COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
El Jutjat Contenciós reconeix el dret a poder participar en concursos oposició als efectius que ocupen una plaça d’LD 
Després que l'Administració es negués a deixar participar al concurs d'investigació a un efectiu que estava ocupant la seva plaça per lliure designació, el Jutjat reconeix aquest dret insistint en què el procés ordinari de convocatòria ha de ser el de concurs oposició.  
 
Barcelona, 7 de febrer del 2023.- 
 
Fruit d’una demanda interposada pels serveis jurídics del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), l’any 2016 el Tribunal Superior de Justícia obligava a la Subdirecció general de recursos humans a convocar, pel sistema de concurs oposició, totes aquelles places de les àrees centrals d’investigació (entre d’altres) que fins llavors s’havien proveït per lliure designació.

A aquest efecte, el TSJC entenia (tal i com defensava la nostra organització sindical) que el sistema de provisió per lliure designació devia mantenir el seu “caràcter excepcional” i per tant, no podia ser emprat amb la lleugeresa amb la qual l’Administració ho feia i ho havia fet fins llavors. Més quan, aquestes places no tenien les mateixes garanties que aquelles que es proveeixen per concurs oposició (discrecionalitat administrativa).

Per tant, SAP-FEPOL provocava un canvi en el sistema de selecció i incrementava així les garanties dels llocs de treball a ocupar ja que, en les següents convocatòries, els processos han hagut de publicar-se mitjançant concurs oposició, regint-se així pels principis constitucionals de mèrit, capacitat i igualtat.

 
No obstant, per contra d’acceptar les regles del joc, hem vist una Administració que ha continuat posant traves als processos ja que, aquelles persones que s’han presentat al concurs oposició per guanyar així de manera definitiva la seva plaça, quedaven automàticament excloses si estaven ocupant fins el moment, la plaça  per lliure designació.

Aquest és el cas d’un efectiu d’Unitats Centrals que, ocupant una plaça d’LD (i en sortir el concurs d’investigació), l’Administració li va denegar la possibilitat de participar-hi al·legant que, per ocupar-la ja (encara que fos per lliure designació) no podia optar a guanyar-la definitivament (i per tant amb més garanties) per concurs oposició.

Per aquests motius, en assistència dels interessos del nostre afiliat, els serveis jurídics del SAP-FEPOL (sota la direcció lletrada de Ruth Pazos) van interposar novament demanda en el Contenciós administratiu ja que, tenint en compte a més la Sentència del TSJC, consideràvem que sí s’hi podia presentar.

Doncs bé! Finalment el Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona ens torna a donar la raó i a aquest efecte ha estimat la nostra demanda, permetent que el nostre afiliat hagi pogut optar a la plaça publicada en el darrer concurs oposició. I és que de nou, el Contenciós Administratiu considera que el sistema de provisió ordinari ha de ser el de concurs oposició i no el de lliure designació, la qual cosa no vol dir que aquell o aquella que ocupa una plaça per LD, no pugui optar a la mateixa plaça quan surti convocada a concurs oposició.

Per tot plegat, la nostra organització sindical es mostra satisfeta respecte aquest nou pronunciament judicial i esperem que d’una vegada per totes s’acabi amb els conflictes que genera un posicionament administratiu que tant el TSJC, com ara el CA han considerat erroni.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-22/2023 
DATA:7 de Febrer de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies