TERRES DE L'EBRE, COMUNICATS 
Reunió Regional de Terres de l’Ebre de 25 de gener 
El passat dimecres 25 de gener es va celebrar la reunió regional entre el Cap i Sotscap de la regió policial, els Caps de les ABP de la Regió i els serveis d’administració i les organitzacions sindicals representatives. A continuació us destaquem els punts més importants tractats en aquesta reunió amb els caps regionals.       
 
Tortosa, 27 de gener de 2023.-

Primer-. Figura EBRE 3
L’intendent Cap explica que la valoració d’aquesta figura durant aquest any i escaig és molt positiva, tot i que reconeix que hi ha alguna cosa que encara s’ha de resoldre, com en el supòsit que es trobin dos comandaments del mateix grau en un incident, determinar qui l’ha de dirigir.

Pel que fa al futur, actualment només disposen d’un sotsinspector i dues sergentes, i manifesta que malauradament serà molt difícil millorar aquest nombre d’efectius  durant el 2023 donat que la manca de comandaments és un problema que no només afecta la nostra regió, sinó a tot el cos. Així i tot, s’ha demanat dos sotsinspectors/es i una sergent/a més per poder cobrir millor aquesta figura.

Segon-. Incidències en l’entrega de la nova uniformitat
El servei d’administració manifesta que no ha hagut alguna anomalia i  que la roba que ha arribat coincideix amb totes les talles que els agents van demanar al seu dia.

Tercer-. Augment de la plantilla a la CD de l’Ametlla de Mar
Demanem als intendents si hi ha previsió que en aquests nous oferiment que ara surten es podrà fer alguna cosa per augmentar en nombre d’efectius d’aquella CD.
El Cap de la Regió ens comenta que actualment el problema que hi ha a la CD de l’Ametlla de Mar és que en el seu moment es va fer una previsió de cobertura mínima, i s’ha de canviar donat que ara mateix estan per sobre de la cobertura, i la realitat és que falten efectius. Manifesta que el treball que han de fer ara és aconseguir una ampliació de la RLT per poder demanar més agents.

Quart-. Valoració del PGA a l’ABP Baix Ebre
Preguntem sobre qui valora als agents que no tenen sergent al seu escamot, ja que el cap d’USC no té contacte amb ells/es i tampoc demana opinió al caporal/a de l’escamot.
Els comandaments manifesten que tenen constància que el Cap d’USC ha parlat amb els caporals/es de cada escamot que no té sergent per poder fer la valoració dels agents.

Cinquè-. Manca d’especialistes de trànsit a les nits
El Cap de la Regió admet que és evident la manca d’efectius que té aquesta especialitat i no solament a les nits, també comenta el cap de l’ART que actualment tenen 12 persones que no fan nits, sigui per edat o per prescripció mèdica. Això fa que s’accentuï la manca d’agents, sobretot a la nit.
Tanmateix, al·lega que els agents d’USC han de fer, com marca el PNT, l’assistència de nivell 1 de Trànsit, i que en cap cas han d’assumir les funcions específiques dels especialistes.

Sisè-. Previsió de fer OAC en torn de nit a l’ABP Tortosa
Demanem si s’ha pensat a cobrir l’OAC de Tortosa amb torn de nit.
Els comandaments de l’ABP responen que s’està estudiant fer algun canvi de model per poder donar més i millor servei a la ciutadania i als mateixos companys/es dels escamots.

Setè-. Publicació de les felicitacions i motiu de la concessió
Es pregunta sobre si hi ha previsió de publicar una llista amb les felicitacions de la regió i els motius d’haver estat atorgades.
L’intendent Cap interpel·la a tothom sobre si està d’acord amb aquesta petició i hi ha unanimitat, per tant, es compromet a fer-ho així.

Vuitè-. Temperatures a les comissaries
Preguntem sobre quina és la temperatura dels termòstats a les comissaries, ja que hi ha dies que s’ha passat fred.
La Cap de Negociat respon que, segons marca el Reial decret, han d’estar a 19 graus, però que van veure que era del tot impossible. Per aquest motiu, actualment, estan a 21 graus i des del termòstat de cada oficina es pot pujar o baixar fins a dos graus més la temperatura d’aquella dependència. El problema radica amb els espais comuns o que no tenen termòstat.
En aquest sentit, manifesta que s’ha de fer una revisió de previsió d’engegada i apagada de cada lloc, perquè hi ha una nova empresa que ho gestiona.

El Cap de la Regió sol·licita disposar del llistat de l’hora d’engegada i apagada de cada despatx, i demana a la Cap de Negociat que li facin arribar, i informa que serà l’operativa qui decidirà quan s’engega i quan ha d’estar aturat, i no pas administració, que desconeix quins horaris podem fer en cada moment, perquè el que no es pot permetre és que algú/na vagi a treballar a un despatx i no pugui engegar la calefacció.

Novè-. Manca de caps de torn a Mora d’Ebre
Com ja havien informat anteriorment, no es preveu augmentar el nombre de caporals/es. Reconeixen que ens podem trobar torns sense comandament durant aquest 2023, però pes preveu que de cara al 2024 la situació millorarà.

Respecte a una possible compensació pels agents que han d’assumir aquestes funcions, al·leguen que enlloc es contempla cap tipus de compensació per a fer aquestes tasques de forma puntual i que, per tant, es cenyeixen al que marca la instrucció.

Desè-. Parc mòbil
Tant l’intendent Cap com la Cap de Negociat manifesten que es desconeix com es troba la licitació dels vehicles nous. En tot cas, no es preveu que arribin abans del darrer quadrimestre d’aquest any.
Pel que fa a la distribució i la manca de vehicles 4x4 a la Terra Alta, l’Intendent manifesta que venen distribuïts des de Barcelona i que en tot cas aquí es pot fer algun reajustament, però que actualment no es disposen de més 4x4 per poder cedir a la Terra Alta.

Aquests són els punts més destacats que es van tractar a la reunió. Davant qualsevol dubte, contacteu amb el vostre delegat/da sindical de referència.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-18 
DATA:27 de Gener de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies