TERRES DE L'EBRE, COMUNICATS 
Reunió de la RP Terres de l’Ebre de 21 de setembre de 2022 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió regional.  
 
Tortosa, 3 d'octubre del 2022.- 
 
El passat dimecres 21 de setembre es va celebrar la reunió regional entre el Cap i Sots-cap de la regió policial, els Caps de les ABP de la Regió i els serveis d’administració i les organitzacions sindicals representatives. A continuació us destaquem els punts més importants tractats en aquesta reunió amb els caps regionals.

Primer.- Aclariment del permís per hospitalització:
Després que SAP-FEPOL ho denuncies per escrit en data de 20 de juliol, des del servei d’administració ens comuniquen que, com ja vam avançar amb els nostre comunicat 148 de 14 de setembre, el justificant necessari és el de la data d’ingrés i que en cap cas es demanarà la data d’alta.

El que sí ha canviat és que es podran triar els dies de permís dins els 5 o 10 dies que corresponguin i que hauran de ser de forma consecutiva. Així mateix, per poder gaudir del permís per les intervencions sense hospitalització, en el justificant haurà de constar la necessitat de repòs domiciliari.

Segon.- Problemes de climatització a l’ABP del Montsià:
Se’ns informa que el dia 11/08 hi va haver una averia del refrigerador que va causar una temperatura molt alta aquell dia. No obstant es justifica que va ser puntual i que al dia següent ja estava arreglada.

De totes formes ens informen que aquesta és una de les millores previstes en les obres de millora que es faran als diferents edificis de la regió, així com també  ho serà el canvi de coberta de les plaques i la fixació del sostre de la planta 1.

Tercer.- Neteja exterior de vehicles.
Des del Servei d’administració ens informen que per netejar els vehicles de l’ABP Montsià es pot anar a la benzinera Repsol ubicada a l’Avinguda de Sant Jaume. Els de la CD de Mora d’Ebre ho poden fer la Benzinera 4 rodes i els de l’ABP Gandesa a la Benzinera.

Per a l’ABP Baix Ebre i la CD de l’Ametlla s’està acabant de fer les millores al rentador de camions Ramon del Polígon de Camarles. En breu estarà en funcionament.

Quart.- Centraleta telefònica a l’ABP del Baix Ebre:
Se’ns informa que la petició està feta i aprovada. Per tant, davant la trucada de la ciutadania saltarà un contestador automàtic i  es podrà accedir a l’extensió directament (si la saben), així com també als accessos directes de les extensions més demanades. Només falta fer la gravació i instal·lar-la.

Cinquè.- Agents que acaben les pràctiques a l’octubre:
El Cap regional ens informa que actualment tenim 36 mossos de la 28ena promoció que acaben pràctiques el proper mes d’octubre, catorze (14) dels quals estan destinats a Tortosa, onze (11) a Amposta, dos (2) a l’Ametlla, tres (3) a Gandesa i sis (6) a Móra.

Es desconeix que farà la Tècnica amb aquests agents. No obstant la voluntat  de la Regió és que tots es quedin en els destins actuals. Així mateix s’està procurant d’incrementar els efectius destinats a la CD de l’Ametlla de Mar d’on s’ha reconegut que la manca d’efectius és elevada (aspecte denunciat de manera reiterada per SAP-FEPOL).

Sisè.- Places de segona activitat disponible a la regió
El Cap de la Regió comenta que no s’ha rebut cap catàleg de places disponibles. No obstant sí s’ha fet una reunió informativa amb tots els comandaments de la regió per explicar els criteris a seguir en casos de segona activitat.

Des del Servei d’administració ens confirmen que sí hi ha un catàleg de places, però que tampoc és fixe perquè depèn molt de la disponibilitat i  de les peticions en cada plaça, ja que es va adaptant en funció de les necessitats.

Setè.- Informació sobre el torn de nit voluntari:
Ens passen les dades de les peticions que hi ha hagut referent al torn de nit voluntari a les diferents ABP. A Tortosa s’han presentat dues (2) persones voluntàries que ja estan fent torn de nit. A l’Ametlla, de les sis (6) peticions presentades, només dues (2) persones estan fent el torn de nit.

A Mora d’Ebre l’única persona que s’ha presentat ja està fent el torn de nit. I per últim, ni a Amposta, ni a Gandesa, ni per últim a Trànsit s’han demanat peticions.


Vuitè.- Afectació del concurs general a la regió i cobertura mínima.
A dia d’avui la Regió està formada per tres-cents vint-i-nou (329) efectius de la categoria de mosso o mossa, cinquanta (50) efectius de trànsit categoria de mosso, seixanta-cinc (65) caporals, catorze (14) caporals de trànsit, vint-i-un (21) sergents i quatre (4) sergents de l’ART.

En quan a la cobertura ens indiquen que la Regió ha de tenir un mínim de dos-cents setanta-cinc (275) agents, setanta-tres (73) caporals i vint (20) sergents. Per tant, tot i que el propi Cap Regional ha reconegut que aquests números estan totalment desfasats, segons cobertura, estaríem per sobre en mossos i sergents i per sota en caporals totals.

Novè.- Ocupació real de les places de sergents  i sergentes.
El Cap de la regió ens indica que una de les places ha estat coberta per una sergent que estava com a cap de torn regional operatiu i que ara està de cap de torn a l’ABP. De les altres dues places, ens indica que d’una de les dues ja han rebut la comissió de servei (ja que ocupa una plaça d’especial interès) i per tant, no s’incorporarà com a cap de torn a Tortosa. De l’altra, tot i que tenen coneixement que també està ocupant una plaça d’especial interès, no han rebut res i per tant espera que s’incorpori.

Desè.- Efectius fent les funcions de cap de torn regional operatiu.
A dia d’avui hi ha tres efectius fent funcions de Caps de Torn operatiu. A aquest efecte i respecte si s’acabaran cobrint, el Cap de la Regió ens informa que primer s’ha d’esperar com queda tot una vegada acabat el concurs general de trasllats. Així, un cop acabat, es demanarà a la Comissaria General Tècnica quines són les prioritats per cobrir i es seguiran les indicacions que marquin.

Onzè.- Plaça de coordinador d’OAC de l’ABP del Baix Ebre.
Se’ns informa qu, per manca de comandaments de l’escala bàsica, a dia d’avui no és possible cobrir aquesta plaça amb cap caporal. Per tant el que s’ha plantejat és posar a dos agents (un al mati i un altra a la tarda) per cobrir la manca de la figura del coordinador.

Des de la nostra organització sindical considerem que per aquestes situacions cal utilitzar l’encàrrec de funcions amb les retribucions associades a les places i funcions desenvolupades.

Dotzè.- Parc mòbil.
El servei d’administració ens informa que durant el primer trimestre del 2023 s’espera que arribi el parc mòbil dels vehicles de paisà. També ens informen que cada vegada s’estan licitant menys vehicles 4x4, ja que l’Administració contempla que amb els nous SUV no facin falta.

Des del SAP-FEPOL ens posicionem clarament en contra d’aquest criteri i demanem que es tingui en compte el territori i la seva orografia ja que aquí fan falta 4x4, especialment l’ABP Terra Alta on els SUV es mostren clarament insuficients.

Tretzè.- En el torn obert fem la queixa de la manca d’informació que van tenir els agents sobre l’incident del robatori i homicidi al bingo de Tortosa:
Des del SAP-FEPOL fem explícit el malestar dels agents, especialment els de l’ABP de Tortosa, sobre la manca d’informació dels fets ocorreguts al Bingo de Tortosa, amb el conegut resultat d’una persona morta.

Des de la nostra organització sindical traslladem que no és possibles que els efectius que estant treballant rebin més informació per la premsa o per missatge de WhatsApp, que pels mateixos comandament dels cos.

Respectem el secret de sumari del jutjat i el secret de les investigacions de l’AIC. Però això no vol dir que no rebem una informació mínima de quin tipus de persona es tracta o de què ha passat exactament ja que creiem que l’autoprotecció és molt important. Per tant els efectius policials (TOTS) han de saber amb quin tipus de delinqüent estem treballant i per on es poden moure.

L’Intendent Cap remarca el fet que estava tot sota secret, però que tot i així traslladarà a tots els comandaments el malestar que hem exposat a la reunió.

 
Catorzè.- Policia Marítima
Per aquesta qüestió farem un comunicat a part ja que la qüestió ho mereix.

Aquestes han estat les qüestions tractades a la reunió. Com ja sabeu, si voleu que SAP-FEPOL porti qualsevol qüestió a les reunions o necessiteu ampliar la informació de les que s’han tractat a la darrera podeu posar-vos amb la xarxa de delegats que tenim a la regió policial de Terres de l’Ebre.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-162/2021 
DATA:3 de Octubre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies