METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP-FEPOL requereix a la Inspecció de Treball la resolució de la denúncia sobre les condicions de l'ABP de Sants - Montjuïc i de l'Estació de Sants 
Després d'haver denunciat fa sis mesos les condicions de l'ABP Sants i de l'OAC Sants Estació davant la Inspecció de Treball, la nostra organització sindical ha reclamat la resolució d'una situació que s'ha perpetuat en el temps.  
Barcelona, 21 de  maig del 2019.-
En data de 20 de setembre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava per escrit (registre 0716/876/2018 i 0716/874/2018) les condicions laborals sota les quals havien de treballar els efectius policials destinats a l'Àrea Bàsica Policial de Sants-Montjuïc i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Estació de Sants. Unes condicions laborals que atemptaven clarament contra la seguretat i la salut de les persones que en aquestes dependències estan destinades i que incomplien fins a dotze normatives de prevenció de riscos. Al veure que en el termini d'un mes a la interposició de la denúncia, l'Administració no feia les actuacions pertinents per millorar les condicions laborals, la nostra organització sindical va presentar denúncia davant Inspecció de Treball de Catalunya en data de 18 d'octubre (escrits amb número de registre E/17-002713/18 i E/17-002712/18). A l'efecte, la Inspecció de Treball  hauria d'haver iniciat els tràmits corresponents per a resoldre les situacions denunciades, instant a la pròpia Administració a complir la normativa vigent que, com diguem, no es respectava. Veient que la situació persisteix després de sis mesos d'haver-los denunciat, SAP-FEPOL ha presentat un requeriment a la Inspecció de Treball per tal que, a la major brevetat possible, se'ns informi per escrit sobre l'estat de les dues denúncies presentades, més quan els fets denunciats estan suposant un risc molt important per als treballadors i les treballadores destinades a aquestes dependències policials. Recordem que algunes de les de mesures denunciades tenen relació directa amb les temperatures i la humitat que atempten contra la confortabilitat, amb l'existència d'humitats a les dependències o amb l'estat inadequat de les cadires amb les quals els efectius policials es veuen obligats a treballar. Per tant, amb el seguiment que des de la nostra organització sindical fem en relació a totes aquelles qüestions relatives a la salut i seguretat laboral, la nostra organització sindical torna a reclamar la intervenció de la Inspecció de Treball.   
NÚMERO DE COMUNICAT:E-40/2019 
DATA:21 de Maig de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies