Comissió de seguiment de l’Acord de 2020

La Comissió estableix la necessitat de regularitzar l'increment del 2% general de les retribucions, en el complement de nocturnitat i en les hores extraordinàries

Barcelona, 1 d’octubre del 2020.-

El punt 16 de l’Acord de 2 de juliol de 2020 sobre jubilació anticipada i altres millores en les condicions de les persones membres del cos de mossos d’esquadra estableix la creació d’una Comissió de seguiment, formada per una representació paritària de les organitzacions sindicals signants i de l’Administració.

A més, aquesta Comissió es pot reunir a petició de qualsevol de les dues parts i la seva funció serà la de vetllar per l’acompliment de l’Acord, així com també la de resoldre els dubtes sobre la seva aplicació.

Així, avui 1 d’octubre, l’Administració ens ha convocat per primera vegada amb un únic punt en l’ordre del dia: “Interpretació respecte de la no inclusió del 2% establert per l’increment general de retribucions per al 2020 en els imports de les hores extraordinàries i del complement de nocturnitat recollits a l’Acord signat i necessitat d’actualització dels esmentats imports”.

Sobre aquesta qüestió son moltes les preguntes i els dubtes que des del SAP-FEPOL hem traslladat a l’Administració ja que, comprovades diverses nòmines, les retribucions no coincidien amb els extrems pactats en l’acord.

A l’efecte, la Sub-direcció General de Recursos Humans (reconeixent els extrems manifestats prèviament per la nostra organització) ens ha manifestat que en relació a la pujada del 2% establert per l’increment general de retribucions per al 2020, cal aplicar-lo als imports relatius al preu de les hores extraordinàries i el complement de nocturnitat, des de la vigència de l’Acord (21 de juliol del 2020).

Per tant, en aplicació d’aquest 2% és necessari modificar les retribucions que han quedat reflectides en l’Acord. Més concretament s’ha modificat:

  • El punt 9 de l’acord sobre el preu actual de les hores extraordinàries passa a percebre’s de la següent manera:

  • El punt 13 de l’acord sobre compensació de les nits i dels festius finalment es pagarà a 2,86 euros per hora efectivament treballada, per contra dels 2,80 euros que contemplava inicialment el document signat.

Per tant, cal fer una regularització i així es farà, de totes les hores tant nocturnes (a comptar des d’1 de gener) com extraordinàries (a comptar des del 21 de juliol). Aquesta regularització pot trigar (segons ens diuen) un parell de mesos. És per això que des de la nostra organització sindical us demanem que tingueu un control exhaustiu de les vostres retribucions fins que aquesta regularització sigui un fet.

Respecte la jubilació anticipada i la compensació per treballar 12 hores entre setmana se’ns manifesta que es continua treballant per tal que, sobre la primera es faci el desenvolupament normatiu i respecte la segona, per modificar el criteri de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal d’Economia.

Número de comunicat:
C-162/2020
Data: 
01/10/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend