COMUNICATS 
Nova Instrucció 6/2024 sobre regulació del “VAR15” per als efectius de trànsit 
Aquesta nova instrucció manté l’esperit de l’antiga Instrucció 2/2002 i incorpora un quart servei als tres que ja estaven contemplats. 
 
Barcelonaa, 2 de maig del 2024.-
 
En data de 26 d’abril ha entrat en vigor la Instrucció 6/2024, per la qual es regula el procediment i les condicions de prestació del servei policial organitzat a partir d’autoritzacions del Servei Català del Trànsit i de requeriments de serveis extraordinaris d’ordenació i regulació viària.

Des de les respectives seccions sindicals de trànsit del SAP-FEPOL i de l’SME-FEPOL hem observat com aquesta nova instrucció manté l’esperit i el contingut de l’antiga Instrucció 2/2002 que regulava (mitjançant el VAR 15) la participació en diferents dispositius de trànsit, afegint però un quart i nou punt (sempre a petició del SCT) als tres ja existents:

 
- Mesures d’ordenació o regulació del trànsit establertes pel Servei Català de Trànsit vinculades a la millora de la gestió de la xarxa viària, com pot ser la instal·lació de carrils reversibles, la inversió de la prioritat de rotondes o altres.
 
Aquests quatre supòsits hauran de ser d’una durada mínima de quatre hores, temps mínim que també contemplava l’antiga Instrucció 2/2002. Alhora segons la nova Instrucció 6/2024 cal tenir en compte que:
 
- El contacte amb els efectius voluntaris es farà mitjançant el correu electrònic que consti al VAR15 (obligatòriament correu nominal corporatiu qui en disposi).
- L’especialista tindrà 1 hora per contestar si accepta o rebutja el servei (en cas de no respondre s’entendrà com a resposta negativa).
- S’afegeix que en cap cas es podrà canviar de jornada de treball a festa per poder fer un servei extraordinari.
- No es fa constar com a situació denegatòria, el descans mínim de 12 hores que sí constava en l’antiga Instrucció 2/2002 sobre “no poden prendre part en el dispositiu els efectius de la llista que prestin servei en les 12 anteriors o posteriors”.
- L’OSC de la CGMO i els Caps de les ART han de mantenir actualitzades setmanalment les llistes d’assignació de serveis. Aquestes llistes han de ser públiques, així com les ordres de prelació que s’actualitzin.
- El punt 4 de la Instrucció sobre drets dels efectius que participen en el dispositiu policial detalla amb més precisió les diferents situacions que ens podem trobar en la realització o suspensió del VAR 15.

Les Seccions sindicals de trànsit del SAP i de l’SME tenim algunes observacions i preguntes a fer respecte aquesta nova instrucció, les quals han estat trameses al Cap de la Comissaria General. Una vegada en tinguem resposta us n’informarem degudament.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-84/2024 
DATA:2 de Maig de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies