GIRONA, ESCRITS 
La Secció Sindical del SAP-FEPOL a les RP de Girona torna a demanar la creació d'una Unitat Bàsica de Salut 
Tornem a reclamara la nova Sub-directora General de Prevenció de Riscos i Salut laboral la creació d'una UBS que atengui les necessitats dels efectius de la RP de Girona 
 
Girona, 28 de setembre del 2020.-
En data de 15 d’abril del 2019, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va presentar l’escrit amb número de registre 0716/180/2019 reclamant la necessitat de crear una Unitat Bàsica de Salut (UBS) a la Regió Policial de Girona. Escrit que fins avui, més d’un any i mig després, no hem rebut resposta. El fet és que l’article 4.3 del RD 843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els Criteris Bàsics sobre l’Organització de Recursos pel desenvolupament de l’activitat de l’activitat sanitària dels Serveis de Prevenció i la Guia Tècnica de desenvolupament del RD 843/2011, diu: “3. El número de profesionales sanitarios y su horario será adecuado a las características de la población trabajadora a vigilar y a los riesgos existentes. Se considera una Unidad Básica Sanitaria (UBS) la constituida por un médico del trabajo o de empresa y un enfermero de empresa o del trabajo, a jornada completa. La dotación mínima de profesionales sanitarios será la siguiente:
  1. Hasta dos mil trabajadores, una UBS.
  2. A partir de dos mil trabajadores, se tendrá en cuenta la mayor eficacia del trabajo en equipo, para lo que se utilizará el criterio horas/trabajador/año para dimensionar el área sanitaria de los servicios de prevención tomando como referencia la progresión que se adjunta en el anexo I.”
Des de la secció sindical de SAP-FEPOL de la RP Girona tal i com  féssim l'abril del 2019, avui hem tornar a demanar a la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, tal i com estableix la legislació vigent dalt esmentada, la creació d’una Unitat Bàsica de Salut a Girona la qual hauria d’estar composada per un metge i una infermera. Creiem que cal donar cobertura a la població treballadora a vigilar (mossos d’esquadra, bombers, servei català del trànsit, entre altres), així com també als riscos laborals existents. És evident que l’actual manca d’una UBS crea situacions de risc per a la salut de les persones que actualment, a requeriment de l'empresa, s’han de desplaçar a Barcelona per fer qualsevol gestió o consulta. Situació aquesta que pot implicar tenir qualsevol accident en el desplaçament (accident in mission), a més de generar unes despeses innecessàries que sempre van a càrrec de les pròpies persones treballadores. A tall d’exemple, en el cas de les malalties cròniques, moltes vegades les gestions a fer per part de la persona treballadora son només les de presentar periòdicament els informes mèdics per la valoració de seu estat (que al ser malaltia crònica, aquesta no desapareix). Des de la nostra organització sindical considerem que l’Administració no hauria de victimitzar els efectius policials que, pel fet de patir una malaltia, moltes vegades es veuen obligats a desplaçar-se a distàncies que van més enllà de 100 quilòmetres i en molts casos l'estat de salut del treballador/a impedeix un desplaçament amb garanties, posant-se en risc per tant la seva integritat i la seva salut. A més, des del SAP-FEPOL denunciem que l’Administració es desentengui de les despeses generades a les quals han de fer front els propis treballadors i les treballadores. No és de rebut que quan als treballadors se’ls obliga a fer aquests desplaçaments, l’administració no els vulgui satisfer les despeses originades. És per tot l'exposat i per l'obligació que té l'Administració, tal i com estableix la legislació vigent, que des del SAP-FEPOL hem tornat a demanar, tal i com ho féssim l’abril del 2019, la creació d'una UBS a Girona i dotar-la amb un metge i una infermera que doni cobertura a la població treballadora a vigilar i als riscos laborals existents. Fa uns anys ja hi havia un servei que visitava els efectius del Cos de Mossos d'Esquadra que treballaven a la regió policial de Girona, i avui en dia, malgrat que els casos han augmentat i segueixen en augment, les persones afectades han de sotmetre’s als trasllats que denunciem. Mentre es dóna solució a aquesta situació, demanem que s’estableixi de manera imminent, una cobertura sanitària al treballadors/es de Girona, amb una periodicitat com a mínim mensual. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-96/2020 
DATA:28 de Setembre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto