La nova proposta de decret de segona activitat queda a anys llum de les nostres reivindicacions

Comunicat conjunt entre SAP i SEIME: Amb només dues reunions mantingudes s'evidencia una distància molt gran entre les pretencions de la part social i la proposta de decret presentada per l'Administració

Barcelona, 30 de juliol del 2020.-

El Departament d’Interior i la Subdirecció General de Recursos Humans han accelerat el ritme per tal d’aprovar per la via ràpida ( fins i tot possiblement per la unilateral), la proposta de decret de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat i del manteniment de l’aptitud psicofísica en el cos de mossos d’esquadra.

Sobre aquesta proposta, fins a dia d’avui el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia del cos de mossos d’esquadra hem mantingut dues reunions amb la Sub-direcció General (la darrera el 28 de juliol), en les quals ambdues organitzacions hem mostrat una postura frontal i molt llunyana, respecte les pretensions que preveu la proposta de decret.

Primer.- Considerem que la nova regulació en matèria de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra ha de ser una LLEI i no un decret. A l’efecte recordem que el propi Parlament de Catalunya ja ho va creure així l’any 2015 quan tots els Grups del moment sense excepció, s’hi van posicionar a favor.

Segon.- El Decret 246/2008 ha de ser el punt de partida de la nova llei, la qual hauria de mantenir l’essència pactada l’any 2008 i més, quan el text aprovat va ser acceptat per totes les organitzacions sindicals.

Si bé és cert que hi ha aspectes a millorar, que han de tractar-se dins la pròpia Comissió Permanent (COPSA), no cal derogar tot un decret si és que no s’assoleix un nou redactat que obtingui el mateix consens assolit l’any 2008.

Tercer.- La nova llei de segona activitat de les persones membres el cos de mossos d’esquadra, en cap cas (tal i com així es pretén) pot estar associada al manteniment de les aptituds psicofísiques.

Tal i com va determinar el Parlament l’any 2015, “el passi a una situació de segona activitat, ja sigui per raons d’edat o per disminucions físiques o psíquiques que comportin que la persona funcionària no pugui realitzar les funcions principals del cos, deixant en part per aquest motiu de ser operatiu però que poden continuar realitzant serveis complementaris en altres llocs operatius, no operatius o de suport amb la corresponent adaptació, han de regular-se en una llei única.

Per altra banda i tal i com vam defensar l’any 2016, el manteniment de les aptituds psicofísiques ha d’associar-se a Plans de Carrera Professional (ja sigui per seguretat ciutadana com per la resta d’especialitats), dins dels quals a més, l’Administració ha d’oferir eines i recursos per al manteniment de dites aptituds.

Quart.- La nova proposta de decret, a més de derogar com ja hem dit un text àmpliament acceptat per totes les organitzacions sindicals del moment, no contempla específicament què passa amb les persones que se’ls decreta una Incapacitat Permanent Total (IPT).

A diferència del Decret 246/2008, en la proposta presentada no es reconeix la figura del Tècnic de Suport no Policial (TSnP) quedant per tant una incògnita, sobre aquelles persones que perden la seva condició de policia per haver-se-li decretat una IPT. Per tant, tant SAP com SEIME considerem aquesta és una qüestió que cal regular.

Cinquè.- Exigim que prèviament a l’aprovació d’una nova normativa sobre segona activitat es desenvolupi un professiograma (amb la corresponent avaluació de riscos) i una relació de llocs de treball (RLT) susceptibles de ser ocupats en segona activitat.

Recordem que el propi Decret del 2008 establia l’obligatorietat d’elaborar una RLT que mai ha estat realitzada, essent aquest un dels principals problemes que s’ha hagut de gestionar.

Sisè.- SAP i SEIME considerem necessari modificar la llei 10/1994, per tal que les persones membres del cos de mossos d’esquadra (tal i com així ho tenen altres policies del nostre entorn) puguin tenir dret a una segona activitat sense destinació.

Setè.- Denunciem que la proposta de Decret, al derogar-se completament el Decret 246/2008, no preveu el passi a segona activitat per IPT ja que totes les places es consideren directament de segona activitat. Per tant considerem necessari reforçar la concessió de medalles per accidents laborals o ferides greus en acte de servei, en la nova llei que proposem, tal i com fins avui tenim contemplat.

Vuitè.- La proposta de decret contempla (arribada l’edat i en cas de tenir-la regulada) l’obligatorietat de jubilar-se anticipadament en cas d’haver assolit una plaça de segona activitat. Des del SAP-FEPOL considerem que aquesta obligatorietat pot ser contrària a dret, ja que el de jubilar-se de manera anticipada ha de ser un dret i no una obligació.

En conclusió! Ambdues organitzacions sindicals considerem que en primer lloc no hem de tenir pressa per regular una qüestió com la de la segona activitat. Tal i com ja passés l’any 2008, aquesta és una qüestió de vital importància per al col·lectiu.

Per tant advertim que anar per la via de la unilateralitat i aprovar un text que no contempli les esmenes aportades, pot originar (a més d’una impugnació judicial) un xoc frontal amb la part social que, per part del SAP i del SEIME amb les propostes presentades ens agradaria poder evitar.

Número de comunicat:
C-136/2020
Data: 
30/07/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend