ESCRITS 
Romanent horari: cal planificar les hores pendents al final de cada any policial 
Sol·licitem a la SGRH que doni les instruccions per tal que, en el cas que no s'hagi esgotat el romanent a final de l'any policial, no es compensi amb la bossa d'hores acumulades si és perquè no s'han planificat oportunament per tal d'esgotar-lo.        
 
Barcelona, 23 de gener de 2024-.
 
Queden pocs dies perquè finalitzi l’actual any policial 2023-2024. Com ja sabeu, el romanent d’hores que resta pendent de treballar (bossa de romanent), no pot romandre el següent any policial.
L’article de la Instrucció 2/2003, de 31 de març, per la qual es regula el procediment de compensació d’hores acumulades pels funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra, diu el següent:
“Una vegada finalitzi l’any policial la bossa d’hores acumulades es compensarà amb la bossa d’hores de romanent, incorporant-se en el seu cas, la resta d’hores acumulades a les borses del següent exercici”.

Queda clar que la normativa vigent regula que cal compensar hores de romanent pendents de treballar amb hores acumulades pendents de gaudir. Però també és evident  que són els gestors i gestores del temps, en aquest cas  els serveis de planificació de les diferents comissaries de territori, les que han de fer una gestió eficient d’aquestes hores de romanent per tal que en arribar a final d’any policial, aquestes bosses restin sense hores pendents.

Malauradament, a moltes comissaries no és així. Hi ha situacions que no es planifica treball al treballador/a i es van deixant les hores guardades per si és necessari utilitzar-les més endavant. Després, aquestes hores no s’han planificat, i la persona treballadora, que no en té cap culpa, obté un perjudici per aquesta mala gestió de qui planifica, i perd les hores acumulades que tenia.

Per tot el que s’ha exposat, SAP I SME hem sol·licitat a la SGRH que doni les instruccions oportunes per tal que, en aquells casos en què la bossa de romanent encara no es troba buida a final d’any policial, no es compensi amb la bossa d’hores acumulades si el motiu és perquè no s’ha planificat treball amb aquestes hores per part de les persones encarregades de la gestió horària. Considerem que dotze mesos són més que suficients per poder planificar al treballador/a perquè no acabi l’any policial amb romanent.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-11 
DATA:25 de Gener de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies