ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
Es vulnera l'Acord de 2015 en algunes unitats d'investigació? 
La nostra organització sindical ha detectat que en algunes unitats d'investigació no s'estan imputant els coeficients multilplicadors per treballar en dies festius. Un dret que SAP-FEPOL va aconseguir l'any 2015 amb la signatura de l'Acord de 29 de gener. A l'efecte ja hem exigit a l'Administració el seu compliment íntegre i les gestions oportunes amb els respectius serveis regionals i d'ABP per a la seva correcció    
 
Barcelona, 4 de febrer del 2022.-
 
Ja fa uns dies que al Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ens estan arribant consultes de diferents efectius del cos de mossos d’esquadra adscrits a les Unitats d’Investigació del territori relacionades amb la imputació de coeficients per treballar determinats dies festius.

Concretament, més que consultes, els efectius policials esmentats denuncien la no imputació dels coeficients multiplicadors per treballar en els dies festius els quals, recordem venen determinats per l’Acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de mossos d’esquadra signat el 29 de gener del 2015 per la nostra organització sindical.
 
 • Punt 1.1 Compensació per treball en dies festius assenyalats: Al personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra que treballi de forma efectiva en les franges horàries següents:
  • Torn de nit o tarda/nit del 24 de desembre
  • Torn de matí, tarda o dia del 25 de desembre
  • Torn de matí, tarda o dia del 26 de desembre
  • Torn de nit o tarda/nit del dia 31 de desembre
  • Torn de matí, tarda o dia del dia 1 de gener
  • Torn de tarda, nit o tarda/nit de dia 5 de gener
  • Torn de matí o dia del dia 6 de gener
  • Torn de nit o tarda/nit del dia 23 de juny
  • Torn de matí del dia 24 de juny
  • Torn de matí, tarda o dia de l’1 de maig
se li ha d’imputar l’horari realitzat amb l’aplicació d’un coeficient multiplicador d’1,50.
 

Per aquest redactat és evident i no hauria d’haver cap tipus de dubte ni problema amb l’aplicació del coeficient. Les persones membres de les unitats d’investigació som personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra i si aquells dies ens planifiquen treball i treballem de forma efectiva, complim tots el requisits demanats.

No obstant, sembla ser que alguns serveis d’administració confonen el fet d’estar a l’horari especial específic (sense coeficients per canvis de torn) amb el fet de no poder imputar aquesta compensació, cosa al nostre entendre inversemblant.

És per això que des del SAP-FEPOL en un escrit registrat avui hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans per tal que, de manera ràpida i efectiva, doni les instruccions oportunes als serveis corresponents d'imputar els coeficients multiplicadors d’1,5 per treballar els festius que estableix l’acord esmentat. Així mateix hem instat també, a que es revisi en cas de no haver-ho fet, les imputacions horàries dels membres de les unitats d’investigació per tal de corregir l’errada i fer la imputació correcta.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:E-8/2022 
DATA:4 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies