Afilia’t

Dades personals

Nom


Cognoms


Data Naixement


Adreça


Població


Codi Postal


Província


Telèfon mòbil


Telèfon fix


NIF


Email


Dades bancàries (Posa el codi IBAN)


Dades professionals

Escala professional:

TIP


Promoció


Destinació actual


Regió Policial de destinació

Afiliat a altres sindicats?


Comentaris

Així mateix, necessitem el seu consentiment per poder remetre-li informació relativa a les activitats, notícies i esdeveniments dels que SAP sigui part, via correu postal, electrònic, SMS i xarxes socials, i a aquest efecte:

SÍ ens dóna el seu consentiment per rebre comunicacions per les esmentades vies.NO ens dóna el seu consentiment per rebre comunicacions per les esmentades vies.