COMUNICATS 
Consell de la Policia de 22 de gener del 2021 (2a part) 
Resum dels punts tractats en la reunió d'avui. La propera sessió del Consell està prevista per al proper divendres 5 de febrer 
 
Barcelona, 29 de gener del 2021.-
Després que el passat 22 de gener quedés suspesa la sessió del Consell de la Policia iniciat, avui hem seguit amb l’ordre del dia dels punts a tractar. Aquest és un resum:
 • Estat actual de les convocatòries.
Actualment hi ha una convocatòria oberta fins el 12 de febrer de 436 places. Ha hagut un increment notable de sol·licituds respecte a anys anteriors. Els agents que es troben actualment en pràctiques finalitzen aquest període el 2 d’agost. - Promocions internes: El Tribunal qualificador va determinar la realització de dues proves de repesca per les persones que no han pogut presentar-se per la Covid-19. - Guia caní: El 20 de juny finalitzen les pràctiques. Pel que fa a TEDAX, les finalitzen el 15 de març. - Trànsit: realitzant fase de pràctiques mossos/es i caporals/es fins 1 febrer, sergents/tes fins el 20 març. - Protecció de persones i bens: mosso/capo/sergent inicien el curs des de l’ 1 febrer fins el 26 març. - Concurs d’investigació: A dia d’avui s’està treballant en les bases del proper concurs. Davant l’absència d’una data concreta des del SAP-FEPOL hem exigit sortir avui del Consell amb una data i un compromís de publicació de convocatòria, més quan ja s’havia previst el concurs per la setmana del 2 de novembre del 2020. Davant la demanda unànime de les organitzacions, la SGRH ens presentarà el mes de febrer el projecte de bases (pas previ a la publicació de la convocatòria). - Oferiment provisional d’ARRO: Per tal de poder comptar amb un nombre suficient d’efectius en el 2021 i veient que no es podia finalitzar el concurs per la demora, es va avançar la incorporació a través d’un oferiment. Vista la coincidència de concurs i oferiment en el temps, es va incloure a les bases la vinculació entre oferiment i concurs per tal que els efectius siguin coincidents. Mentre es realitzi la fase formativa de les ARRO. Fins el 26 de març, l’Administració considera assumible estar sense els 128 efectius. Ho qüestionem, i proposem que es creï una bossa d’hores extraordinàries per fer front a la manca d’efectius. - Oferiment places de trànsit RPPO: Es va preveure que quedarien vacants per cobrir. Des del SAP-FEPOL hem reclamat que la formació per a aquest procés sigui considerada com a formació obligatòria, així com també que consti com antiguitat la data d’incorporació al curs. - Freqüència de les convocatòries: Es treballa amb la idea que a partir del 2022 es pugui anar fent de forma alterna promocions internes i els anys següents les especialitats. La idea del Concurs General és que, per poder ofertar el màxim número de llocs, es publicarà un cop resolt el concurs d’UI donat el gran nombre de places en reserva. - Titulacions: Davant les mesures cautelars que tots els jutjats ens han anat concedint, des del SAP-FEPOL hem criticat que s’hagi modificat la llei sense haver previst, (extrem que vam demanar) una moratòria de cinc anys. Manifesten que, davant la imperiosa necessitat de convocar les places, han hagut de jugar amb l’escenari que s’han trobat. - Previsió de dates cursos de promoció interna: Estan trobant dificultats materials per trobar espais per aquests cursos. En qualsevol cas, la idea és que a l’estiu estiguin fent les pràctiques donada la necessitat. - Policia marítima: De moment no es disposa de previsió de convocatòria.
 • Informació sobre l’Acord signat amb les organitzacions sindicals.
En relació al Pla de Carrera Professional, SAP-FEPOL ja va presentar una proposta l'any 2016, la qual serà la nostra proposta d’inici, en la Comissió o Grup de Treball que es crearà a l’efecte. En quan a la jubilació anticipada, des de la nostra organització sindical hem manifestat la necessitat d’implementar la normativa necessària. Per tant no podem deixar en via morta aquesta qüestió, perquè la implementació de la normativa no és fàcil. Convidem a plantejar amb Madrid de fer un grup de treball amb totes les parts implicades, administracions i sindicats. Tal i com manifestéssim al Director General de Ordenación de la Seguridad Social és necessari crear un grup de treball entre totes les parts implicades per accelerar el ritme en aquesta matèria. Sobre la compensació indemnitzatòria especial (MOIN), des del SAP-FEPOL hem tornat a manifestar que aquesta no és una ajuda al menjar tal i com ha manifestat la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal , sinó una indemnització per raons de servei. Per tant hem demanat una reunió amb la Secretària General d’Interior, la Secretària General de Funció Pública i el Secretari General d’Ecomomia. En relació a l’equiparació retributiva entre cossos especials, des del SAP-FEPOL hem recordat que  el que va motivar l’acord del 2008 (diferències retributives), encara es segueix donant. Segons les tables retributives 2021, un bomber encara cobra 3.330,74 euros més que un policia (ambdós de la categoria C-14) i un caporal 3.433,5 euros. Creiem que cal iniciar les converses pertinents per escurçar la diferència per acabar d’una vegada per totes els greuges comparatius. històrics.
 • Increment del 0,3%
Cal negociar amb les organitzacions on es destina aquest increment. L’Administració proposa un complement d’operativitat plena per a les Unitats de Seguretat Ciutadana. No obstant cal el permís de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.
 • Guàrdies Unitats d’Investigació.
Després que s’hagi tramès el document de conclusions aprovades en Grup de Treball amb sindicats, interpel·lem la necessitat d’acordar el sistema de guàrdies entre la part operativa regional i els sindicats.
 • Perllongament període d’assumptes personals.
Després de la Instrucció 1/2021 i que s’hagi perllongat (amb condicionants) el període per gaudir els AP del 2020, des del SAP-FEPOL lamentem que aquest tema no hagi quedat resolt. La negació d’un dret no pot quedar supeditat a les necessitats del servei, ja que de ser així carreguem sobre les esquenes de les persones treballadores la denegació d’un dret. S’ha assumit molts anys una càrrega de treball en un cos sota mínims. Demanem per tant un perllongament sense condicions del període d’assumptes personals.
 • Imputació horària per assistència al judici dels 17-A a l’Audiència Nacional.
Després que SAP-FEPOL hagi denunciat la poca compensació horària que han rebut les persones que han participat en el judici, la SGRH s’ha compromès a arreglar cada situació concreta. A l’efecte la nostra organització ha tornat a posar sobre la taula el contingut de l’escrit presentat el 25 de novembre del 2020.
 • Paga extraordinària COVID-19
Des de la nostra organització sindical hem reclamat la paga extraordinària de COVID-19 i les manifestacions que el propi MHP Torra va manifestar en data de 2 de maig quan en un inici es va deixar fora el CME citant literalment “s’ha de refer i estudiar per veure com es pot incloure al cos de mossos d’esquadra en aquesta retribució”. Després que se’ns hagi manifestat que només el personal de l’ICS i residències, des del SAP-FEPOL hem reclamat complir amb allò manifestat durant el maig del 2020.
 • Modificació del Decret d’Eleccions
Després que s’hagi produït un debat on cadascuna de les organitzacions sindicals ha manifestat el seu posicionament, des del SAP-FEPOL reiterem la necessitat de modificar el Decret d’Eleccions i d’instaurar el vot electrònic (aspecte no recolzat per la totalitat de les organitzacions sindicals).
 • Uniformitat
Respecte la dotació de roba d’abric s’ha fet un repartiment general independentment si la comissaria estava considerada com a zona freda. S’ha demanat que aquesta roba d’abric sigui repartida per a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra, incloses les unitats de paisà. Denunciem la manca de reposicions extraordinàries, alguna de les quals es remunta a dos anys enrere per aconseguir uns sols pantalons. Ens remetran les característiques tècniques de la jaqueta. El DGP admet que no disposem de jaquetes per afrontar les inclemències climatològiques actuals i s’està estudiant amb la uniformitat futura. Tal i com ja se’ns hagi dit en altres ocasions, la gorra serà més tipus beisbol però amb una presència que dignifiqui la uniformitat.
 • Parc mòbil
S’han lliurat 410 vehicles 223 dels quals han estat per a les USC. Després que SAP-FEPOL presentés propostes de millora aquestes han estat ateses. A l’efecte avui hem denunciat els problemes que hi ha per efectuar els trasllats penitenciaris per manca d’espai per poder portar equipatge. Així mateix hem tornat a reclamar el nou autocar per trasllats (tantes vegades pressupostat i mai arribat a comprar). Respecte els cotxes per a les unitats d’investigació a dia d’avui (tal i com es fes pels de trànsit i seguretat ciutadana) s’està fent un estudi per veure quines característiques han de tenir.
 • Defensa jurídica i indemnitzacions per lesions i danys en acte de servei.
Després de les darreres sentències del Tribunal Suprem (alguna de la qual guanyada per SAP-FEPOL) el Departament d’Interior ja ha preparat la modificació normativa. A l’efecte s’està a l’espera del vistiplau del Departament d’Economia. Des del SAP-FEPOL, tal i com així féssim per escrit a final d’octubre del 2020 denunciem l’abandonament jurídic i de defensa que han patit algunes persones membres del cos, lesionades en actuacions policials produïdes en cap de setmana. El Conseller desconeixia aquests extrems i es compromet a implantar els mecanismes que garanteixin l’atenció jurídica les 24 hores del dia.
 • Fundació del cos de mossos d’esquadra
Durant el darrer any s’han fet diverses reunions. S’ha avançat en els estatuts i els àmbits d’actuació. Ara mateix s’estan incorporant les propostes i esmenes de la Direcció general drets i entitats jurídiques, així com també les que vam fer des de les organitzacions sindicals.
 • Pràctiques de tir.
Des del mes d’abril s’han tornat a fer les pràctiques de tir seguint el protocol que garanteixi les mesures sanitàries. No obstant es reconeix que com a conseqüència de la COVID-19, el ritme de les pràctiques ha disminuït per qüestions de distàncies de seguretat.
 • Reestructuració de les SRC.
El projecte de reestructuració va paral·lel a la incorporació de les tauletes, malgrat es reconeix que no ha anat sincronitzat. Els serveis seran incorporats a través de les tauletes i això farà disminuir la càrrega de feina. Des del SAP-FEPOL hem replicat manifestant que aquesta no és la sensació que ens transmeten els efectius de la Sala 112 de Reus. I és que amb 40 persones menys, no ho veiem factible que la càrrega de treball es redueixi amb les tabletes. Així tornem a demanar la necessitat de fer un segon oferiment tal i com així s’havia compromès en un inici. Alhora s’han denunciat les males condicions laborals que pateixen els efectius de la SRC de Girona. Respecte la previsió de tancament d’aquesta es preveu que sigui en el mes de novembre d’enguany. Tal i com es fes amb les SRC de la RPC i de la RPP es treballarà conjuntament amb les organitzacions sindicals per trobar una sortida a les persones que hi estan destinades.
 • Tancament sectors de trànsit i trasllat ART Sabadell a Cerdanyola.
Des del 2016 SAP-FEPOL ve reclamant la necessitat de fer marxa enrere amb el tancament d’alguns sectors de Trànsit. Creiem que aquesta decisió la provoca la manca d’efectius. Denunciem les conseqüències negatives que pot tenir aquest tancament especialment en la zona litoral i en època d’estiu quan, així com també hem convidat a preguntar als Alcaldes afectats quina és la seva posició. Respecte el trasllat de l’ART Sabadell a Cerdanyola, des de la nostra organització sindical hem manifestat la nostra discrepància i, si bé és cert que poc podrem fer davant d’una decisió operativa, sí estarem amatents a que abans que es faci el trasllat, la comissaria de Cerdanyola estigui condicionada per acollir l’increment de tots els efectius, complint de manera estricte tota la normativa en quan a seguretat i salut laboral.
 • Vacunació contra el COVID19 al cos de mossos d’esquadra.
El Departament d’Interior està esperant saber quin és el criteri del Departament de Salut per saber si ens han de tractar com a col·lectiu de preferència. Ja ho diguem nosaltres: SI! Aquests han estat els punts tractats avui. La setmana que ve hi haurà la tercera sessió d’aquest Consell de la Policia. Per qualsevol aclariment o dubte poseu-vos en contacte amb els nostres delegats i delegades. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-17/2021 
DATA:29 de Gener de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto