COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió Comissaria General d’Informació de 10 de juny de 2022 
Comunicat informant de manera resumida dels punts tractats a la darrera reunió entre la Comissaria General d'Informació, els Serveis d'Administració de les Unitats Centrals i les organitzacions sindicals representatives 
 
Barcelona, 13 de juny del 2022.-
 
En data 10 de juny ha tingut lloc la darrera reunió entre la Comissaria General d’Informació, el servei d’administració de les unitats centrals i els sindicats representatius. A continuació podeu llegir un resum de la mateixa:

Primer.- Còmput hores treballades en serveis fora del lloc de treball i que impliquen pernoctacions:
En aquest sentit els criteris de planificació no els marca la Comissaria d’informació. El que poden dir és que el criteri de planificació és no contar les hores de pernoctació fora de casa quan es tractin de desplaçaments per congressos, judicis o altres que no impliquen una disponibilitat fora de l’horari establert.

En el cas de fer un operatiu de 24 hores, fet que no s’ha donat en els últims anys, s’aplica la compensació corresponent per estar disponible encara que no s’estigui treballant de manera activa.

Segon.- Pagament de les guàrdies:
A partir del mes d’abril es van deixar de pagar una part de les hores que es feien en concepte de “guàrdia presencial”. Aquest pagament es feia ja que la comissaria disposava d’hores per POEA, però ara disposen de menys hores. Les hores que tenen actualment per POEA es destinaran a esdeveniments concrets i no de manera ordinària.

Tercer.- Efectius en segona activitat:
Segons la Comissaria Tècnica, a la Comissaria General d’Informació hi ha 122 llocs (66 de mosso, 30 de caporal, 22 de sergent, 1 de sotsinspector, 1 d’inspector i 2 intendents). Actualment, d’aquestes places, n’hi ha ocupades de la categoria de mosso/a.

Quart.- Modificació del decret d’estructura. Unitats Regional i Centrals:
Si no hi ha canvis d’última hora, el nou decret consolida l’estructura que actualment té la comissaria. L’únic canvi però important és el pas de les Unitats d’Informació a Àrees d’Informació.

Cinquè.- Canvi dels models de vehicles:
Es demana que els vehicles de la CGINF tinguin unes característiques determinades i siguin diferents als de les unitats d’investigació. Per part de la comissaria es va fer fa temps un informe amb les necessitats que tenen com a tal. Una vegada feta la proposta estan a l’espera de veure quin resultat té aquesta petició.

Sisè.- Nou sistema de guàrdies:
El nou sistema de planificació de guàrdies queda més a criteri del territori que és qui coneix la necessitat real de disposar d’efectius. De moment s’estableix el següent sistema que no té perquè ser definitiu i es modificaria en cas de veure que no dona el resultat esperat.

Durant les nits de dilluns a divendres només hi ha servei presencial a Barcelona. Per la resta, a les regions metropolitanes hi ha 2 efectius en GNP i fora d’aquestes regions 1 efectiu en GNP

El cap de setmana a Barcelona hi ha servei presencial les 24 hores amb 2 efectius, les altres regions metropolitanes faran 12  hores presencials amb 2 efectius i després hi haurà 2 efectius en Guàrdia No Presencial.

A les regions Central, Ponent i Girona es farà servei presencial 8 hores amb 2 efectiu i la resta del temps 1 efectiu en Guàrdia No Presencial. No consideren necessari tenir dos persones en GNP perquè no es demanarà mai una actuació policial com detencions, identificacions o serveis similars a la persona que es troba en GNP.

A les regions de Terres de l’Ebre i Pirineu es farà GNP per part d’un efectiu les 24 hores.

Setè.- Assistència jurídica:
Demanem que s’estableixi un protocol per tal que els agents que demanin l’assistència jurídica del Departament tinguin un acusament de rebuda en un període de temps concret per tal de garantir la seva tranquil·litat a l’hora d’afrontar processos judicials.

Per part del Servei d’Administració de les Unitats Centrals, actualment, es disposa de 2 facultatives que tenen la tasca de resoldre els temes jurídics, però la defensa jurídica del cos ha patit una modificació recent i ara depèn del departament jurídic d’Interior.

Estan pendents de les possibles modificacions. No obstant desconeixen els futurs criteris que s’aplicaran. El SAUC continua mantenint els mateixos criteris i els mateixos interlocutors que abans mentre no els informin de qualsevol canvis.

Pel què fa a la nostra petició d’un protocol ens emplacen a fer la petició al Consell de la Policia ja que ara mateix l’assessoria jurídica depèn del Departament d’Interior i és el Consell qui ha de resoldre la problemàtica.

Vuitè.- Problemàtica dels equips actuals de seguiments:
El material de la unitat de vigilància i seguiments no es pot lliurar a la resta del cos pel seu elevat cost. Per una altra banda s’està treballant en una millora dels equips dintre de les possibilitats pressupostàries.

Aquests han estat els temes tractats a la reunió, per qualsevol dubte o aclariment teniu a la vostra disposició als nostres delegats i delegades del territori.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-105/2022 
DATA:13 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies