COMUNICATS 
Acord de Govern de distribució del complement de productivitat 
En data de 8 de febrer es va aprovar l'Acord de Govern que recupera el complement de productivitat. Amb aquest comunicat us traslladem els punts més rellevants a tenir en compte   
 
Barcelona, 31 de març de 2022.-
 
Avui ens ha estat facilitat l’Acord de Govern de 8 de febrer pel qual s’aproven les normes d’aplicació i de distribució del complement de productivitat en l’exercici de 2022. Amb aquest comunicat us fem un resum dels extrems més rellevants que hi figuren.

Primer.- La quantia màxima individual a percebre és la que consta en el quadre, sens perjudici del descompte de les absències, de les deduccions proporcionals al temps de serveis prestats i del resultat de l’avaluació individual. En cap cas es podran reconèixer quanties individuals superiors a les que s’han previst en aquest Acord de Govern.

Segon.- La percepció d’aquest complement de productivitat, per aquells llocs que no siguin llocs de comandaments o llocs singulars amb persones a càrrec, anirà en funció dels criteris següents:
 
  • Capacitat per treballar amb eficàcia i eficiència.
  • Capacitat per actuar de manera autònoma i proactiva.
  • Capacitat per ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball.
  • Capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o grup de treball.
 
Tercer.- Queden fora del complement de productivitat aquelles persones que hagin estat objecte de faltes disciplinàries fermes greus o molt greus, així com també aquelles persones que hagin prestat servei per un període inferior a 6 mesos (a excepció de persones jubilades o difuntes).

Quart.- Les absències del lloc de treball deduiran la quantia individual a percebre, restant-se del total del període d’avaluació (de 8 de febrer fins a 31 d’octubre de 2022) els dies d’absència.

NO deduiran absències del lloc els permisos per naixement, adopció o acolliment, maternitat, paternitat, reducció de jornada per cura de fill o filla amb el 100% de les retribucions, lactància, maternitat per atendre fills prematurs, maternitat per atendre fills discapacitats, prenatal, permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu de familiar fins a 2n grau, matrimoni, matrimoni d’un familiar fins a 2n grau, baixes per contingència professional, permís per deures inexcusables de caràcter públic, reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda, per situacions de violència de gènere, per assumptes personals i vacances.

Tampoc deduiran absències del lloc de treball el permís de protecció a la maternitat previst per la Llei 31/1995, la reducció de jornada per tenir cura de fill menor afectat de càncer o altra malaltia greu, l’absència per utilització del crèdit horari sindical, l’absència per accident laboral, l’absència per risc laboral i qualsevol absència justificada del lloc de treball d’una durada inferior a una jornada sencera.

Cinquè.- L’acta d’avaluació tindrà una puntuació d’entre 0 i 20 punts i, per cadascuna de les capacitats hi haurà una puntuació amb tres nivells d’assoliment: baix (0-1 punts); mig (2-3 punts) i alt (4-5) punts.

NO es percebrà el complement de productivitat quan hi hagi una puntuació inferior a 10 punts, quan s’assigni una puntuació baixa en dues de les competències (capacitats) o quan s’assigni una puntuació de nivell baix en una competència i de nivell mig a les altres tres.

Sisè.- L’Acord de Govern contempla l’autoavaluació la qual influeix en la  valoració ponderada de les puntuacions resultants d’aquesta mateixa (40%) i de l’avaluació del superior jeràrquic (60%).

Per tant, des del SAP-FEPOL reclamem les actuacions oportunes internes que permetin l’autoavaluació de les persones membres del cos amb dret al complement de productivitat. Recordem que el mateix Acord de Govern estableix que, en cas de dificultats per al correcte desenvolupament del procés, es pot demanar l’auxili de les unitats de formació dels departaments en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Setè.- El procés d’avaluació es farà per l’ATRI i ha de finalitzar com a molt tard el 30 de novembre, ja que l’abonament del complement es formalitzarà en la nòmina del mes de desembre del 2022. En cas de no conformitat amb les valoracions rebudes serà el Secretari General d’Interior qui resoldrà.

Darrer.- Des de la nostra organització sindical celebrem la recuperació d’un dret retallat i esperem que la seva aplicació no sigui objecte de conflicte, en tant que si bé l’Acord de Govern contempla com s’ha dit l’autoavaluació (reclamada en el nostre projecte de Pla de Carrera per a USC), resta un component de subjectivitat que hauria de reduir-se.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-53/2022 
DATA:31 de Març de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies