COMUNICATS 
Reunió de la Comissaria General de Recursos Operatius de 31 de maig 
Us fem un resum dels punts que, des de la nostra organització sindical, vam tractar en la reunió que es av dur a terme ahir al Complex Central    
 
Barcelona, 1 de juny de 2022.-

Ahir es va realitzar la reunió entre el Sots-cap de la Comissaria General de Recursos Operatius, els Serveis d’Administració de les Unitats Centrals i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra. A continuació us exposem els punts tractats:

Primer.- Concurs oposició i oferiments.
La Comissaria General Tècnica  té quantificat l’oferiment per l'APEN i està sol·licitat des de la CGRO. S’està a l’espera que se’ls comuniqui cronograma que estan estudiant.

- Ordre Públic: la CG  Tècnica ha elevat les necessitats i des de l’Àrea s’insisteix que s’aproxima l’estiu, han de donar cobertura a molts serveis i necessiten saber amb els recursos que comptaran per poder fer una bona planificació.

- Resta especialitats: Des de la comissaria es demanen concursos per totes les especialitats en funció de les necessitats específiques de cadascuna, la Tècnica manifesta que de moment no té oferiments però que si no arriben buscaran altres estratègies.

Segon.- Decret d’estructura del cos de mossos d’esquadra
S’han constituït grups de treball i està prevista una reunió pel 8 de juny de 2022 en la qual es donarà a conèixer l’estructura. Des de la CGRO no tenen coneixement de cap aspecte en concret.

Tercer.- Sortida de les especialitats
Hi ha un grup de treball específic que és qui ha de dirimir aquestes sortides. Des de la CG Tècnica han elevat propostes encara que no formen part d’aquest grup de treball.

RRHH ens comenta que aquestes reunions no han tingut una continuïtat perquè es van adonar que ha de tenir una visió transversal des de totes les especialitats per veure la possibilitat de donar sortides, tenint en compte l’expertesa entre altres aspectes i s’estan demanant informes i estudiant viabilitats per la complexitat de donar-li forma.

Quart.- Hores extraordinàries
Les hores de POEA fins el moment no hi ha una previsió que vagi més enllà de les necessitats que es plantegen en el dia a dia i les van actualitzant segons necessitats. A l’estiu estan previstes també per USC. Des del SAP-FEPOL hem exposat la necessitat de disposar d’hores extres per pal·liar la manca d’efectius.

Cinquè.- Formació APEN
Ens informen que s’està fent una formació de funcions policials en àmbit penitenciari des de 2015 a l’ISPC.

Sisè.- Expedients disciplinaris
Des de la CGRO sempre es fa una valoració de fets, s’escolta i es dona suport als companys/es. Es fa una valoració tècnica i quan hi ha una actuació que se’n pot derivar un expedient ho han de traspassar a la DAI, la qual a vegades es recorda que pot obrir una IR directa, la qual cosa no poden controlar.

Setè.- Caporal GIDO
S’ha reclamat un efectiu per la GIDO per donar resposta a les investigacions.

Vuitè.- Reposició efectius subsol
S’està estudiant el tema de poder tirar endavant aquest increment d’efectius.

Novè.- Configuració vehicles APEN
Els ATECAS nous disposen d'armariets al maleter com els d'USC. Des del SAP-FEPOL hem denunciat que aquests armariets no serveixen per a trasllats, ja que l'espai que ocupen els armariets hauria de ser més diàfan per poder-hi ubicar les pertinences dels interns dels centres penitenciaris.

La CG Tècnica deriva la petició a la Subcomissió de materials. Fem esment que en els casos de distribució de materials com per exemple la distribució dels armariets dels ATECAS sí que depèn del CME la previsió de com ha de ser el disseny perquè sigui operatiu i en aquest cas la distribució que no és la idònia. Seria convenient que es treballés conjuntament durant el període de disseny per obtenir uns resultats més ajustats a les necessitats de cada servei.

Desè.- Neteja i desinfecció de vehicles APEN
Des de ala nostra organització sindical reclamem la necessitat d’establir un sistema de neteja i desinfecció de l'interior dels vehicles, especialment de les garjoles dels vehicles de trasllats ja que a la pràctica no s'està fent prou acuradament.

El SAUC ens explica que l’empresa encarregada de la neteja és ECOCAR i utilitza dos productes de neteja i desinfecció (DISICLEAN desinfectant de superfícies i EUROSANEX que es tracta d’un desinfectant clorat). Manifestem que més enllà dels productes que tenen establerts per fer la neteja, la realitat és que a la pràctica la neteja no és suficientment exhaustiva i el SAUC es compromet a comprovar-ho personalment.

Respecte el camió i l’autocar d’APEN denunciem que fa més de 2 anys que no es renten. A la darrera reunió es va comentar que ja es tenia el lloc de rentat però hores d'ara encara continua la mateixa situació, els vehicles resten pendent de rentar. Demanem quin és el lloc de rentat i el procediment a seguir per fer-ho.

Des del SAUC exposen que porten temps demanat la documentació i reconeixen que no s’estan rentant. Parlaran amb l’empresa i prèvia a la contractació menor que han de fer perquè es puguin rentar habitualment, avançaran una primera neteja a l’empresa que disposa de les condicions adequades i proximitat que és “Track Wash Europa” situada al cim Vallès de Sta. Perpètua de la Mogoda.

Onzè.- Redistribució furgons CP Figueres
Al Centre Penitenciari de Figueres no es disposa de furgonetes noves i es sol·licita que es faci una redistribució per tal que en aquest centre també es puguin tenir vehicles dels nous i des de la Comissaria General es comprometen a fer-ho.

Dotzè.- Vehicles unimampara i mampara a l’APEN
Anteriorment, amb els ALTEAS es disposava de vehicles unimampara. En substituir-los pels ATECAS aquesta versió ha desaparegut i només poden anar-hi 2 agents del CME enlloc de 3. Han conservat només 1altea però és insuficient alhora que ja son vells.

Per altra banda els nous vehicles per poder obrir les portes del mampara, un dels agents de trasllats s'ha d'introduir a l'interior del vehicle per obrir la porta. Aquest és un moment que la seguretat minva molt, atès que un agent ha d’avançar-se i perdre de vista l’intern. Des del SAP-FEPOL veiem oportú buscar un sistema que permeti l'obertura sense que els agents perdin el control de la conducció de l'intern. Ens responen des de la Comissaria General Tècnica que ho han posat a l’ordre del dia d’una de les subcomissions per tractar-ho.

Tretzè.- Furgonetes de trasllats
Les furgonetes de trasllats més noves son de rènting i tenen més de 200,000km. Fa 6 o 7 anys que no arriba cap furgoneta nova i fa 3 anys van comentar que les de rènting velles s'havien adquirit en propietat de manera provisional per 6 mesos fins que arribessin les noves. Algunes d’aquestes disposen del seient en posició lateral al sentit de la marxa, sense càmera de seguretat, qüestió que ja es va denunciar per la nostra organització sindical en escrit presentat el 9 de gener del 2018.

Des del la CGRO manifesten que han donat ordres que aquests vehicles no s’utilitzin si no reuneixen les condicions o que només s’utilitzi si hi van 2 agents i per tant no es faci ús d’aquest seient lateral.

Catorzè.- Vehicles pesants
Posem de manifest que els vehicles pesants, tenen al voltant de 20 anys i més de 300 mil quilòmetres. Per tant canviar-los és imprescindible, no es pot esperar més. Ho evidencien encara més encara, el parell de successos preocupants i molt greus a nivell de seguretat que han tingut lloc recentment ,en què s'han bloquejat els frens a mitja autopista, la qual cosa ha obligat la resta d'usuaris de la via a frenar bruscament i haver de fer maniobres evasives per evitar accidents que podrien haver resultat molt greus. SAUC explica que ha reparat aquesta setmana els frens. I que es fan revisions que van més enllà dels canvis d’oli i filtres.

Quinzè.- Vehicles 4x4 “pick up” TEDAX
Es tracta el parc mòbil del TEDAX així com la necessitat del “pick up” per portar càrrega separada. La Comissaria General Tècnica deriven aquesta petició a la subcomissió de materials.

Setzè.- Vehicles UCAN
Des del SAP-FEPOL reclamem que la ventilació de les caneres dels vehicles de la UCAN sigui superior, sobre la qual cosa ens comenten que s’està pendent de millora amb els nous vehicles que han d’arribar al 2023, ja que seran amb aire condicionat.

Ens informem que el seient de la MERCEDES VITO que està fixat no és una anomalia, ja que està així per decisió i per tant és correcte.

Dissetè.- Manilles APEN
Des del SAP-FEPOL sol·licitem l’adquisició de manilles de la marca ASP en substitució de les actuals. Ja sabem que els usuaris de les actuals manilles, les saben obrir amb mil i un mètodes. Exposem que les manilles ASP que s’han pogut provar donen una fiabilitat molt alta en quant a seguretat i també tenen opció de complementar-les amb un cinturó pels casos de conflictivitat que així ho requereix, de manera que la mobilitat dels interns queda reduïda en pro de la seguretat col·lectiva.

Des de la Subdirecció se’ns respon que l’adquisició de les manilles ASP depèn de la licitació i no es pot triar quin model comprar (la qual cosa no entenem perquè és el Departament qui marca les característiques). 

Abans podíem participar de les proves de material i ara no, es posa damunt la taula que seria interessant poder tornar a ser-hi els sindicats i s’insisteix en la necessitat de fer esforços per poder comprar aquestes manilles en concret ja que és un tema de seguretat important.

Divuitè.- Siluetes galeria de tir
Manquen siluetes a la galeria de tir del Complex Central de la PGME, s'estan utilitzant siluetes reutilitzades en molt mal estat. Prèvia a aquesta reunió s’han facilitat siluetes noves a la galeria de tir i el SAUC explica que al magatzem es disposa d’aquest material així com bossa de diners per a les galeries de tir.

Dinovè.- Càmeres unipersonals
La CG Tècnica ho adjunten a les Subcomissions pertinents i ens emplacen novament al Consell de la Policia.

Vintè.- Licitació muntanya
La Unitat de Intervenció de Muntanya està pendent que es publiqui la licitació des de fa temps per als treballs verticals on hi ha material de seguretat per complir amb els criteris de riscos laborals. Sabem que és un tema que depèn de BCN però s'hauria d'agilitzar. Al respecte, ens comenta el SAUC que el material de muntanya és complicat per la tipologia de material, els més crítics s’han fet per compra menor i la resta segueix el seu curs.

Vint-i-unè.- Jaquetes TEDAX
Denunciem que els TEDAX no disposen de jaquetes quan han de fer dispositius de paisà i s’exposa la necessitat de dotar-los d’aquest material. La comissaria General Tècnica traspassa el tema a la Subcomissió de materials.

Vint-i-dosè.- Botes i jaquetes per la UCAN
A la Unitat Canina se’ls donen botes i jaquetes d’ordre públic i cal buscar-los un material adequat a les seves necessitats operatives específiques. Es respon que s’està treballant en el marc de les Subcomissions per donar una resposta.

Vint-i-tresè.- Espais Canina
Tal i com ja vam sol·licitar per escrit presentat el 7 de maig d’enguany, des del SAP-FEPOL hem  sol·licitat condicionar els espais de lleure utilitzats sovint com a pipi-can, dotant-los d'ombra, abeurador automàtic i fent-ne un condicionament del sòl.

Des del SAUC i la Comissaria General se’ns comenta que, ja s’ha fet un condicionament puntual del sòl i s’anirà fent el manteniment periòdicament, el terra actual amb una mica de gespa  diuen, és ideal. Per altra banda en resposta a la nostra petició s’hi ha col·locat una vela d’ombra, tot i que ja s’han adonat que és insuficient i en compraran més per obtenir una ombra més gran i pel que fa referència a l’abeurador automàtic la CGRO no ho considera convenient.

Vint-i-quatrè.- Reposició de gossos Unitat Canina
Des de la nostra organització sindical posem de manifest que cal una reposició de gossos per la UCAN, ja que recentment hem patit baixes. Hi ha 2 guies que actualment no disposen de gos. També se n'han d'adquirir més per anar-los formant i tenir-los a punt quan es jubilin els propers. Administració ens informa que la licitació està en marxa per set gossos de nova adquisició.

Vint-i-cinquè.- Trasllats hospitals penitenciaris
Demanem menys sortides hospitalàries i es demana que Brians enlloc de traslladar-los a HPT es facin a l’hospital de Martorell i diuen que des que van iniciar les obres, aquest hospital diu que no poden donar resposta perquè no ho tenen habilitat per als trasllats hospitalaris penitenciaris.

Aquests han estat els punts tractats i defensats per la nostra organització sindical. Per a més informació o per portar altres temes a properes reunions podeu posar-vos en contacte amb els delegats i les delegades del SAP-FEPOL al Complex Central.

        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-94/2022 
DATA:1 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto