METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Cal accelerar la substitució dels vehicles de trasllats de persones detingudes assignats a l'ARIC 
En un escrit adreçat a la Subdirecció general d'administració i serveis i a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral, SAP i SME hem denunciat el mal estat dels vehicles actuals, reclamant la seva substitució.   
 
Barcelona, 10 de novembre del 2023.-
 
En data 01/06/2023 es va rebre resposta a la consulta  realitzada anteriorment a la Cap d'Administració de la Regió Policial de Barcelona, en referència al mal estat de les furgonetes  que s’utilitzen per realitzar els trasllats de l'ARIC. En aquell moment se'ns va informar que els vehicles no es poden reparar o reposar les peces degut a la seva obsolescència, es a dir a la manca de peces que provenen de les adaptacions dels mateixos. En data 25 d'octubre del 2023 els delegats del SAP-SME-FEPOL vam comprovar el mal estat dels vehicles destinats a l'ARIC. Mes concretament 9 unitats.

Els diferents vehicles que, en visita realitzada a aquesta destinació hem comprovat que presenten problemes son els CME 1539, CME 1542, CME 1545, CME 1758, CME 1762, CME 1763, CME 1765, CME 1709 i CME 1764. En aquest sentit podem afirmar que tots els desperfectes observats tenen relació directa amb factors de manteniment, conservació, utilització i obsolescència.

Per tant, des del SAP-SME-FEPOL hem denunciat que, segons l'estat dels vehicles, s'estan vulnerant fins a set normatives importants, entre les quals destaca la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals o la Directiva Europea 74/60CEE.

En primer lloc; bona part d’aquests vehicles tenen desperfectes degut al seu ús continuat que afecten a la seguretat de les persones que els utilitzen, peces despreses, cablejat sense protegir,  cinturons de seguretat que no recullen, etc...

En segon lloc, tots aquests vehicles present problemes de manca de manteniment i desgast, es pot veure que els seients estan desgastats i en molt mal estat, volants amb l’acabat sense protecció, terres sense moqueta, etc...

En tercer lloc; aspectes relacionats amb la manca de seguretat viaria. Alguns vehicles presenten desperfectes exteriors on els hi manquen miralls, el pont no funciona, no han fet la ITV, no emeten senyals acústiques, etc...

En quart lloc; obsolescència dels vehicles. Tal hi com va manifesta la Cap d’Administració les empreses responsables o a les que s’encarrega el manteniment del vehicles, moltes vegades no poden fer front a la reparació, ja que, no disposen de les peces que provenen de les adaptacions, fet que demostra la manca d’actualització d’aquests vehicles.

En conclusió, aquests vehicles no donen garanties de seguretat pel que fa al Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l’Interior, ja que alguns no tenen capacitat motriu ni senyalització adequada. A més és evident (i així s'ha denunciat) que poden 
generar problemes viaris i accidents degut a la manca de senyalització (pont) manca de senyals acústiques, miralls, cinturons de seguretat en mal estat, manca d’ITV, entre d'altres i poden generar caigudes, contactes elèctrics, talls, cops, etc. per les peces que hi ha en l’interior despreses, cablejat sense recollir, ensopegades amb moquetes despreses, etc.

Per tant es tracta clarament de vehicles obsolets que des del SAP-SME-FEPOL hem demanat que es substitueixin ja que aquests vehicles, a
 més de garantir la seguretat i salut de les perdones treballadores del CME, han de garantir també la seguretat de les persones custodiades fins als jutjats.

Amb l'escrit presentat avui, donem per informat al Departament d'Interior a fi que faci les mesures correctores necessàries en compliment de la normativa vigent. És evident que de no fer-ho, ambdues organitzacions sindicals donarem trasllat de la situació a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social.

 
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-67/2023 
DATA:10 de Novembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies