METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
SAP i SME reclamen que els efectius de la RPMB que fan formació obligatòria a l'ISPC puguin reclamar l'abonament de les despeses per quilometratge 
Ambdues organitzacions sindicals hem reclamat que es modifiqui la Instrucció 5/2020 i que, per les deficiències constants en el transport públic de rodalies les quals obliguen a desplaçar-se amb vehicle particular, els efectius policials de la RPMB puguin recuperar les despeses per assistir a la formació obligatòria que han de rebre.  
 
Barcelona, 1 de desembre del 2023.-
 
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem sol·licitat a la Subdirecció general de recursos humans que aboni les despeses de quilometratge d’aquelles persones  membres dels cos de mossos d’esquadra que es troben realitzant a l’ISPC cursos de forma obligatòria.

La RPMB pateix un greuge comparatiu amb la instrucció 5/2020, donat que tot i que disposa de la línia R3 que té parada a Mollet, la inoperativitat constant de la xarxa de rodalies de RENFE, amb retards i avaries diaris, provoca que els i les agents, en un exercici de responsabilitat, optin sempre pel vehicle privat per no arribar tard i assistir a la formació amb garanties.

Això, com dèiem, la situa en desavantatge amb altres regions que sí que reben compensació per quilometratge i no poden fer ús del servei de trens de rodalies amb parada a l’estació de Mollet. I és que el que dicta la instrucció és que, com a regla general, es prioritzarà la utilització del transport públic i, en cas que no sigui viable, la utilització compartida de vehicle oficial o, en darrer terme, de vehicle particular, si no hi ha disponibilitat de vehicle oficial. Però com ja sabeu, la manca de vehicles fa inviable utilitzar vehicle oficial.

 
A més, la instrucció considera que hi ha una manca de transport públic eficient quan es dona algun dels supòsits següents:

Primer.- Que els horaris programats del transport existent no permetin arribar a l’hora d’inici de l’activitat, o obliguin a arribar més de mitja hora abans de l’inici d’aquesta.
 
En aquest sentit, poder complir amb el primer punt és un fet imprevisible, donats els recurrents retards i avaries que provoquen que viatjar amb rodalies no sigui una opció fiable.
 
Segon.- Que en finalitzar l’activitat, resti més de mitja hora fins a l’horari programat de sortida del transport existent.
 
Respecte al segon supòsit, la freqüència de trens és de 20 minuts al matí i 30 minuts per la tarda, però, com ja hem dit, els retards provocarien en molts casos que les esperes facin augmentar els temps d’espera considerablement.

Tercer.- Que el desplaçament requereixi l’ús de més de dos mitjans de transport diferents.
 
Tot i que el servei d’autobusos funciona sense cap mena d’incidència, el desplaçament en aquest mitjà de transport no resulta tan pràctic, còmode ni ràpid. Es poden arribar a fer fins a quatre transbordaments fins a arribar a l’ISPC des de la ciutat de Barcelona, en funció de la zona.

Quart.- Que el temps d’espera entre els dos mitjans de transport superi la mitja hora. Novament, ens trobem supeditats i supeditades a les incidències del servei de Rodalies.
 
Així mateix, cal recordar que la Línia R3 es troba en obres i el tren ha deixat de fer parades a l’estació de Parets del Vallès durant un temps.

En definitiva, des del SAP i des de l’SME instem a la Subdirecció general de recursos humans que es modifiqui  la Instrucció 5/2020, de 30 de juny, sobre la formació de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra, on es regulen les indemnitzacions a percebre per aquesta circumstància a fi que es reconegui el dret de les persones adscrites a la RPMB, a percebre el mateix abonament que la resta d’efectius del territori mentre es perllonguin les incidències permanents amb el servei de Rodalies de RENFE.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-74/2023 
DATA:1 de Desembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies