COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió Comissaria General d'Informació d'1 de desembre 
Ahir es va realitzar la primera reunió entre les organitzacions sindicals, els Caps de la Comissaria General d'Informació i el servei d'administració. En una reunió molt extensa amb una gran quantitat de punts es van abordar tots aquells punts proposats a l'ordre del dia. Podeu llegir el resum de les qüestions tractades.           
 
Barcelona, 2 de desembre del 2021.-
 
Ahir es va celebrar la reunió entre la Comissaria General d’Informació i els sindicats, on també han estat presents persones membres de l’Administració. Tot seguit us fem un resum dels punts tractats:

1. Sobre la Unitat de seguiments i vigilàncies:
 
 • Parc Mòbil: motos i cotxes antics amb problemes mecànics
 
Ens donen la raó reconeixent que el parc mòbil del qual disposen no és el que els agradaria, però estan limitats per unes condicions pressupostàries i han traslladat la necessitat de renovar el parc.

Encara no saben el terminis de la renovació, però compten que es faci el 2022, tot i que donen per fet que no serà a començaments d’any.
Ens emplacen a la comissió d’equipaments per conèixer els detalls.
 
 • Nombre d’efectius sota mínims
 
Reconeixen que actualment amb el nou cap s’ha capgirat la situació i amb la millora de l’ambient laboral han aconseguit que no s’abandoni l’especialitat. També s’ha d’entendre que el perfil i la formació per estar en aquesta unitat és molt específic, això, unit amb la manca de formació dels darrers anys fa que sigui difícil trobar agents per treballar en aquesta unitat. A hores d’ara, es troben celebrant reunions amb l’administració per tal que al primer semestre del 2022 es pugui tenir un oferiment en concurs oposició i un curs de formació.
 
 • Espai dels efectius de la unitat
 
Fa un any que es va canviar el despatx de seguiments i ara estan en un espai que compleix plenament les condicions adients per treballar.
 
 • Material: roba/casc motoristes
 
Coincideixen amb les queixes i les demandes. Ho han elevat on correspon, però no és un tema que depengui d’ells i elles. S’ha demanat el material, però no saben quan arribarà. Admeten que són els primers interessats/des.

2. Qüestions generals:
 
 • Vals de roba de paisà/na
 
Es remeten a la normativa que estipula qui l’ha de rebre i que només fan que complir-la.

Fan incís en què és diferent permetre treballar de paisà/na a les persones que per la seva tasca ho podrien fer d’uniforme, amb el fet que es compensi per treballar de paisà/na. Si la persona pot treballar d’uniforme i tria no fer-ho, es una decisió seva.
 
 • RLT: concurs i places disponibles
 
Fa un any i mig que treballen amb la comissaria tècnica el concurs de LD publicat en els darrers dies. Admeten que hi ha moltes comissions o adscripcions provisionals, i això ve motivat pel fet que fa vuit anys que no hi ha concurs de l’especialitat.

Per una banda, pel que fa al concurs publicat per aquest 2022, es troben amb l’inconvenient afegit de tenir un nombre significatiu de places que es troben ocupades per companys i companyes que actualment estan comissionats/des fora de l’especialitat. Per tant, aquestes no es poden oferir fins que aquests no les deixin lliures.

Per altra banda, amb aquest procés volen “ordenar” la comissaria i reubicar a companys/es que, tot i estar en diferents unitats, estan fent la mateixa tasca. Intentaran que totes aquestes persones estiguin dins de la mateixa unitat.

La intenció de la comissaria és que sempre que hi hagi un concurs d’Investigació hi hagi un d’Informació. Sol·licitem que ens facilitin, quan sigui possible, el nombre real d’efectius que es troben assignats a l’especialitat arreu del territori. Ens remeten a la subdirecció de recursos humans per obtenir aquesta informació.
 
 • Hores acumulades
 
Reconeixen el problema històric amb les hores acumulades, però s’han donat ordres per tal de reduir al màxim aquestes hores. Han començat per reduir al màxim les guàrdies presencials per no acumular més hores de les necessàries. Així mateix, també han sol·licitat als/a les diferents comandaments que, en la mesura del possible, permetin el gaudiment de les hores.
Reclamem que els dies de festa que s’hagin d’atorgar per tal de regular les hores acumulades es triïn per part dels agents i no per part dels/de les comandaments. De la mateixa manera que les hores es van fer quan convenia a la unitat ara s’haurien de poder gastar quan li convingui als agents.
 
 • Formació: anàlisi estratègica, operativa i necessitats formatives ISPC
 
És cert que hi ha una manca de formació en el cas d’anàlisi, però tot aquest temps els efectius nous s’han format amb ajuda dels companys, de manera que tot i no tenir el curs, sí disposen dels coneixements necessaris per al desenvolupament de la seva tasca.

Amb relació als delictes econòmics, han fet la petició a la Prefectura per tal de crear una unitat central adreçada al finançament de les organitzacions. En el pròxim curs, previst en el marc del concurs, s’inclourà un apartat de delictes econòmics.

Així i tot, segons la comissaria, la manca de formació és puntual, i hauria de quedar coberta en el curs vinent.
 
 • Necessitat de civils i estudiants en pràctiques
 
S’ha valorat i s’ha ofert en diferents ocasions incorporar persones universitàries, però avui dia no es contempla.
 
 • Membres en segona activitat
 
Per part de la comissaria són els primers interessats/des en què els/les companys/les que estan a la comissaria puguin quedar-se en segona activitat. Però aquest fet s’ha de poder quadrar amb l’operativitat de la tasca de la comissaria. Amb els/les analistes, però, és fàcil que puguin continuar a la seva feina en segona activitat.
 
 • Guàrdies i conciliació familiar
 
Fa un temps es va fer una nova regulació de les guàrdies a la comissaria amb els/les caps d’àrea i unitat, amb l’objectiu de minimitzar les guàrdies presencials a les nits perquè no són necessàries.

Es va passar a un sistema de guàrdies no presencial i posteriorment es va fer una agrupació entre unitats.
Amb la COVID es va modificar aquest sistema, i a hores d’ara, només queda la guàrdia presencial de nit i caps de setmana a Barcelona, la resta es troben en GNP durant les nits i caps de setmana.
 
 • Complement especialitat
 
Aquest no és un tema que depengui de la comissaria. Ens emplacen a tractar-ho a la taula corresponent.
 
 • Armes llargues
 
Si en algun servei és necessària la utilització d’armes llargues, la comissaria les té a la seva disposició. Però, donada la necessitat actual, no cal que es tinguin armes llargues assignades. En els últims anys no s’han utilitzat.
 
 • Armes curtes
 
Darrerament, s’han elevat dues peticions per tal de dotar als efectius de la comissaria d’armes curtes més petites. Estan a l’espera de la resposta de la comissaria tècnica. Actualment, disposen d’unes setze unitats a la seva disposició.
 
 • Vehicles judicials
 
Avui dia ja es fa ús de vehicles comissats, i tenen algun més a l’espera d’autorització. Amb les motocicletes és més complicat, donat que costa més que compleixin les característiques necessàries per a l’operativa.
 
 • Equips comunicació
 
Es troben en una situació bastant bona ara com ara, tot i que no és l’òptima. Des de RESCAT es dota del material necessari en cada moment, i ara mateix només es podria millorar amb la dotació individual i personal d’aquest material.
 
 • Material informàtic
 
En els últims anys s’ha dotat a la comissaria de material informàtic suficient, i es troben en una bona situació. S’ha fet una inversió important a la comissaria per part de l’administració per millorar la situació quant a material informàtic per analistes.
 
 • Publicació de vacants en la Intranet d´Interior
 
La filosofia dels/de les comandaments de la comissaria és fer tots els oferiments públics per tal de captar el talent entre les persones membres del cos. Qualsevol oferiment futur tindrà tota la difusió necessària per assolir aquest objectiu.
 
 • Fundes d’armilla
 
Estan totalment d’acord amb la necessitat que els/les membres de la comissaria d’Informació disposin de la funda d’armilla, s’ha elevat aquesta petició, però la resposta que els donen des de la Unitat de Gestió de Recursos és que a informació no toca aquesta peça d’uniformitat.
Traslladarem un altre cop la queixa a la pròxima comissió de material.
 
 • Esprai de defensa
 
La comissaria ha demanat la dotació d’esprais als efectius d’Informació i després de l’estudi s’ha autoritzat la compra d’esprais. Estan pendents de la dotació.
 
 • Ubicació geogràfica Metro Nord
 
La UINF Metropolitana Nord ha patit diversos canvis, i des de la comissaria han expressat les queixes corresponents cada vegada que n’hi ha hagut un.
La ubicació actual és definitiva, segons els han informat després de les queixes.
Per la seva part, intentaran que si algú/na agent va deixar l’especialitat motivat/da per aquests canvis de localitat, pugui tornar amb aquest concurs si així ho desitja.
 
 • Horari especial específic
Novament, ens informen que els canvis en aquest sentit no depenen de la comissaria. Per part del SAP-FEPOL, sol·licitem que la comissaria sigui present de cara a la propera negociació que s’ha de fer respecte a aquesta qüestió, i sigui partícip dels canvis que es proposaran per la part social.
 
 • Instrucció sobre vacances
 
Recorden que la instrucció ve determinada per la Subdirecció; així mateix, manifesten que no tenen obligació de complir el 80% de la presència mínima a les vacances, i que hi ha determinades àrees que podrien estar exceptuades d’aquest percentatge. A la pregunta sobre si des de la comissaria hi ha algun tipus de directrius pel que fa a efectius mínims, ens diuen que donen les indicacions per tal que, com més gent per torn pugui gaudir de les vacances a cada àrea, millor.
 
 • Creació d’àrees territorials
 
La demanda de la comissaria és que a la propera modificació del decret d’estructura, les UINF passin a ser una àrea.
 
 • Intercanvi de vehicles
 
La comissaria ho veu amb bons ulls i considera factible el canvi de vehicles entre unitats. Prenent nota i miraran de dur-la a terme.

Aquests han estat els punts tractats a la reunió d’avui. Com sempre, teniu a la vostra disposició als nostres delegats i a les nostres delegades per qualsevol aclariment o dubte que tingueu. La pròxima trobada serà d’aquí a tres mesos, i, com sempre, sereu puntualment informats i informades.
                    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-168/2021 
DATA:2 de Desembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies