METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Denunciem l'estat de les instal·lacions del cos de mossos d'esquadra al Palau de la Generalitat 
En inspecció feta pels nostres tècnics, la nostra organització sindical ha detectat deficiències importants que atempten contra la seguretat i la salut dels efectius policials que hi estan destinats, entre les que destaquen que la zona freda i la zona de descans comparteixen ubicació. 
 
Barcelona, 24 de maig del 2022.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha adreçat un escrit a la Subdirecció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior denunciant les condicions cota les quals han de treballar els efectius destinats al Palau de la Generalitat de Catalunya.  En l'escrit presentat, al qual s'hi ha adjuntat un reportatge fotogràfic de les deficiències denunciades, s'ha denunciat l'incompliment de Reial Decret 486/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Més concretament, els tècnics en prevenció de riscos de SAP-FEPOL han acreditat els alts nivells de diòxid de carboni que han d'aguantar els efectius policials, alguns dels quals en algunes ocasions superen fins i tot el límit de les 1000ppm (parts per milió). Una deficiència provocada per la deficient renovació d'aire. Així mateix s'ha denunciat el desordre en el cablejat que fins i tot pot generar caigudes, o la manca d'ordre i d'espai amb la qual han de treballar els efectius policials.

No obstant, la situació més delicada és la detectada a la zona freda (lloc on es manipulen les armes previ a l'inici del servei i una vegada es finalitza). I és que aquesta zona, a diferència del que considera la normativa (ha d'estar aïllada i protegida en previsió de pèrdues de trets) es troba ubicada a la mateixa zona de descans dels efectius. Aquesta situació posa en risc la seguretat de les persones en tant que es pot donar la coincidència (amb el que això implica) que s'estigui manipulant una arma, mentre un efectiu descansa.

Per últim, SAP-FEPOL ha detectat també una lluminositat deficient en aquestes dependències. La nostra organització ha acreditat que els nivells de llumonistat no arriben als 500 lux, quedant algunes medicions molt per sota d'aquest nivell (125 lux).

Per tots els extrems esmentats, en l'escrit adreçat a la Subdirecció se l'ha instat a corregir de manera urgent les deficiències denunciades, proposant (1) una redistribució i condicionament dels tres espais, (2) una substitució de les lluminàries per llums LED (que asseguri a més del corresponent estalvi energètic, el mínim de 5oo lux en el centre de treball), (3) una actuació sobre el sistema de climatització forçada i (4) el condicionament i protecció de la zona d'armers i zona freda.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-33/2022 
DATA:24 de Maig de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies