CAMP DE TARRAGONA, ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
El Departament d'Interior incompleix la seva pròpia normativa sobre recollida de marihuana: ara a Reus! 
La nostra organització sindical segueix denunciant els mitjans amb els quals els efectius policials han de comissar les plantes de marihuana. Uns mitjans absolutament deficients que incompleixen fins i tot, la pròpia avaluació de riscos que el Departament d'Interior es va veure obligat a fer després d'una primera denúncia interposada per SAP-FEPOL davant la Inspecció de Treball de al Seguretat Social 
 
Reus, 28 d'abril del 2023.-
 
A finals d’abril del 2023, es va dur a terme un comís de plantes de cànnabis per part de la Unitat d’Investigació. Aquestes es van transportar fins a les dependències de l’ABP de Reus. Un cop recollides, es van dipositar al garatge situat en planta soterrani. Com és lògic, la forta olor es va propagar per tota la comissaria, generant problemes, molèsties, olors, mareig, etc... a les persones treballadores i als ciutadans que es trobaven en les dependències.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem hagut de tornar a denunciar les condicions sota les quals es fan els comissos i la recollida de substàncies. En un nou escrit adreçat a la Subdirecicó general de prevenció de riscos i salut laboral del Departament d'Interior, la nostra organització ha denunciat que els efectius 
que fan la recollida (normalment les unitats d’investigació) NO disposen d’EPIs per fer-ho.

A aquest efecte recordem que l’Avaluació de Riscos Laborals (ARL) redactada pel propi Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Interior en data de 29/09/22 (fet després d'una altra denúncia de SAP-FEPOL), contempla l’ús d’ulleres de protecció EN-166, Guants antitall, Mascaretes FPP2, Calçat de Seguretat antilliscant, repel·lent, granotes de treball com a mesura preventiva (E840690161).

Així mateix insistim que quan es fa el comís de les plantes, aquestes s’han de traslladar fins a la comissaria, per després portarla al magatzem i del magatzem al lloc on es faci la destrucció. En el cas que ens ocupa, es genera de nou un greu problema de seguretat ja que moltes vegades no es disposa d’unitats de Seguretat Ciutadana que donin suport en el trasllat de la substància.

Alhora, recordem que els vehicles amb els quals es fan els trasllats han  de complir les condicions que estableix la pròpia ARL mesura preventiva E840690179 on deixa clar que les substàncies mai han de ser transportades en el mateix habitacle o espai on van les persones, ja que de fer-se així se les exposa a riscos toxicològics que fins i tot, podrien tenir conseqüències discplinàries.

Per altra banda, SAP-FEPOL ha tornat a reclamar un magatzem per fer l’assecat de les mostres en condicions ja que actualment es fa en magatzems o bé a l’exterior sense cap tipus de control. És més, un cop arriben les mostres al laboratori si aquestes no són necessàries, es retornen a l’ABP generant un nou problema de manipulació, emmagatzematge i transport. 

Per tot plegat la nostra organització sindical ha tornat a reclamar a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral el compliment íntegre de les mesures preventives proposades en l’Avaluació de Riscos feta pel mateix Departament d’Interior en data de setembre del 2022, així com el estableix el RD 374/2001 sobre riscos relacionats amb agents químics que desenvolupa la Llei 31/1995 de PRL .


Així mateix, vist que la problemàtica de la recollida, transport i emmagatzematge de les plantes de cànnabis genera riscos en la salut de les persones treballadores s'ha tornat a reclamar que aquesta tasca la facin empreses especialitzades de jardineria i no, les persones treballadores del CME que ni tenen cap tipus de formació, ni equipament per fer aquest tipus de tasques.

Per últim hem exigit que es dotin a totes les regions policials amb magatzems o llocs concrets per encabir els comisos de cànnabis o altres substàncies i que aquest no hagi d’anar a parar als garatges, patis, sales d’instal·lacions i cobertes de les dependències policials com ha succeït fins ara. 
 
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-31/2023 
DATA:28 de Abril de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies