PONENT, COMUNICATS 
Reunió de la Regió Policial de Ponent de 3 de febrer 
Ahir es va realitzar la reunió ordinària entre les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra, els comandaments regionals i els responsables dels serveis d'administració.      
 
Lleida, 4 de febrer del 2022.-
 
Ahir 3 de febrer s’ha realitzat la darrera de les reunions que de manera periòdica es fan entre les organitzacions sindicals representatives, els comandaments operatius de la Regió i els serveis d’administració. En aquest comunicat us traslladem els punts més rellevants que s’hi ha tractat.

1.- Jubilació anticipada. Renovació comandaments i agents.
En quan al nou Sots-Cap, malgrat sens informa que es cobrirà, encara es desconeix quan es farà. Respecte a la renovació de la plantilla fruit de les jubilacions anticipades informen que hi ha sessions monogràfiques entre la SGRH, Prefectura i organitzacions sindicals.

Respecte el número de persones que es jubilaran a la regió properament ens aniran informant a mesura que es tinguin dades. Recordant que és un dret voluntari a partir d’ara serà més fàcil saber-ho, ja que es demanarà amb dos mesos d’antelació.

En relació a la part proporcional d’hores d’AP i vacances que podran gaudir els efectius que es jubilen durant l’any ens informen que a mesura que el DGP faci les resolucions podran anar escurçant els quadrants. S’informarà a totes les destinacions a per a què es pugui fer el càlcul.

2.- Baixes COVID.
Des de la darrera reunió regional (7 d’octubre) fins a data d’avui hi ha hagut a la regió 288 baixes mèdiques per COVID.

3.- Exempció de deixar de fer nits als 55 anys a OAC.
El Cap de la Regió recorda que es va arribar a l’acord de fer un setmana de cada 15. No obstant, sobre aquesta qüestió, SAP-FEPOL segueix treballant per ampliar aquest dret i que sigui reconegut de manera directa a totes les persones dels cos que arriben a aquesta edat.

Així mateix cal recordar que en la darrera reunió amb la SGRH, SAP-FEPOL va proposar (a diferència del que es donava per bo entre la resta d’organitzacions i l’Administració sobre un Q5 de nits) un horari de 7 x 7 de nits (comunicat C-181 de 22 de desembre).

4.- Comissaria Mollerussa i ABP Pla d’Urgell - Les Garrigues.
Mentre que per la nova Comissaria de Mollerussa la previsió és que estigui finalitzada a mitjans del 2024, la creació de l’ABP Pla d’Urgell - Les Garrigues es produirà (segons manifestacions del propi CeC) abans de l’estiu del 2022.

5.- Comissaria de Lleida.
Sempre i quan es cobreixin els tres torns, la Regió no veu problema a què els Caporals de l’OAC  tinguin el Q3 com a quadrant de referència.

Des del Servei d’Administració s’ha fet un informe per Infraestructures traslladant totes les obres que queden pendents de realitzar. Així es treballa per tal que, entre març i juny d’aquest any, en comencin algunes d’adequació d’espais. No obstant i en quan als vestidors no es preveuen que es facin obres properament ja que és un problema generalitzat a totes les comissaries.

Respecte la zona de bicicletes i patinets elèctric la zona ja s’ha habilitat. En total han quedat 10 places. Així mateix età previst que condicionin el pas de pedres que hi ha del pàrquing exterior, fins a l’interior de la comissaria on hi col·locaran paviment i una escala per accedir-hi millor.

En quan a les dificultats per estacionar, el Cap de la Regió recorda que en el pàrquing hi poden estacionar tots els treballadors i totes les treballadores de la comissaria, tal i com així es va acordar.

Respecte la recollida de denúncies al taulell del hall d’entrada, el Cap de la Regió ens emplaça a parlar-ho amb el propi Cap de l’ABP.

Per últim i en quan als embussaments dels WC s’han produït per papers de mans. Per arreglar-ho s’han fet venir camions per desembussar-ho i s’ha substituït el paper de mans, per secadors d’aire.

6.- Adequacions de llocs de treball i segona activitat.
S’ha denunciat que hi ha efectius policials que o bé tenen una adequació del lloc de treball o bé estan en segona activitat que surten al carrer amb Ponent 100. Respecte aquesta qüestió els Caps Regionals reconeixen aquests extrems. No obstant només es fa amb aquells que l’adaptació no es especifica de manera clara que no poden sortir al carrer. El que sí es té en compte és que en qualsevol cas, aquests efectius no participin en dispositius de manifestacions o serveis planificats “conflictius”.

7.- Hores extraordinàries.
Després de la darrera reunió, el Cap Regional va tractar la possibilitat d’utilitzar el VAR15 o el sistema de l’ARRO, amb la resta comandaments. A l’efecte van informar-lo que aquests sistemes no son compatibles amb USC i per tant (si bé està obert a escoltar noves propostes) cal seguir amb el sistema actual.

8.- Obres a la resta de comissaries de la Regió.
A Tàrrega està previst que la reforma del hall s’iniciï el 7 de febrer. Respecte els vestidors femenins l’informe el té CSUCOT per tal que el valori i ho passi a Infraestructures. Així mateix, les obres del hall de Cervera està previst que s’iniciïn el proper 8 de febrer.

En quan a la col·locació dels tres primers mòduls de Mollerussa hi ha hagut petits problemes i averies. Està previst que en el primer trimestre d0’enguany es comencin les obres dins la comissaria. Al llarg del 2022 es posaran els tres mòduls restants i pel què fa a la tanca nova a l’accés del pàrquing exteriors ens emplacen a demanar-ho al CSSL.

De Balaguer, la CSUCOT ja ha aprovat l’informe de les obres i està en mans d’Infraestructures. No és així de Ponts d’on la Comissaria Superior encara ha de fer l’informe de valoració.

9.- Neteja a les comissaries.
Hi ha autoritzades 12.802 hores de neteja ordinàries. S’ha demanat 1 hora més al dia per la neteja dels mòduls de Mollerussa i 30’ més per la comissaria de Lleida. De les hores que es disposen per la neteja COVID es continuaran gestionant per tenir servei de neteja els diumenges i festius.

10.- Nous uniformes, material i mobiliari.
Els nous uniformes haurien d’arribar entre la primavera i l’estiu. En quan a la valoració dels nous uniformes provats a Cervera el resultat ha estat positiu.

En quan al canvi dels paquets balístics deteriorats, la Regió (en tant que és un tema competència de la Unitat d’Armes) s’ha compromès a revisar els casos concrets de cadascun dels agents afectats.

Se’ns informa que sobre la manca de material a trànsit, la Regió en comprarà. No obstant ens emplacen a demanar-ho a les diferents Comissions de Treball que s’ha obert amb la Comissaria General de Mobilitat.

Respecte l’arxiu i custòdia d’atestats de les comissaries se’ns informa que està en marxa i es preveu que entre març i abril ja estigui en funcionament. L’empresa de la custòdia serà ARADOC la qual traslladarà 2.500 caixes anuals de les Regions de Ponent i Pirineu.

11.- Parc mòbil.
Es recorda que la distribució de vehicles ve donada per la Comissió Tècnica i la dels de l’ART per l’Àrea de mobilitat. Des de la Regió s’ha demanat més assignació de vehicles 4x4. Totes les comissaries de la Regió tenen assignades un vehicle tot terreny a excepció de Lleida que en té cinc. Les àrees regionals en tenen un, mentre que l’ART de Lleida i Tàrrega en tenen tres cadascuna. Està pendent que al Cap de Torn se li assigni un vehicle el qual estarà equipat del SURFACE.

Respecte la denúncia que SAP-FEPOL va elevar respecte la manca d’espai de l’habitacle dels vehicles se’ns informa que s’han rebut dues notes informatives de la Comissaria de Ponts, les quals han estat tramitades a la Comissaria Tècnica i a la CSUCOT.

12.- Caporals fent funcions de Caps de Torn.
Se’ns informa que en absència el Cap de Torn, qui ha d’assumir aquesta responsabilitat és el caporal que cobra el plus. No obstant des del SAP-FEPOL hem recordat que hi ha caporals que han d’assumir aquestes funcions però no tenen l’encàrrec de funcions, la qual cosa se’ns emplaça a reclamar-ho a la Subdirecció general de recursos humans.

13.- Pràctiques de tir en època de fred.
En un principi està previst que amb la nova construcció de la comissaria de Mollerussa canviï la situació actual, la qual se’ns reconeix que és la que és. Assumeixen que en època de fred no es poden deixar de fer les pràctiques de tir ja que comportaria que una quantitat determinada d’efectius  no les podrien fer. No obstant s’ha recordat que (de la mateixa manera que aquest any s’han suspès cinc dies de tir per pluja i dues setmanes seguides per fred) els instructors de tir tenen la potestat de suspendre les pràctiques en funció de les inclemències meteorològiques.

14.- Ponts.
Havent-se pintat ja la vorera de groc, se’ns informa que el Cap de la Comissaria sol·licitarà a l’Ajuntament que prohibeixi aparcar davant de les dependències policials. Així mateix i en quan al zoom de les càmeres es preguntarà si aquestes tenen més resolució a l’hora de gravar, que no pas la que tenen quan s’amplia la imatge. Per últim se’ns informa que la tanca ja està reparada.

Així mateix, per fi podem dir que aconseguirem que a la Comissaria es posi una màquina d’ampolles grans d’aigua. Per fi s’ha aprovat un plec que permetrà posar fi a una demanda que fa més d’un any que dura.

15.- Incidències vàries.
Per a la Comissaria de Borges ja s’han comprat i col·locat les mampares d’aglomerat i s’ha aprovat el pressupost de les marquesines exteriors pel sol, les quals quedaran posades abans de l’estiu.

S’està tramitant la col·locació de l’extractor dels lavabos de Cervera. Si no estava col·locat des d’un inici és perquè la normativa no obligava a instal·lar-lo.

Ja s’ha aprovat el pressupost per arreglar el problema d’aigua calenta a la Comissaria de Balaguer (en una o dues setmanes estarà solucionat). I per últim respecte els problemes de calefacció a Borges hi ha hagut un problema amb la caldera, però en principi ja està resolt.

Aquestes son les qüestions que han estat tractades en aquesta reunió. Per ampliar la informació dels temes tractats en aquesta reunió o per portar altres temes a les properes us podeu posar amb els delegats i les delegades que SAP-FEPOL té a la Regió.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-14/2022 
DATA:4 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies