CENTRAL, ESCRITS 
Els efectius de Científica Manresa obligats a treballar en un espai del tot insuficient 
SAP-FEPOL ha presentat un informe reclamant les millores necessàries que donin compliment a la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral 
 
Manresa, 31 de desembre del 2019.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior denunciant les condicions sota les quals es veuen obligats a treballar els efectius de Policia Científica de la Regió Policial Central. Com a conseqüència de les reiterades queixes dels efectius que hi presten servei al laboratori de la Comissaria de Manresa, els delegats de prevenció i salut laboral de la nostra organització sindical, en visita realitzada el passat 14 de novembre a les dependències policials de Manresa, van corroborar l'incompliment de la llei de prevenció de riscos laborals, així com també l'incompliment de fins quatre Reials Decrets que fan més que evident, la necessitat de realitzar un pla d'actuació que millori les seves condicions de treball.

A l'efecte s'han constatat entre d'altres deficiències la manca d’espai, l'amuntegament d'objectes i personal, així com també la manca d’endreça com a conseqüència de la falta lloc. És per això que des de la nostra organització s'ha reclamat al Departament d'Interior la necessitat de dotar el laboratori d'unes condicions mínimes de treball en quan a superfície, volum, il·luminació i ventilació que garanteixin el compliment de la normativa vigent.

Un cop visitat el laboratori destinat a les tasques de Policia Científica de l’ABP de Manresa, es fa del tot evident, que l’actual espai és del tot insuficient. Com a conseqüència d'aquest fet és impossible mantenir l’ordre, superfícies mínimes de treball, lleixes per emmagatzematge, etc. I és que la manca d’espai està originant tot un seguit de riscos laborals, contemplats en la legislació vigent i d’obligat compliment, que a més a més, és responsabilitat directa de l’empresari, en aquest cas, el Departament d’Interior.

És per això que SAP-FEPOL ha instat al Departament  a actuar de forma urgent, planificant un espai i un volum suficient per tal de poder desenvolupar les tasques de forma correcta, amb ventilació, il·luminació, paviments antilliscants, etc.

 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-86/2019 
DATA:31 de Desembre de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies