ESCRITS 
SAP-FEPOL presenta (novament) una proposta de cicles de vacances que millora la conciliació de la vida familiar amb la laboral 
Des d'uns anys ençà (i ja en son masses) la nostra organització sindical ha presentat (previ a la publicació de la instrucció de vacances) una proposta de cicles amb la intenció de millorar la conciliació de la vida familiar amb la laboral de les persones membres del cos de mossos d'esquadra. Enguany, i en tant que aquesta no ha estat una qüestió solucionada, SAP-FEPOL segueix reclamant una millora en els cicles de vacances    
 
Barcelona, 9 de novembre 2022.- 
 
A la instrucció 1/2022, de 24 de març, sobre normes reguladores de les vacances de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra van ser introduïts uns canvis proposats pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL). Aquests canvis introduïts van provocar una millora de la conciliació de la vida laboral i familiar dels membres del cos de Mossos d’Esquadra. No obstant altres qüestions, també plantejades per la nostra organització sindical, no han estat escoltades malgrat millorarien encara més la situació del nostre col·lectiu.

És per això que des del SAP-FEPOL, novament hem considerat oportú adreçar un escrit a la Subdirecció general de recursos humans de la Direcció General de la Policia a fi i efecte, de seguir fent les aportacions que millorin la Instrucció sobre normes d’aplicació a les vacances del CME, amb la intenció de millorar encara més, la conciliació de la vida laboral i familiar dels membres del cos de Mossos d’Esquadra. Quines son aquestes aportacions?


Primer.- Control de la realització de vacances i permanència mínima

El punt 1.2 de la instrucció indica que “Amb caràcter general, cal repartir proporcionalment en els diferents cicles els efectius que es trobin de vacances, per tal de respectar el 80% de permanència mínima en el servei en tots els cicles. Aquest percentatge s’ha de computar per unitats, escamots o grups que realitzin les mateixes funcions, de manera que es garanteixi el normal desenvolupament del servei.” 

Des de la nostra organització sindical hem proposat un nou redactat d’aquest paràgraf, en el qual quedi recollit que “Amb caràcter general,
es podrà repartir proporcionalment en els diferents cicles els efectius que es trobin de vacances, per tal de respectar el 80% de permanència mínima en el servei en els cicles. Aquest percentatge s’ha de computar per grups o escamots que realitzin les mateixes funcions, de manera que es garanteixi el normal desenvolupament del servei".

Alhora, des del SAP-FEPOL hem proposat afegir un paràgraf a aquest mateix punt 1.2 segons el qual “El percentatge de permanència mínima serà del 66% als serveis següents":Divisió de Policia Científica de la Comissaria General d’Investigació Criminal
 
  • Unitat adscrita a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la Comissaria General d’Investigació Criminal.
  • Unitat Operativa Adjunta de la Comissaria General d’Investigació Criminal.
  • Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d’Investigació Criminal.
  • Divisió de Sistemes d’Informació Policial de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat.
  • Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat.
  • Unitats d’Investigació de les àrees bàsiques policials, de l’Àrea de Seguretat Aeroportuària i de l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità.
  • Àrea Central de Medi Ambient de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.
  • Àrees d’Investigació criminal de la Divisió d’Investigació Criminal.
 
Segon.- Períodes de gaudiment i de caducitat

És extensa la necessitat d'algunes persones del cos de mossos d'esquadra que prefereixen fer les seves vacances en dos torns d’hivern, per contra de fer-ne un en torn d’estiu i un altre en torn d'hivern. A causa d’aquesta causalitat que es dóna al CME, des del SAP-FEPOL hem proposat afegir el següent redactat al punt 4.1 de la instrucció: Excepcionalment, sempre que el funcionari així ho desitgi, podrà gaudir de dos períodes de vacances dins els períodes d’hivern.”

Tercer.- Modificació de l'annex per a les unitats d'investigació.

Des del SAP-FEPOL hem proposat novament un annex específic per a les unitats d’investigació de la PG-ME. En aquest sentit s'han proposat tres (3) períodes de vacances estivals, que queden compresos entre el 19 de juny i el 10 de setembre. De fer-se així, i de reduir-se el tant per cent de permanència mínima fins el 66% d'aquesta especialitat, els efectius d'investigació podrien conciliar les seves vacances personals amb les vacances escolars. Cal tenir present que aquests tres (3) períodes són de quatre (4) setmanes cadascun d'ells, la qual cosa permetria poder gaudir del màxim d’hores de vacances que el funcionari o la funcionària desitgés dins del període estival i es garantiria així, el gaudiment mínim de vint (20) dies de vacances estivals.

Quart-.Annex adjunt amb els períodes de vacances distribuïts pels diferents horaris:


La nostra organització sindical ha lliurat a la Subdirecció general de recursos humans una proposta de cicles de vacances per a tots i cadascun dels horaris que regulen la jornada de treball de les persones membres del cos de mossos d'esquadra (des del genèric, fins al d'investigació passant pel quadrant de cinc setmanes, pel de tres setmanes com el 7x7). Els quadrants (que podeu consultar en el document adjunt a la noticia) permeten i milloren la conciliació de la vida familiar amb la laboral de totes les persones membres del cos de mossos d'esquadra, la qual cosa hauria de ser una prioritat (al nostre entendre) per la pròpia Administració. 

Cal ser sensibles, i des del SAP-FEPOL així ho hem demanat tant a la SGRH com a Comissaries Generals com la d'Investigació Criminal, a les necessitats dels efectius del cos. Ja aniria essent hora que les necessitats individuals tinguessin preferència a les col·lectives. 


Cinquè-. Modificacions normatives.

Des del SAP-FEPOL considerem, i així ho hem demanat, que si les modificacions normatives sol·licitades poden comportar la modificació del Decret 150/2010 no suposi un impediment, ni serveixi tampoc com excusa per deixar-ho tot igual un any més. No seria la primera vegada que de manera urgent s'ha modificat la normativa, tal i com es va fer per exemple amb la modificació de l'article 19 b) del Decret 150/2010. Per tant, creiem que davant la necessitat i els anys que venim reclamant aquestes millores enguany han d'aplicar-se en benefici dels interessos de les persones membres del cos de mossos d'esquadra.

Per tot plegat, des de la nostra organització sindical hem adreçat novament un escrit a la SGRH per tal que es facin les modificacions proposades a la Instrucció de vacances, modificant la normativa necessària (Decret 150/2010) que doni més garanties a les necessitats col·lectives a fi i efecte que aquesta també pugui recollir els períodes que durant els darrers anys hem vingut proposant.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:E-91/2021 
DATA:9 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies