ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
Insistim en la necessitat d'adequar els torns de vacances per a l'especialitat d'investigació 
La nostra organització sindical torna a presentar un escrit reclamant que per als efectius adscrits a l'especialitat d'investigació és necessari regular per normativa una adequació dels seus torns de vacances. De no fer-se així, molts d'ells seguiran sense poder conciliar la seva vida laboral amb la familiar durant l'època d'estiu 
 
Barcelona, 28 de juliol del 2022.-
 
A la Instrucció 1/2022, de 24 de març, sobre normes reguladores de les vacances de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra van ser introduïts uns canvis proposats pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) que milloraven  la conciliació de la vida laboral i familiar de les mateixes.

Tot i així, el personal adscrit a la Comissaria General d’Investigació Criminal, Unitats d’investigació Bàsica i Unitats Regionals de Policia Administrativa ha tornat a quedar oblidat en aquestes millores i les seves condicions, per contra de veure’s millorades, s’han vist empitjorades per no tenir-se en compte les peculiaritats horàries d’aquestes àrees, unitats, etc.

Des del SAP-FEPOL reiteradament hem fet diverses propostes de millores perquè el personal de l'especialitat d'investigació no es vegi perjudicat per uns torns i condicions de vacances que en cap moment han tingut en compte les peculiaritats de la feina que realitzen. La diverses àrees, unitats, etc. de la família d'investigació desenvolupen la majoria del seu horari de dilluns a divendres, amb les excepcions de les guàrdies o dispositius.

Per aquest motiu, la distribució dels torns que es realitza als annexos de la Instrucció de vacances no tenen en compte les peculiaritats del personal adscrit a Comissaria General d’Investigació Criminal, Unitats d’investigació bàsica i Unitats Regionals de Policia Administrativa. 
L’únic gest que té la instrucció de vacances (totalment insuficient) és la possibilitat d’ampliar el percentatge mínim al 70%, no sense un informe, únicament pel tercer i quart període d’estiu, que a més no es compleix durant la resta de la planificació anual.

El Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències, permisos i vacances de les persones membres del cos de mossos d’esquadra, estableix a l’article 21 la presència mínima amb el següent redactat: “La distribució de les vacances planificades ha de permetre que en els serveis de cada divisió, àrea o unitat es garanteixi la presència en cada cicle del 80% del personal que hi està adscrit. No obstant això, el percentatge esmentat podrà ser inferior en funció de la proporció entre el nombre d’efectius de cada unitat i el nombre de cicles de cada període. Els efectius es distribuiran proporcionalment entre tots els cicles de cada període.”

La instrucció 1/2022, de 24 de març, sobre normes reguladores de les vacances de les membres del cos de Mossos d’Esquadra, al seu punt 1.2 s'indica que a Les unitats d’investigació de les àrees bàsiques policials, de l’Àrea de Seguretat Aeroportuària i de l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità; l’Àrea Central de Medi Ambient de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial i les àrees d’investigació criminal de la Divisió d’Investigació Criminal poden sol·licitar a la corresponent comissaria superior en base a la seva adscripció orgànica, mitjançant informe justificatiu del cap d’àrea, una reducció del percentatge de permanència mínima de fins al 70% per al tercer i quart cicle del període d’estiu.”

Al Decret 150/2010 ja estableix que el percentatge esmentat (80%) podrà ser inferior en proporció entre el nombre d’efectius de cada unitat i el nombre de cicles de cada període. A la instrucció 1/2022 al punt 1.2 indica a quines unitats, àrees o divisions el percentatge podrà ser inferior.

Per tot plegat, des del SAP-FEPOL considerem que les vacances del personal adscrit a la Comissaria General d’Investigació Criminal, Unitats d’investigació bàsica i Unitats Regionals de Policia Administrativa poden ser de tres cicles de vacances estivals, per coincidir al màxim amb el període de vacances escolars. Hem de tenir en compte que a diferència dels efectius adscrits a les unitats de seguretat ciutadana, els d'investigació no disposen de setmanes de descans amb les quals poden compaginar les vacances escolars amb els cicles que es proposa pels quadrants Q5, Q3...

Des de la nostra organització sindical considerem i proposem que aquests tres cicles poden i han de ser de quatre setmanes cadascun, per a poder gaudir del màxim d’hores de vacances que el funcionari desitgi en període estival i per a garantir el gaudiment mínim de 20 dies de vacances estivals.

Per aquests motius, la nostra organització sindical ha tornat a reclamar (en un nopu escrit adreçat a la Sub-direcció general de recursos humans) la modificació del percentatge de permanència mínima per la Comissaria General d’Investigació Criminal, les Unitats d’investigació bàsica i les Unitats Regionals de Policia Administrativa, el qual hauria de quedar-se en el 66% per tal que així hi hagi suficients efectius treballant i a la vegada es garanteix que més funcionaris gaudeixin dels cicles sol·licitats. És avident que aquesta proposta compleix el que marca l’article 21 del Decret 150/2010 i, únicament variaria en un 4% del que indica el punt 1.2 de la instrucció 1/2022. 

Des del SAP-FEPOL, en l'escrit presentat, hem proposat que els cicles d’estiu pel personal adscrit a la Comissaria General d’Investigació Criminal, les Unitats d’investigació bàsica i les Unitats Regionals de Policia Administrativa per l’any policial 2023-24 sigui:
 
  • Del 19 de juny al 16 de juliol de 2023
  • Del 17 de juliol al 13 d’agost de 2023
  • Del 14 d’agost al 10 de setembre de 2023
 
Amb aquest cicles hi hauria treballant 2/3 del personal adscrits a la Comissaria General d’Investigació Criminal, les Unitats d’investigació bàsica i les Unitats Regionals de Policia Administrativa. A la vegada que donaria una millora en la conciliació de la vida familiar i laboral. Esperem doncs que aquesta sigui la definitiva i que, des de a pròpia Comissaria com la Sub-direcció s'atenguin les peticions del col·lectiu.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-53/2022 
DATA:28 de Juliol de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto