal que els mossos i les mosses d’esquadra tinguem el dret per jubilar-nos anticipadament l’any 2021.

  • Assumptes personals:

La Comissió de Retribucions informa favorablement al reconeixement de 68 hores d’assumptes personals per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra. Per tant tornem a recuperar les hores que teníem previ a les retallades.

  • Increment del preu de les hores extraordinàries.

La Comissió de Retribucions informa favorablement sobre l’increment del preu de l’hora extraordinària, que passa a 21,56 euros l’hora diürna i 25,87 euros la nocturna per al Grup C (escala bàsica).

  • Retirada del Q5M.

La Comissió de Retribucions informa favorablement sobre la retirada del Q5M per a totes les àrees i unitats que encara el tenien. Per tant la implantació del Q5 per a l’Àrea Penitenciària, a l’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats, l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts, així com els efectius policials que realitzen servei al cos de guàrdia de l’ISPC i els que realitzen tasques de seguretat al Complex Central de la PG-ME, ja es pot aplicar.

  • Compensació de les nits i els festius.

La Comissió de Retribucions informa favorablement a destinar el 0,25% de la massa salarial del 2018 a millorar el complement de nocturnitat. Per tant es torna a actualitzar l’import màxim del complement que ja es va pujar a l’Acord del 2017, a la quantitat de 2,80 euros bruts per hora efectivament realitzada.

Alhora es farà efectiu (en concepte de complement de nocturnitat) l’abonament de la quantitat que resulti d’incrementar en 0,43 euros bruts, cadascuna de les hores efectivament treballades en torn de nit, de l’1 de gener al 31 de desembre del 2019.

  • Pla de carrera professional seguretat ciutadana.

La Comissió informa favorablement a la creació d’una comissió en el si del Consell de la Policia (de composició paritària) per continuar treballant i negociant un pla de carrera per a les unitats de seguretat ciutadana del cos de mossos d’esquadra.

  • Compensació indemnitzatòria especial (MOIN)

Aquest és l’únic punt de tot l’acord que la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal ha mostrat oposició a aplicar. La Comissió insta al Departament d’Interior “a modificar la proposta de finançament (…) atès el caràcter estructural de la despesa”. Així mateix la Comissió (al nostre entendre de manera errònia) informa que cal comptar amb habilitació legal suficient en la legislació de pressupostos, aixecant la suspensió dels ajuts al menjar.

Aquesta argumentació ha estat la mateixa que la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal va utilitzar en l’Acord del 2017, quan es va establir la compensació indemnitzatòria especial per cada jornada de servei de 12 hores en cap de setmana.

A l’efecte, des del SAP-FEPOL recordem que, tal i com es va fer l’any 2017, aquesta compensació res té a veure amb ajudes al menjar (aspecte que sabem que efectivament encara continua retallat a la llei de pressupostos).

Per contra del que diu la Comissió, aquesta és una compensació (tal i com consta en el mateix Acord de 2017) “que rescabala les despeses associades a l’especificitat de la prestació del servei policia i que constitueix un supòsit excepcional de rescabalament que ha de seguir, per a la seva implementació, la tramitació establerta a la disposició addicional cinquena del Decret 138/2008, de 8 de juliol d’indemnitzacions per raó de servei”.

Per tant, lluny del que diu la Comissió i tal i com es va fer amb l’Acord del 2017 signat per SAP-FEPOL, no cal habilitació legal i no cal tampoc esperar a l’aixecament de la suspensió dels ajuts al menjar. És per això que, la nostra organització sindical exigeix l’ampliació de la compensació aprovada l’any 2017, a totes les jornades efectivament treballades de 12 hores.

Per últim, des de la nostra organització sindical, instem al Departament d’Interior a solucionar aquest contratemps amb la Compensació especial. Un cop superat, l’instem que publiqui de manera immediata l’Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que així siguin d’aplicació imminent totes les qüestions pactactes.

Número de comunicat:
C-95/2020
Data: 
29/05/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend