SAP-FEPOL demana la convocatòria de la Comissió de Validació d’Activitats Formatives

Aquesta Comissió s'hauria d'haver convocat per demanar la meritació de tota aquella formació que a títol individual heu realitzat alguna de les persones que avui us presenteu a concursos i que poden ser d'interès per a la PG-ME

Barcelona, 7 d’octubre del 2020.-

El cos de mossos d’esquadra es troba a dia d’avui immers en mig de diversos processos d’oposició, tant de provisió de llocs de treball per algunes especialitats, com de promoció per a les categories de caporal o caporala, sergent o sergenta i sots-inspector o sots-inspectora.

Així mateix, la Sub-direcció general de recursos humans ha manifestat en les darreres sessions ordinàries del Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra la possibilitat que, un cop finalitzin les convocatòries esmentades en el punt anterior, convocarà el concurs per a l’especialitat d’investigació i acabar amb un concurs general.

És evident que la publicació de les diferents convocatòries provoca que les persones membres del cos de mossos d’esquadra que (a títol personal) han realitzat algun tipus de formació i que fins el moment no ha estat reconeguda, vulguin demanar el seu reconeixement davant la Comissió de Validació d’activitats formatives, tal i com estableix la Resolució de 13 de maig de 2014.

En aquest sentit, l’article 3 de la Resolució de 13 de maig de 2014, per la qual es crea la Comissió de Validació d’Activitats Formatives de la PG-ME i se’n determina la composició i les funcions estableix entre d’altres les següents:

  • Determinar la validació de les activitats formatives presentades a títol individual.
  • Informar i assessorar als tribunals qualificadors i a les comissions de valoració dels diferents processos selectius sobre qüestions plantejades en relació als certificats d’activitats formatives presentats per les persones participants.

Així mateix, l’article 4 de la Resolució, sobre publicitat a la Intranet determina que la Comissió de Validació informarà, per aquest mitjà de la DGP “la data en què es reunirà, per tal que les persones interessades puguin presentar les sol·licituds per a la inclusió en el Catàleg de les activitats formatives de la PG-ME”.

A l’efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha rebut diverses queixes relatives al fet que persones membres del cos de mossos d’esquadra que han realitzat activitats formatives, resten pendents de ser presentades i aprovades per la Comissió de Validació d’Activitats Formatives.

No obstant, aquestes mateixes persones han estat informades per l’Àrea de Formació de Continguts Policials que (malgrat estem immersos en tots els concursos de provisió i promoció) la Comissió de validació no es reunirà fruit de la problemàtica actual generada pel SARS-CoV-2.

És per això que  la nostra organització sindical ha registrat un escrit a la Sub-direcció general de recursos humans per tal que de manera urgent se’ns informi dels següents extrems:

Primer.- Saber si davant la previsió de noves promocions i nous concursos de provisió s’ha convocat amb caràcter previ a les mateixes, la Comissió d’Activitats Formatives de la PG-ME. En cas contrari justificar el motiu pel qual no s’hagi convocat.

Segon.- Saber si s’ha donat compliment a la Resolució de 13 de maig de 2014 en quan a publicitat a la Intranet corporativa sobre la data de reunió de la Comissió de Valoració d’Activitats Formatives de la PGME. En cas contrari saber quin ha estat el motiu de no haver actuat així.

Tercer.- En cas de resultar certes les informacions manifestades per l’Àrea de Formació de Continguts Policials a algunes de les persones participants, hem reclamat la convocatòria immediata de la Comissió de Valoració d’Activitats Formatives, per garantir així el principi de mèrit i capacitat que ha de regir tot procés a la funció pública.

Número de comunicat:
E-102/2020
Data: 
07/10/2020


Send this to a friend